Search result for

as for

(54 entries)
(0.2692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as for-, *as for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as for[IDM] ในกรณีของ, See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
AS as for(adv) ส่วน,ในส่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as for taking me down, I'd love to see you try.แต่ถึงเธอจะไม่ปล่อยฉันไว้ ก็เชิญ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำยังไง New Haven Can Wait (2008)
As for little sister jenny,เหมือนน้องสาวของเค้า เจนนี่ There Might be Blood (2008)
Thanks. And as for you...ขอบคุณ และเหมือนว่าคุณ Odyssey (2008)
As for you, Stubby, you'd make a poor excuse for a light switch.สำหรับเจ้า ไอ้ตัวเล็ก มีข้อแก้ตัวอะไรสำหรับการเปิดสวิตช์นั่นมั้ย Downfall of a Droid (2008)
As for romance, you have to make the right choice.เรื่องความรัก เธอต้องเลือกให้ดีนะ Heartbreak Library (2008)
As for my offenses God knows them.ในสิ่งที่ข้าทำ... พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ The Other Boleyn Girl (2008)
And as for the television's so-called plan Batman has no jurisdiction.แล้วไอ้คนในทีวี ที่บอกว่ามีแผน ...แบทแมน ไม่มีอำนาจตัดสิน The Dark Knight (2008)
As for Dad, well...ไม่ใช่พ่อที่ดีนัก Jumper (2008)
As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก Inkheart (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
As for the man you killed, you were right.สำหรับคนที่คุณฆ่าไป Body of Lies (2008)
As for me...สำหรับฉัน The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as forAs for dogs, customers may not bring them into this store.
as forAs for his proposal, I think it is out of the question.
as forAs for living in Japan, I have nothing to complain about.
as forAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
as forAs for me, I am satisfied.
as forAs for me, I can't agree to his offer.
as forAs for me, I don't trust him at all.
as forAs for me, I don't want to go out.
as forAs for me, I have no objection.
as forAs for me, I have no question.
as forAs for me, I have nothing against the plan.
as forAs for me, I have nothing to complain of.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำหรับ[PREP] for, See also: as for, to, Syn. เพื่อ, Example: คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เหมาะมากสำหรับการสอนวิชาจิตวิทยา
ว่าแต่[CONJ] as for, Syn. ว่าแต่ว่า, Example: ว่าแต่เขาจะช่วยเธอแน่หรือเปล่า, Thai definition: คำที่ใช้เน้นว่าในกรณีของสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น
เดิม[ADV] as before, See also: as formerly, as previously, originally, Syn. ก่อน, แต่ก่อน, Example: เขาทำคะแนนได้เท่าเดิม
ส่วน[CONJ] as for, See also: for, Syn. สำหรับ, Example: เพื่อนๆ ออกไปทานข้าวกันหมดแล้ว ส่วนผมยังต้องสะสางให้เสร็จ
เหมือนก่อน[ADV] as formerly, See also: as before, as it was, like it used to be, Syn. เหมือนเก่า, เหมือนแต่ก่อน, Example: เขายังคงปฏิบัติตนเหมือนก่อน ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of   
ก็...แหละ[X] (kø … lae) EN: that is ; well ; then ; as for ; as regards   
สำหรับ[X] (samrap) EN: for ; as for ; to   FR: pour ; afin de ; en vue de ; à l'usage de
ส่วน[X] (suan = sūan) EN: as for ; regarding ; with regard to   FR: à propos de ; en ce qui concerne ; quant à
ส่วนผม[X] (suan phom) EN: as for me ; so far as i am concerned   FR: personnellement ; en ce qui me concerne
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)   
หยักรั้ง[v.] (yakrang) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)   
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus   FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
was ... betrifftas for ... [Add to Longdo]
was mich betrifftas for me [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ... [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding [Add to Longdo]
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P) [Add to Longdo]
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause [Add to Longdo]
於かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See に於いて) in respect of; in regards to; as for [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P) [Add to Longdo]
擬蟻象虫[ありもどきぞうむし;アリモドキゾウムシ, arimodokizoumushi ; arimodokizoumushi] (n) (uk) sweet potato weevil (Cylas formicarius) [Add to Longdo]
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, / ] as for; as to; to go so far as to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 For \For\, prep. [AS. for, fore; akin to OS. for, fora, furi, D.
   voor, OHG. fora, G. vor, OHG. furi, G. f["u]r, Icel. fyrir,
   Sw. f["o]r, Dan. for, adv. f["o]r, Goth. fa['u]r, fa['u]ra,
   L. pro, Gr. ?, Skr. pra-. [root] 202. Cf. {Fore}, {First},
   {Foremost}, {Forth}, {Pro-}.]
   In the most general sense, indicating that in consideration
   of, in view of, or with reference to, which anything is done
   or takes place.
   [1913 Webster]
 
