ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื่อถือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อถือ-, *เชื่อถือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อถือ(v) trust, See also: have faith in, rely on, confide in, respect, admire, look up to, Syn. ไว้ใจ, ยอมรับ, นับถือ, วางใจ, ศรัทธา, Ant. ปฏิเสธ, Example: ประชาชนเชื่อถือรัฐบาลชุดนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อถือก. นับถือว่าเชื่อได้ เช่น เขาเป็นที่เชื่อถือของชุมชนนี้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impreciseเชื่อถือไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
- You can't leave a thing lying around.คุณไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่ โกหกรอบ ไม่มีใครที่จะเชื่อถือได้เป็น How I Won the War (1967)
-Is it reliable?- มันเป็นที่เชื่อถือได้? The Godfather (1972)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
Make it look convincing.ทำให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยนะ Clue (1985)
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ... The Princess Bride (1987)
- A trusted friend of Yakov.- เพื่อนที่เชื่อถือได้ของยาโคฟ The Russia House (1990)
I thought he didn't have any trusted friends except you.ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีเพื่อนที่น่าเชื่อถือใด ๆ ยกเว้นคุณ The Russia House (1990)
- Trust me. Come on, let's move it back.- ความน่าเชื่อถือฉัน Come on, ขอย้ายกลับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
- You're aware of that? - Yes, sir...หลักการ และความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนเรื่องราวเลย Deep Throat (1993)
- Trust me. I have one.- ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันมีหนึ่ง Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
เชื่อถือได้[cheūatheū dāi] (adj) EN: reliable  FR: digne de foi

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
dodgy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer., See also: suspicious, Syn. questionable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit with(phrv) รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with
believe(vt) เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
bank on(phrv) พึ่งพา, See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน, Syn. depend on
credit(vt) เชื่อถือ, Syn. believe, trust, rely on
credit to(phrv) เชื่อถือ, Syn. accredit with, give for, give to
credit with(phrv) เชื่อถือ, Syn. give for, give to
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
get over(phrv) เชื่อถือ, See also: เชื่อ
give for(phrv) เชื่อถือในเรื่อง
give to(phrv) เชื่อถือ, See also: เชื่อในเกียรติของ, Syn. credit with, give for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt., n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง, การทำให้แน่นอน, การทำให้มั่นใจ, ความมั่นใจ, ความเชื่อถือ, ความไม่กลัวเกรง, ความบ้าบิ่น, การประกันภัย, การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence, Ant. doubt, distrust
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง, น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้, มีหลักฐาน, จริง, Syn. real, true, factual-A. false, fake
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ, รับรองเป็นของแท้, ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify, validate, Ant. falsify
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้, ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ
authentic(adj) จริง, แน่, น่าเชื่อถือ, แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง, ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ
belief(n) ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ, เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา, มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ, ผู้เชื่อถือ, ผู้เลื่อมใส, ผู้ศรัทธา
confidence(n) ความเชื่อมั่น, ความไว้ใจ, ความเชื่อถือ
confidential(adj) ลับ, ไว้วางใจ, เป็นที่เชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ, หลักความเชื่อ, ความไว้วางใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
zuverlässig(adj, adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top