หรือคุณหมายถึง priceleß?
Search result for

priceless

(36 entries)
(0.2021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priceless-, *priceless*, priceles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priceless[ADJ] ที่ประเมินค่ามิได้, Syn. inestimable, invaluable
priceless[ADJ] ที่น่าตลกขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priceless(ไพรซฺ'ลิส) adj. ราคาสูงจนหาค่ามิได้,ขบขัน., See also: pricelessness n., Syn. invaluable,costly

English-Thai: Nontri Dictionary
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
Pure, priceless gold.บริสุทธิ์ ประมาณค่ามิได้ To Kill the King (2008)
I'm not saying I wouldn't lynch the guy, but... his timing, it's priceless.ฉันไม่ได้พูดว่า ฉันจะไม่แขวนคอหมอนั่นนะ แต่... ชีวิตเขา มันไม่ไร้ค่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Priceless.มีค่ามหาศาล Pathology (2008)
Priceless!พอๆกันที Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
That cat is priceless.แมวนั่นประเมินค่าไม่ได้ Episode #3.1 (2009)
And while I don't condone behavior of that kind in any way, shape, or form, I gotta say, the look on Telford's face when you put him down was priceless.และขณะที่ฉันไม่ให้อภัย พฤติกรรมประเภทที่ ในทางรูปร่างหรือรูปแบบใดๆ ฉันจะพูดว่า มองหน้าของ Telford เมื่อคุณวางเขาลง Light (2009)
a priceless secret is on the auction block and bidding begins now.ความลับที่ประเมินค่ามิได้กำลังจะเปิดประมูล และสนนราคาจะเริ่ม ณ บัดนาว... The Lost Boy (2009)
That makes it a priceless anthropological find.นั่นประเมินค่าไม่ได้เลย ในทางมานุษยวิทยา A Night at the Bones Museum (2009)
Oh, please, be careful with that. It's priceless.โอ้โปรดระมัดระวังด้วย มันประเมินราคาไม่ได้เชียว A Night at the Bones Museum (2009)
You were in the building, Doc, your fingerprint was on the priceless mummy.คุณอยู่ภายในตึก พบลายนิ้วมือของคุณ อยู่บนมัมมี่ที่ประเมินค่าไม่ได้ A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pricelessAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
pricelessThe priceless china shattered into fragments.
pricelessThis table is a priceless antique.
pricelessTrue friendship is priceless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล้ำค่า[N] precious thing, See also: priceless thing, Syn. สิ่งสูงค่า, สิ่งล้ำเลิศ
หาค่ามิได้[ADJ] invaluable, See also: priceless, Example: กวีได้ปูความคิดเกี่ยวกับบุญคุณของพ่อแม่อันหาค่ามิได้, Thai definition: มีค่ามากจนประมาณไม่ได้
ลํ้าค่า[ADJ] precious, See also: priceless, invaluable, Syn. สูงค่า
สูงค่า[ADJ] priceless, Ant. ด้อยค่า, ต่ำค่า, Example: ชุดไทยชุดนี้ช่างงามสูงค่า เหมาะกับผู้มีราศีอย่างท่าน, Thai definition: ที่มีค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable
สูงค่า[adj.] (sūngkhā) EN: priceless ; valuable   FR: qui n'a pas de prix

CMU English Pronouncing Dictionary
PRICELESS    P R AY1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priceless    (j) (p r ai1 s l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]
千鈞;千金[せんきん, senkin] (n) 1000 pounds; 1000 kan; 1000 yen; 1000 pieces of gold; great weight; pricelessness [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
無価[むか, muka] (n,adj-no) priceless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ, / ] priceless treasure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priceless \Price"less\, a.
   1. Too valuable to admit of being appraised; of inestimable
    worth; invaluable.
    [1913 Webster]
 
   2. Of no value; worthless. [R.] --J. Barlow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 priceless
   adj 1: having incalculable monetary, intellectual, or spiritual
       worth [syn: {invaluable}, {priceless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top