ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specific

S P AH0 S IH1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specific-, *specific*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specific(adj) โดยเฉพาะ, See also: เฉพาะเจาะจง, Syn. exact, definite, Ant. indefinite, unspecific
specification(n) ข้อจำกัด, See also: การจำกัด
specific gravity(n) ความโน้มถ่วงจำเพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ, เจาะจง, พิเศษ, จำเพาะ, ตามชนิด, ระบุ, กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง, ยาสำหรับโรคเฉพาะ, น้ำหนักพิกัด, เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite, particular
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ, ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.
specification(สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง, การกำหนดเฉพาะ, เกณฑ์, รายละเอียด, รายการ, โครงการ, Syn. condition, detail
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys

English-Thai: Nontri Dictionary
specific(adj) แน่นอน, เจาะจง, โดยเฉพาะ, พิเศษ
specifically(adv) โดยชนิด, โดยจำเพาะ, โดยพันธุ์, เป็นลักษณะเฉพาะ
specification(n) รายการ, การชี้เฉพาะ, รายละเอียด, การเจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specific addressเลขที่อยู่จำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specific beam power; beam power densityความหนาแน่นกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
specific bequestทรัพย์มรดกเฉพาะสิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific contractเอกเทศสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific dutyอากรตามสภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific dutyอากรตามสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific epithetคำระบุชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
specific exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองจำเพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองจำเพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific goodsของเฉพาะสิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol) [นิวเคลียร์]
Specific fundกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, Example: กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดสำหรับกองทุนรวมทั่วไป [ตลาดทุน]
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
Specific gravityความถ่วงจำเพาะ สามารถคำนวนได้จากอัตราส่วนของความหนาแน่นของสารหรือวัสดุหารด้วยความหนา แน่นของน้ำ ปกติจะเท่ากับความหนาแน่นของสารนั้น แต่ไม่มีหน่วย (เนื่องจากสมมติฐานที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.00 g/mL) [เทคโนโลยียาง]
specific gravityspecific gravity, ความถ่วงจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, ความถ่วงจำเพาะของสารใด ๆ คืออัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ำ ณ อุณหภูมิหนึ่ง (ตามปกติเป็นอุณหภูมิ 20°C) ความถ่วงจำเพาะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
specific heat capacityความจุความร้อนจำเพาะ, ความจุความร้อนจำเพาะของสารใด ๆ คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารนั้น  1 หน่วยมวล มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา มีหน่วยเป็นจูล/กิโลกรัม/เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
specific latent heatความร้อนแฝงจำเพาะ, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสาร 1 หน่วยมวล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Specific performanceเอกเทศสัญญา [TU Subject Heading]
Specific powerกำลังจำเพาะ, กำลังที่ผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่อหน่วยมวลของเชื้อเพลิง เช่น กิโลวัตต์ของความร้อนต่อกิโลกรัมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
specification(vt) รายละเอียด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป Night and Fog (1956)
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
One has been given specific orders for your safety and that is an unsafe area.คุณหนู ตนมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของคุณหนู Bicentennial Man (1999)
Um... not a specific day.ฉันจำวันแน่นอนไม่ได้ Unbreakable (2000)
I watched the news waiting to hear a very specific combination of words... but they never came.ผมดูข่าวเพื่อรอฟัง คำพูดที่แน่ชัดนั้น แต่มันไม่เคยมาถึง Unbreakable (2000)
Look, maybe it wasn't a specific moment.มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่แน่ชัด Unbreakable (2000)
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
While the others experience this in a general way your experience is far more specific vis-a-vis love.จากประสบการณ์ของคนอื่นๆ พวกเขาเลือกทางที่น่าจะดีที่สุด แต่กับคุณ มีสิ่งที่พิเศษกว่านั้น คือสิ่งที่เรียกว่า ความรัก The Matrix Reloaded (2003)
The Lysithea will travel way beyond Pluto after this, but the specific destination seems to be a secret.ยานเลซิเทียจะเดินทางต่อไป ไกลกว่าดาวพลูโตซะอีกจากนี้ แต่จุดหมายปลายทางนั้น ดูเหมือนจะเป็นความลับ Hoshi no koe (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specific2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
specificAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
specificAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
specificArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
specificA soft answer is a specific cure of anger. [ Proverb ]
specificBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