   1. Indicating the antecedent cause or occasion of an action;
    the motive or inducement accompanying and prompting to an
    act or state; the reason of anything; that on account of
    which a thing is or is done.
    [1913 Webster]
 
       With fiery eyes sparkling for very wrath. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       How to choose dogs for scent or speed. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       Now, for so many glorious actions done,
       For peace at home, and for the public wealth,
       I mean to crown a bowl for C[ae]sar's health.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       That which we, for our unworthiness, are afraid to
       crave, our prayer is, that God, for the worthiness
       of his Son, would, notwithstanding, vouchsafe to
       grant.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating the remoter and indirect object of an act; the
    end or final cause with reference to which anything is,
    acts, serves, or is done.
    [1913 Webster]
 
       The oak for nothing ill,
       The osier good for twigs, the poplar for the mill.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       It was young counsel for the persons, and violent
       counsel for the matters.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Shall I think the worls was made for one,
       And men are born for kings, as beasts for men,
       Not for protection, but to be devoured? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       For he writes not for money, nor for praise.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating that in favor of which, or in promoting which,
    anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of;
    on the side of; -- opposed to against.
    [1913 Webster]
 
       We can do nothing against the truth, but for the
       truth.                --2 Cor. xiii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       It is for the general good of human society, and
       consequently of particular persons, to be true and
       just; and it is for men's health to be temperate.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       Aristotle is for poetical justice.  --Dennis.
    [1913 Webster]
 
   4. Indicating that toward which the action of anything is
    directed, or the point toward which motion is made;
    ?ntending to go to.
    [1913 Webster]
 
       We sailed from Peru for China and Japan. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Indicating that on place of or instead of which anything
    acts or serves, or that to which a substitute, an
    equivalent, a compensation, or the like, is offered or
    made; instead of, or place of.
    [1913 Webster]
 
       And if any mischief follow, then thou shalt give
       life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand
       for hand, foot for foot.       --Ex. xxi. 23,
                          24.
    [1913 Webster]
 
   6. Indicating that in the character of or as being which
    anything is regarded or treated; to be, or as being.
    [1913 Webster]
 
       We take a falling meteor for a star. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       If a man can be fully assured of anything for a
       truth, without having examined, what is there that
       he may not embrace for tru??     --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Most of our ingenious young men take up some
       cried-up English poet for their model. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       But let her go for an ungrateful woman. --Philips.
    [1913 Webster]
 
   7. Indicating that instead of which something else controls
    in the performing of an action, or that in spite of which
    anything is done, occurs, or is; hence, equivalent to
    notwithstanding, in spite of; -- generally followed by
    all, aught, anything, etc.
    [1913 Webster]
 
       The writer will do what she please for all me.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       God's desertion shall, for aught he knows, the next
       minute supervene.           --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       For anything that legally appears to the contrary,
       it may be a contrivance to fright us. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. Indicating the space or time through which an action or
    state extends; hence, during; in or through the space or
    time of.
    [1913 Webster]
 
