ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admiration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiration-, *admiration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration(n) การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration(n) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ, ความยินดี, ความศรัทธา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน Mannequin: On the Move (1991)
Your admiration is well-founded, but I'm merely a servant....คุณก็รอด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
I really do, professionally speaking, have a lot of admiration for lincoln and michael.ฉันชื่นชมในตัวเขาอย่างมาก ทั้งลินคอล์นและก็ไมเคิล Otis (2006)
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ Eagle Eye (2008)
Your children's admiration is important to you?การได้รับการยกย่องจากลูก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณใช่ไหมครับ Up in the Air (2009)
He's just expressing his admiration that you don't even have to put out to get free stuff.เค้าแค่อยากจะบอกความรู้สึกของเค้าว่า เธอนี่ดีจริงๆ ขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ของฟรีๆ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Admiration at the skill it took to achive them.they needed. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
- That's right. Mr. Schuester, I think that our admiration for Coach Sylvester... might just be a little premature.คุณชูสเตอร์คะ หนูคิดว่า ถึงแม้ว่าเราจะชื่ชมโค้ชซิลเวสเตอร์ แค่ไหน Comeback (2011)
I have great admiration for the Night's Watch.ข้าชื่นชมไนท์วอท์ช มากเอาการ Lord Snow (2011)
I've great admiration for you as First Ranger.ข้าชื่นชนท่านอย่างมาก ที่เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวณ Lord Snow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirationHe cried in admiration of her performance.
admirationHe has a great admiration for actor Olivier.
admirationHer beauty is the admiration of the whole school.
admirationHe was fixed in admiration.
admirationHe was the admiration of his classmates.
admirationHis skill at skiing is the admiration of us.
admirationI am filled with admiration for your bravery.
admirationI feel admiration for his talent.
admirationI had great admiration for his generosity.
admirationMary gazed at George in admiration.
admirationShe stood in admiration of the garden.
admirationThe object of his admiration shows the kind of person that he would like to be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
การสรรเสริญ(n) praise, See also: admiration, commendation, laudation, eulogy, Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ, Ant. การดูถูก, การลบหลู่, Example: ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ, Thai Definition: การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้
ดุษฎี(n) pleasure, See also: admiration, satisfaction, joy, happiness, bliss, Syn. ความยินดี, ความชื่นชม
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
การชื่นชม[kān cheūnchom] (n) EN: admiration  FR: admiration [ f ]
การยกย่องสรรเสริญ[kān yokyǿng-sansoēn] (n) FR: admiration [ f ]
ความเลื่อมใส[khwām leūamsai] (n) EN: admiration ; devotion
ทึ่ง[theung] (v) EN: admire ; have admiration ; express admiration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
admiration
admirations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiration

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) #817 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression #1,908 [Add to Longdo]
崇拝[すうはい, suuhai] (n, vs) worship; adoration; admiration; cult; (P) #12,302 [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) #12,960 [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] (n, vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P) #19,973 [Add to Longdo]
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5, わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n, vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n, vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n, vs) exclamation; admiration [Add to Longdo]
感心[かんしん, kanshin] (adj-na, n, vs) admiration; Well done!; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admiration \Ad`mi*ra"tion\, n. [F., fr. L. admiratio. See
   {Admire}.]
   1. Wonder; astonishment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Season your admiration for a while.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Wonder mingled with approbation or delight; an emotion
    excited by a person or thing possessed of wonderful or
    high excellence; as, admiration of a beautiful woman, of a
    landscape, of virtue.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of admiration; something to excite wonder, or
    pleased surprise; a prodigy.
    [1913 Webster]
 
       Now, good Lafeu, bring in the admiration. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Note of admiration}, the mark (!), called also {exclamation
    point}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonder; approval; appreciation; adoration; reverence;
     worship.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admiration
   n 1: a feeling of delighted approval and liking [syn:
      {admiration}, {esteem}]
   2: the feeling aroused by something strange and surprising [syn:
     {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   3: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 admiration /admiʀasjɔ̃/ 
  admiration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top