specificHe has no specific aim.
specificHe offered no specific explanation for his strange behavior.
specificIn American football the defense has a specific job.
specificInstead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
specificI want specific information.
specificLanguage is a specifically human characteristic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ.พ.(n) specific gravity, Syn. ความถ่วงจำเพาะ, Thai Definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
เฉพาะ(adv) specifically, See also: especially, particularly, Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น, Example: การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องทางจิตวิทยาจะศึกษาเฉพาะสิ่งที่ผู้ศึกษาทำการสังเกตได้เท่านั้น
เฉพาะกิจ(adj) specific, See also: particular, special, Syn. เจาะจง, ระบุ, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Thai Definition: เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ
เฉพาะเจาะจง(adv) specifically, See also: specially, Syn. เฉพาะ, เจาะจง, Example: โดยมากโปรแกรมตรวจหาเหล่านี้จะรู้จักเจ้าไวรัสเฉพาะเจาะจงเป็นตัวๆ ไป
เฉพาะที่(adj) particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
เฉพาะราย(adv) individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
ความถ่วงจำเพาะ(n) specific gravity, Example: น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นสารมาตรฐานในการหาความถ่วงจำเพาะ, Thai Definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น
สเปค(n) specification, Example: กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ, Thai Definition: คุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
หน่วยเฉพาะกิจ(n) specific unit, See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit, Syn. ทีมเฉพาะกิจ, Example: หน่วยเฉพาะกิจของกรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ 7 ลำ, Count Unit: หน่วย, Thai Definition: หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (v, exp) EN: specify ; be specific
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (adv) EN: specifically ; specially
เฉพาะกิจ[chaphǿkit] (adj) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc  FR: ad hoc
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECIFIC S P AH0 S IH1 F IH0 K
SPECIFIC S P IH0 S IH1 F IH0 K
SPECIFICS S P IH0 S IH1 F IH0 K S
SPECIFICITY S P EH2 S AH0 F IH1 S AH0 T IY0
SPECIFICALLY S P AH0 S IH1 F IH0 K L IY0
SPECIFICATION S P EH2 S IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N
SPECIFICATIONS S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specific (n) spˈəsˈɪfɪk (s p @1 s i1 f i k)
specifics (n) spˈəsˈɪfɪks (s p @1 s i1 f i k s)
specificity (n) spˌɛsɪfˈɪsɪtiː (s p e2 s i f i1 s i t ii)
specifically (a) spˈəsˈɪfɪkliː (s p @1 s i1 f i k l ii)
specification (n) spˌɛsɪfɪkˈɛɪʃən (s p e2 s i f i k ei1 sh @ n)
specifications (n) spˌɛsɪfɪkˈɛɪʃənz (s p e2 s i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比值[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ,  ] specific value; ratio #13,191 [Add to Longdo]
专责[zhuān zé, ㄓㄨㄢ ㄗㄜˊ,   /  ] specific responsibility #58,923 [Add to Longdo]
比热[bǐ rè, ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ,   /  ] specific heat #81,788 [Add to Longdo]
比容[bǐ róng, ㄅㄧˇ ㄖㄨㄥˊ,  ] specific volume #98,754 [Add to Longdo]
比湿[bǐ shī, ㄅㄧˇ ㄕ,  湿 /  ] specific humidity #173,709 [Add to Longdo]
特定含义[tè dìng hán yì, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ,     /    ] specific meaning [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besondere Art der baulichen Nutzungspecific land-use type [Add to Longdo]
Baugebiet { n } | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area [Add to Longdo]
Dichte { f }; Wichte { f }; spezifisches Gewicht [ phys. ]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
spezifisch; gezielt; besonders; präzise { adj } | unspezifisch; nicht spezifisch { adj }specific | nonspecific; unspecific [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
明記[めいき, meiki] (n, vs) clear writing; specification; (P) #605 [Add to Longdo]
特定[とくてい, tokutei] (adj-na, n, vs, adj-no) specific; special; particular; (P) #619 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] (n-adv, n-t) first year (of a specific reign); (P) #1,403 [Add to Longdo]
仕様(P);仕樣(oK)[しよう, shiyou] (n) (1) way; method; means; resource; remedy; (2) (technical) specification; (P) #1,781 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] (n, adj-no, vs) specification; explicit statement; (P) #4,045 [Add to Longdo]
任意[にんい, nin'i] (adj-na, adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P) #4,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 specific \spe*cif"ic\ (sp[-e]*s[i^]f"[i^]k), a. [F.
   sp['e]cifique, or NL. spesificus; L. species a particular
   sort or kind + facere to make. Cf. {specify}.]
   1. Of or pertaining to a species; characterizing or
    constituting a species; possessing the peculiar property
    or properties of a thing which constitute its species, and
    distinguish it from other things; as, the specific form of
    an animal or a plant; the specific qualities of a drug;
    the specific distinction between virtue and vice.
    [1913 Webster]
 
