หรือคุณหมายถึง thoughtfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoughtfulness

TH AO1 T F AH0 L N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoughtfulness-, *thoughtfulness*, thoughtfulnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your thoughtfulness does you credit, cousin Elizabeth.การไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีของคุณ กำลังเกิดขึ้น ญาติเอลิซาเบท Episode #1.5 (1995)
I want to give Cao Ying a gift for her thoughtfulnessข้าอยากส่งของขวัญชิ้นนึงให้นาง\ นางจะได้พะวง Three Kingdoms (2008)
I would reward that thoughtfulness.ฉันจะให้รางวัลแก่ความเอาอกเอาใจนั่น To Keep Us Safe (2010)
Don't forget about that thoughtfulness thing.อย่าลืม เรื่อง ความเห็นอกเห็นใจละ To Keep Us Safe (2010)
Oh, well, thank you for your thoughtfulness, Kyle, really.ขอขอบคุณที่มีแก่ใจคิดถึงฉัน ไคล์ ซึ้งใจจริง ๆ เลย Bait (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtfulnessI appreciate your thoughtfulness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาทร[N] concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
วิจารณญาน[N] consideration, See also: thoughtfulness, attentiveness, Example: หนังเรื่องนี้ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมด้วย, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGHTFULNESS    TH AO1 T F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoughtfulness    (n) θˈɔːtfəlnəs (th oo1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P) [Add to Longdo]
心遣り[こころやり, kokoroyari] (n) thoughtfulness; diversion; recreation [Add to Longdo]
心配り[こころくばり, kokorokubari] (n,vs) exerting care; attention; consideration; thoughtfulness [Add to Longdo]
深慮[しんりょ, shinryo] (n) deliberate; careful; thoughtful; thoughtfulness; prudence [Add to Longdo]
配意[はいい, haii] (n,vs) regard; consideration; thoughtfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thoughtful \Thought"ful\, a.
   1. Full of thought; employed in meditation; contemplative;
    as, a man of thoughtful mind.
    [1913 Webster]
 
       War, horrid war, your thoughtful walks invades.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Attentive; careful; exercising the judgment; having the
    mind directed to an object; as, thoughtful of gain;
    thoughtful in seeking truth. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. Anxious; solicitous; concerned.
    [1913 Webster]
 
       Around her crowd distrust, and doubt, and fear,
       And thoughtful foresight, and tormenting care.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Considerate; deliberate; contemplative; attentive;
     careful; wary; circumspect; reflective; discreet.
 
   Usage: {Thoughtful}, {Considerate}. He who is habitually
      thoughtful rarely neglects his duty or his true
      interest; he who is considerate pauses to reflect and
      guard himself against error. One who is not thoughtful
      by nature, if he can be made considerate, will usually
      be guarded against serious mistakes. "He who is
      thoughtful does not forget his duty; he who is
      considerate pauses, and considers properly what is his
      duty. It is a recommendation to a subordinate person
      to be thoughtful in doing what is wished of him; it is
      the recommendation of a confidential person to be
      considerate, as he has often to judge according to his
      own discretion." --Crabb.
      [1913 Webster] -- {Thought"ful*ly}, adv. --
      {Thought"ful*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoughtfulness
   n 1: a calm, lengthy, intent consideration [syn:
      {contemplation}, {reflection}, {reflexion}, {rumination},
      {musing}, {thoughtfulness}]
   2: kind and considerate regard for others; "he showed no
     consideration for her feelings" [syn: {consideration},
     {considerateness}, {thoughtfulness}] [ant:
     {inconsiderateness}, {inconsideration}, {thoughtlessness}]
   3: the trait of thinking carefully before acting [ant:
     {thoughtlessness}, {unthoughtfulness}]
   4: a considerate and thoughtful act [syn: {consideration},
     {thoughtfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top