Search result for

คารวะ

(33 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คารวะ-, *คารวะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คารวะ[V] respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ[N] respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คารวะ(คาระ-) น. ความเคารพ, ความนับถือ.
คารวะ(คาระ-) ก. แสดงความเคารพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gathered here to pay respect...เรามารวมกันที่นี่เพื่อแสดงการคารวะครั้งสุดท้าย แด่ เล็ตตี้ผู้เป็นที่รัก... Fast & Furious (2009)
On behalf of the research team, we salute you.ในนามของทีมวิจัยของคุณ, ขอคารวะ Watchmen (2009)
-No respect.-ไม่มีสัมมาคารวะเลย RED (2010)
Want to pay my last respects.อยากไปคารวะเป็นครั้งสุดท้าย Family Matters (2010)
Their insolence has a price. Like children, they need to be reminded of the order of things.เหมือนการเลี้ยงลูกต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าคารวะ Clash of the Titans (2010)
Sensational. That's pimping.ขอคารวะให้สุดจอกเลย! 50/50 (2011)
Wei Yangsheng a greeting to youเหว้ยเหยาซัน ขอคารวะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Asked the younger to you aท่านตา ท่านยายครับ เราสองคนมาคารวะครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
- And kudos to the girls soccer team for defeating the other team from...และขอคารวะทีมซอกเกอร์หญิง ที่ชนะอีกทีม Royal Wedding (2011)
I prefer the term "homage."ด้วยการทำหนังล้อเลียนโง่ๆอีกเรื่อง ผมอยากใช้คำว่า "คารวะ" มากกว่า Critical Film Studies (2011)
The waiter had felt bad for spilling the beans about Abed's homage, so he let us stay.บริกรรู้สึกแย่ที่เผลอปากโป้ง เรื่องหนังคารวะของอาเบด เขาเลยยอมให้พวกเราอยู่ต่อ Critical Film Studies (2011)
2nd Brother greets sistersน้องรองคารวะฮูหยิน The Lost Bladesman (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ,การแสดงความเคารพ,การยิงสลุต,คำคารวะ,การวันทยาหัตถ์,คำคารวะ,คำสรรเสริญ,คำอวยพร, Syn. greeting,salute
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet

English-Thai: Nontri Dictionary
bowing(n) การคำนับ,การโค้ง,การคารวะ
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
salutation(n) การคารวะ,การคำนับ,การยิงสลุต,คำอวยพร,การขึ้นต้นจดหมาย
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弔問[ちょうもん, choumon] (n vt) คารวะศพ เคารพศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top