       Specific difference is that primary attribute which
       distinguishes each species from one another. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifying; definite, or making definite; limited;
    precise; discriminating; as, a specific statement.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Exerting a peculiar influence over any part of the
    body; preventing or curing disease by a peculiar
    adaptation, and not on general principles; as, quinine is
    a specific medicine in cases of malaria.
    [1913 Webster]
 
       In fact, all medicines will be found specific in the
       perfection of the science.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {Specific character} (Nat. Hist.), a characteristic or
    characteristics distinguishing one species from every
    other species of the same genus.
 
   {Specific disease} (Med.)
    (a) A disease which produces a determinate definite effect
      upon the blood and tissues or upon some special
      tissue.
    (b) A disease which is itself uniformly produced by a
      definite and peculiar poison or organism.
 
   {Specific duty}. (Com.) See under {Duty}.
 
   {Specific gravity}. (Physics) See under {Gravity}.
 
   {Specific heat} (Physics), the quantity of heat required to
    raise the temperature of a body one degree, taking as the
    unit of measure the quantity required to raise the same
    weight of water from zero to one degree; thus, the
    specific heat of mercury is 0.033, that of water being
    1.000.
 
   {Specific inductive capacity} (Physics), the effect of a
    dielectric body in producing static electric induction as
    compared with that of some other body or bodies referred
    to as a standard.
 
   {Specific legacy} (Law), a bequest of a particular thing, as
    of a particular animal or piece of furniture, specified
    and distinguished from all others. --Wharton. --Burrill.
 
   {Specific name} (Nat. Hist.), the name which, appended to the
    name of the genus, constitutes the distinctive name of the
    species; -- originally applied by Linnaeus to the
    essential character of the species, or the essential
    difference. The present specific name he at first called
    the {trivial name}.
 
   {Specific performance} (Law), the peformance of a contract or
    agreement as decreed by a court of equity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specific \Spe*cif"ic\, n.
   1. (Med.) A specific remedy. See {Specific}, a., 3.
    [1913 Webster]
 
       His parents were weak enough to believe that the
       royal touch was a specific for this malady.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything having peculiar adaption to the purpose to which
    it is applied. --Dr. H. More.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specific
   adj 1: (sometimes followed by `to') applying to or characterized
       by or distinguishing something particular or special or
       unique; "rules with specific application"; "demands
       specific to the job"; "a specific and detailed account of
       the accident" [ant: {general}, {nonspecific}]
   2: stated explicitly or in detail; "needed a specific amount"
   3: relating to or distinguishing or constituting a taxonomic
     species; "specific characters"
   4: being or affecting a disease produced by a particular
     microorganism or condition; used also of stains or dyes used
     in making microscope slides; "quinine is highly specific for
     malaria"; "a specific remedy"; "a specific stain is one
     having a specific affinity for particular structural
     elements" [ant: {nonspecific}]
   n 1: a fact about some part (as opposed to general); "he always
      reasons from the particular to the general" [syn:
      {particular}, {specific}] [ant: {general}]
   2: a medicine that has a mitigating effect on a specific
     disease; "quinine is a specific for malaria"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top