Search result for

ดูหมิ่น

(53 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูหมิ่น-, *ดูหมิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูหมิ่น, ดูหมิ่นถิ่นแคลนก. แสดงกิริยาท่าทาง พูด หรือเขียน เป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น, หมิ่น ก็ว่า.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าน. เป็นฐานความผิดอาญาลหุโทษ ที่ผู้กระทำ ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา.
ประมาทดูหมิ่น เช่น ประมาทฝีมือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He insulted my honour.เขาดูหมิ่นเกียรติของข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
You have shown that you would kill a man to defend your pride.ท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ดูหมิ่นท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
Don't you know assaulting a cop is against the Iaw?ไม่รู้หรือไงว่าการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันผิดกฏหมายน่ะ Changeling (2008)
You are an insult to the name of Buddha. Blasphemy!เจ้ากำลังดูหมิ่นพระพุทธองค์นะ เจ้าคนไม่มีศาสนา The Forbidden Kingdom (2008)
- I don't want to offend my presents.- ชั้นไม่ต้องการคำดูหมิ่นของขวัญของชั้นนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
RAY: No, man, he's the real deal.ไม่เพื่อนมันชกอาชีพ โย่ว ชอว์น อย่าไปดูหมิ่น มัน Fighting (2009)
- You are now in contempt of the court - Whatever happened to right and wrong?คุณกำลังดูหมิ่นศาลแห่งนี้อยู่นะ \ อะไรจะเกิดก็ช่างมัน จะถูกหรือจะผิด Law Abiding Citizen (2009)
Your blasphemy doesn't scare me.แกดูหมิ่นศาสนา แล้วไงไม่เห็นจะกลัว [Rec] 2 (2009)
I'm being blackmailed by a man I'm starting to despise, and if I don't pretend to love him, he can have me arrested.ฉันกำลังถูกแบล๊กเมลโดยผู้ชายที่ฉันดูหมิ่น และถ้าฉันไม่แกล้งทำเป็นรักเขา เขาสามารถทำให้ฉันถูกจับได้ If It's Only in Your Head (2009)
Now, Jeff, just by asking that... you have insulted the integrity of this entire institution.คุณก็ได้ดูหมิ่นหลักยึดมั่นของสถาบันแล้วนะ ไอ้บ้า! Pilot (2009)
Is it the disparagement laws?เป็นการดูหมิ่นทางกฎหมายหรือไง Bad Seed (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูหมิ่นดูแคลน[v.] (dūmindūkhlaēn) EN: insult   
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v.] (dūminyīetyām) EN: despise   

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desecrate[VT] ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. defile, profane, Ant. honor, revere
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like
disparage[VT] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. belittle, minimize, diminish, Ant. esteem
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
look down one's nose at[IDM] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, Syn. look down on
look down upon[PHRV] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain, scorn
scorn[VT] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain
scornful[ADJ] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ, Syn. contemptous, disdainful
slighting[ADJ] ดูหมิ่น
snub[VT] ดูแคลน, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, Syn. scorn, ignore, spurn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top