Search result for

นอบน้อม

(29 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอบน้อม-, *นอบน้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอบน้อม[V] respect, Syn. นบนอบ, พินอบพิเทา, Thai definition: อาการซึ่งแสดงความเคารพอย่างสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอบน้อมก. อาการแสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบน้อมพระรัตนตรัย, อาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
From this day forward it will serve as a great reminder of my huge humility.จากนี้เป็นต้นไป จะเป็นเครื่องเตือนใจ ด้วยความนอบน้อมจากข้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm humbly sorry.ผมขอโทษอย่างนอบน้อม Peekaboo (2009)
...her humility, her devotion, her love for us....ความนอบน้อมของเธอ ความเสียสละของเธอ ความรักของเธอมอบให้เรา Enough About Eve (2009)
Because I thought you'd shown some humility.เพราะข้าคิดว่าท่าน ควรแสดงความนอบน้อมบ้าง The Once and Future Queen (2009)
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า Delicate Things (2010)
Yes. You lowered your words quite well when we first met.คุณดูดี เวลาที่คุณพูดนอบน้อม Episode #1.5 (2010)
I suggest a hint of humility when you're presented to the King.ข้าขอแนะให้ท่านนอบน้อมไว้ เมื่อท่านได้รับการเสนอให้กษัตริย์พิจารณา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
To teach man kindness and humility.เพื่อจะสอนให้ผู้คนรู้จักเมตตาและ นอบน้อมถ่อมตน. The Last Airbender (2010)
Did we free the North from those who want us on our knees?ฤๅให้อิสระแก่คนเหนือจาก พวกที่ต้องการให้เรานอบน้อม Baelor (2011)
Are you sucking up to him for a reason, or do you just worship him like everybody else in this town?คุณกำลังเอาใจเขาอยู่รึเปล่า หรือว่า คุณก็นอบน้อมเขา เหมือนคนอื่นๆในเมืองนี้ Sparks and Recreation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอบน้อม[v.] (nøpnøm) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase oneself[PHRV] นอบน้อม, See also: ถ่อมตน
cringe[VI] นอบน้อม
eat humble pie[IDM] นอบน้อมมาก, See also: ถ่อมตนมาก
meek[ADJ] นอบน้อม, See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ, Syn. unassuming, mild, plain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,

English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
humble(adv) อย่างสุภาพ,อย่างต่ำต้อย,อย่างนอบน้อม
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top