ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นอบน้อม

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอบน้อม-, *นอบน้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอบน้อม[V] respect, Syn. นบนอบ, พินอบพิเทา, Thai definition: อาการซึ่งแสดงความเคารพอย่างสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอบน้อมก. อาการแสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบน้อมพระรัตนตรัย, อาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
Bastard, got some respect for us now?ไอ้ลูกหมา, ทีนี้จะรู้จักนอบน้อมพวกฉันมากขึ้นรึยัง? Romance of Their Own (2004)
O Goddess of the Fields I bring this humble colony before you on this day.โอ้พระแม่แห่งท้องทุ่ง ข้านำชาวชุมชนผู้นอบน้อม มาอยู่ต่อหน้าท่านในวันนี้ The Wicker Man (2006)
You're cringing.เธอนอบน้อมเกินไปนะ มา.. Almost Love (2006)
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ Halloween (2007)
- Bow down and worship me.- นอบน้อมและเคารพฉันด้วย Halloween (2007)
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
From this day forward it will serve as a great reminder of my huge humility.จากนี้เป็นต้นไป จะเป็นเครื่องเตือนใจ ด้วยความนอบน้อมจากข้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm humbly sorry.ผมขอโทษอย่างนอบน้อม Peekaboo (2009)
...her humility, her devotion, her love for us....ความนอบน้อมของเธอ ความเสียสละของเธอ ความรักของเธอมอบให้เรา Enough About Eve (2009)
Because I thought you'd shown some humility.เพราะข้าคิดว่าท่าน ควรแสดงความนอบน้อมบ้าง The Once and Future Queen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอบน้อม[v.] (nøpnøm) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase oneself[PHRV] นอบน้อม, See also: ถ่อมตน
cringe[VI] นอบน้อม
eat humble pie[IDM] นอบน้อมมาก, See also: ถ่อมตนมาก
meek[ADJ] นอบน้อม, See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ, Syn. unassuming, mild, plain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,

English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
humble(adv) อย่างสุภาพ,อย่างต่ำต้อย,อย่างนอบน้อม
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top