Search result for

เคารพ

(54 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคารพ-, *เคารพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แสดงความเคารพshow respect

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคารพ[V] respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพบูชา[V] worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
เคารพนับถือ[V] respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคารพก. แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ
เคารพไม่ล่วงเกิน, ไม่ล่วงละเมิด, เช่น เคารพสิทธิของผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, it's "vous," as a sign of respect.จริงๆแล้วต้องเป็น "vous" น่ะ เป็นเครื่องหมายของความเคารพ New Haven Can Wait (2008)
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพNew Haven Can Wait (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
We respect the orders of our captain.เราต้องเคารพคำสั่งของกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
My mother would never disrespect him by starting the funeral late.แม่จะไม่เคารพพ่อถ้าเลื่อนเวลางานศพเค้า Birthmarks (2008)
Stop acting like such an ingrate and go pay your respects to your father.หยุดทำตัวงี่เง่าแล้วก็ไปแสดงความเคารพพ่อนายซะ Birthmarks (2008)
And at first she says no, but she has issues with self-esteem.และตอนแรกเธอบอกว่าไม่ แต่เธอมีความเคารพตนเอง Joy (2008)
With all due respect, miss Michener,ด้วยความเคารพ คุณมิชเชเนอร์ Dying Changes Everything (2008)
You could ask House to be a grown-up and respect my decision.คุณน่าจะลองขอให้เฮ้าส์รู้จักโตซะที และเคารพในการตัดสินใจของผม Dying Changes Everything (2008)
I respect things that deserve respect. This decision, on the other hand, is a dog wearing a cape!ผมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ พูดอีกอย่า่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
I always respected our arrangement.ฉันเคารพข้อตกลงของเราตลอด Pilot (2008)
Now I need for you to show me a little respect... and give me a few more days for delivery.ตอนนีฉันอยากให้นาย ให้ความเคารพฉันสักนิด... และให้เวลาฉันสองสามวัน ในการส่งสินค้า Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaoropnaptheū) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate   FR: respecter ; estimer
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būchā) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adore[VT] บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
deify[VT] ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา, See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า, Syn. apotheosize, exalt
esteem[VT] เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
honor[VT] เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
look up to[PHRV] เคารพ, See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
respect[VT] เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
revere[VT] เคารพนับถือ, See also: เคารพอย่างสูง, Syn. honour, respect, worship, Ant. despise
respect for[PHRV] เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง
venerate[VT] เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
august(adj) น่าเคารพนับถือ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง,เคารพ,นับถือ,นิยม,สรรเสริญ
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)

German-Thai: Longdo Dictionary
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top