ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้เกียรติ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้เกียรติ-, *ให้เกียรติ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
Well, after you, my friend.ฉันให้เกียรตินายเปิดก่อนเลยเพื่อน Phantasm (1979)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
And all these must be respected and cared for.และทั้งหมดนี้เราจะต้องให้เกียรติ และคำนึงถึง Gandhi (1982)
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า Return of the Condor Heroes (1983)
Unless you would care to do the honors, Mr. Boddy?เว้นแต่คุณจะให้เกียรติบอกเอง คุณบ๊อดดี้? Clue (1985)
We honor your invitation.เราให้เกียรติเชิญของคุณ Bloodsport (1988)
We have a deal. I expect you to honour that deal.เรามีการจัดการ ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติข้อตกลงที่ The Russia House (1990)
Is there someone I can talk to who will give me a little respect here?มีใครบ้างมั้ยที่ผมพอคุยได้ ใครที่พอจะให้เกียรติผมได้บ้าง Mannequin: On the Move (1991)
It's not respectable. I said clear off.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ ฉันพูดชัดไม๊ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You honored his confidentiality even at risk to yourself.คุณให้เกียรติเก็บรักษาความลับของเขา... ...แม้แต่มันจะเสี่ยงต่อตัวคุณเอง Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit[VT] ให้การยอมรับนับถือ, See also: ให้เกียรติว่า
confer on[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer upon
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer on
honor[VT] ให้เกียรติ
pile on[PHRV] ให้เกียรติ, See also: ยกย่อง, ให้กับ, Syn. heap on, heap with
value[VT] ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
mister(มิส'เทอะ) n. นาย,คำให้เกียรติที่ใช้เรียกชาย,คุณ
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort

English-Thai: Nontri Dictionary
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top