Search result for

regarding

(45 entries)
(0.1077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regarding-, *regarding*, regard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regarding[PREP] เกี่ยวกับ, See also: ในเรื่อง, Syn. concerning, reference to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards,with (in) regard to

English-Thai: Nontri Dictionary
regarding(pre) ในเรื่อง,เกี่ยวกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Regarding your civil rights, you don't have any, not where terrorist linkage is highly probable.เสียใจเรื่องสิทธิของคุณ คุณไม่มีแล้ว ไม่มีใครที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้มากกว่านี้แล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
I hope you're having a lovely enjoyable morning, because while you are nowhere to be found, there is sleuthing going on here regarding the whereabouts of one Mr. Andrew Blauner.เช้านี้เธอคงมีความสุขดีนะ เพราะขณะที่เธออยู่ไหนไม่รู้ มีคนสงสัยเรื่องที่นี่ ว่านายบลาวเนอร์หายหัวไปไหน Greatness Achieved (2008)
My husband, is... it's not entirely true regarding his sentence.คือสามีฉัน เค้า... คือ โทษที่เค้าได้รับ มันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะ Gamer (2009)
I assume it's about the press leak regarding Jack Bauer.หนูเดาว่ามันเกี่ยวกับข่าวของแจ็คที่หลุดออกไปใช่ไหมค่ะ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
What's his level of awareness regarding the plan?เขารับรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับแผนการณ์? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
President Taylor wants to speak to me regarding Jack Bauer.ปธน. ต้องการคุยกับฉัน เรื่องแจ็ค บาวเออร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
At breakfast he briefly told me his worries regarding the economy and said I should invest my money in gold.แล้วเขาก็หลับไป ตอนทานมื้อเช้าเขาบอกฉันว่า เขาห่วงเศรษฐกิจแนะนำให้ฉัน... The Girlfriend Experience (2009)
If you have any information regarding the whereabouts of Mr Van De Merwe, contact us immediately on 0800-stop-wikus.หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใดๆ คุณวิกัสได้ติดต่อเราด่วนเบอร์ 0800 เฮยหยุดก่อน District 9 (2009)
What's this regarding?แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะ? Ourselves Alone (2009)
All right. After 9/11, DHS implemented some new protocol regarding...เอาล่ะ หลังจากเหตุการณ์ 911, DHS ได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆบางอย่าง VS. (2009)
I've found some new information regarding the ancient chair interface.ผมพบข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับเก้าอี้อินเตอร์เฟสของแอนเชี่ยน Justice (2009)
It's possible that memories regarding this person are too painful or just too important.เป็นไปได้ครับ ถ้าความทรงจำในเรื่องของเธอทำให้เขาเจ็บปวด หรือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ Episode #1.24 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regardingI'd like to point out some problems regarding your suggestion.
regardingI had been at a loss as to what career to decide on, but your advice has helped me to see the light regarding my future.
regardingI know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?
regardingPlease use our toll-free number for calls regarding merchandise.
regardingRegarding Professor Scott's final criticism I have nothing more to add to what I said in my previous reply.
regardingThank you for your e-mail regarding the matter in question.
regardingThe Board of Directors aim is to make decisions regarding business affairs of the company.
regardingThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
regardingYour advice has helped me (to) see the light regarding my future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยวกับ[PREP] about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[X] (kīokap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to   FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
ส่วน[X] (suan = sūan) EN: as for ; regarding ; with regard to   FR: à propos de ; en ce qui concerne ; quant à
ส่วนเรื่องเงิน[n. exp.] (suan reūang ngoen) EN: regarding, money   
ตามที่[conj.] (tāmthī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to   FR: suite à
ว่าด้วย[X] (wādūay) EN: concerning ; regarding ; about ; on   FR: concernant ; relatif à

CMU English Pronouncing Dictionary
REGARDING    R AH0 G AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regarding    (v) (r i1 g aa1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding [Add to Longdo]
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P) [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regard \Re*gard"\ (r?*g?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Regarded}; p.
   pr. & vb. n. {Regarding}.] [F. regarder; pref. re- re +
   garder to guard, heed, keep. See {Guard}, and cf. {Reward}.]
   1. To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze
    upon.
    [1913 Webster]
 
       Your niece regards me with an eye of favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to look or front toward; to face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is peninsula which regardeth the mainland.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       That exceedingly beatiful seat, on the ass?ent of a
       hill, flanked with wood and regarding the river.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. To look closely at; to observe attentively; to pay
    attention to; to notice or remark particularly.
    [1913 Webster]
 
       If much you note him,
       You offened him; . . . feed, and regard him not.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon, as in a certain relation; to hold as an
    popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine
    as a duty; to regard another as a friend or enemy.
    [1913 Webster]
 
   5. To consider and treat; to have a certain feeling toward;
    as, to regard one with favor or dislike.
    [1913 Webster]
 
       His associates seem to have regarded him with
       kindness.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay respect to; to treat as something of peculiar
    value, sanctity, or the like; to care for; to esteem.
    [1913 Webster]
 
       He that regardeth thae day, regardeth it into the
       LOrd.                 --Rom. xiv. 6.
    [1913 Webster]
 
       Here's Beaufort, that regards nor God nor king.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To take into consideration; to take account of, as a fact
    or condition. "Nether regarding that she is my child, nor
    fearing me as if II were her father." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To have relation to, as bearing upon; to respect; to
    relate to; to touch; as, an argument does not regard the
    question; -- often used impersonally; as, I agree with you
    as regards this or that.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; observe; remark; heed; mind; respect;
     esteem; estimate; value. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regarding \Re*gard"ing\, prep.
   Concerning; respecting.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top