       For many miles about
       There 's scarce a bush.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Since, hired for life, thy servile muse sing.
                          --prior.
    [1913 Webster]
 
       To guide the sun's bright chariot for a day.
                          --Garth.
    [1913 Webster]
 
   9. Indicating that in prevention of which, or through fear of
    which, anything is done. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We 'll have a bib, for spoiling of thy doublet.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {For}, or {As for}, so far as concerns; as regards; with
    reference to; -- used parenthetically or independently.
    See under {As}.
    [1913 Webster]
 
       As for me and my house, we will serve the Lord.
                          --Josh. xxiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       For me, my stormy voyage at an end,
       I to the port of death securely tend. --Dryden.
 
   {For all that}, notwithstanding; in spite of.
 
   {For all the world}, wholly; exactly. "Whose posy was, for
    all the world, like cutlers' poetry." --Shak.
 
   {For as much as}, or {Forasmuch as}, in consideration that;
    seeing that; since.
 
   {For by}. See {Forby}, adv.
 
   {For ever}, eternally; at all times. See {Forever}.
 
   {For me}, or {For all me}, as far as regards me.
 
   {For my life}, or {For the life of me}, if my life depended
    on it. [Colloq.] --T. Hook.
 
   {For that}, {For the reason that}, because; since. [Obs.]
    "For that I love your daughter." --Shak.
 
   {For thy}, or {Forthy} [AS. for[eth][=y].], for this; on this
    account. [Obs.] "Thomalin, have no care for thy."
    --Spenser.
 
   {For to}, as sign of infinitive, in order to; to the end of.
    [Obs., except as sometimes heard in illiterate speech.] --
    "What went ye out for to see?" --Luke vii. 25. See {To},
    prep., 4.
 
   {O for}, would that I had; may there be granted; --
    elliptically expressing desire or prayer. "O for a muse of
    fire." --Shak.
 
   {Were it not for}, or {If it were not for}, leaving out of
    account; but for the presence or action of. "Moral
    consideration can no way move the sensible appetite, were
    it not for the will." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 as \as\ ([a^]z), adv. & conj. [OE. as, als, alse, also, al swa,
   AS. eal sw[=a], lit. all so; hence, quite so, quite as: cf.
   G. als as, than, also so, then. See {Also}.]
   1. Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner;
    like; similar to; in the same manner with or in which; in
    accordance with; in proportion to; to the extent or degree
    in which or to which; equally; no less than; as, ye shall
    be as gods, knowing good and evil; you will reap as you
    sow; do as you are bidden.
    [1913 Webster]
 
       His spiritual attendants adjured him, as he loved
       his soul, to emancipate his brethren. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: As is often preceded by one of the antecedent or
      correlative words such, same, so, or as, in expressing
      an equality or comparison; as, give us such things as
      you please, and so long as you please, or as long as
      you please; he is not so brave as Cato; she is as
      amiable as she is handsome; come as quickly as
      possible. "Bees appear fortunately to prefer the same
      colors as we do." --Lubbock. As, in a preceding part of
      a sentence, has such or so to answer correlatively to
      it; as with the people, so with the priest.
      [1913 Webster]
 
   2. In the idea, character, or condition of, -- limiting the
    view to certain attributes or relations; as, virtue
    considered as virtue; this actor will appear as Hamlet.
    [1913 Webster]
 
       The beggar is greater as a man, than is the man
       merely as a king.           --Dewey.
    [1913 Webster]
 
   3. While; during or at the same time that; when; as, he
    trembled as he spoke.
    [1913 Webster]
 
       As I return I will fetch off these justices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Because; since; it being the case that.
    [1913 Webster]
 
       As the population of Scotland had been generally
       trained to arms . . . they were not indifferently
       prepared.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] [See Synonym under {Because}.]
    [1913 Webster]
 
   5. Expressing concession. (Often approaching though in
    meaning).
    [1913 Webster]
 
       We wish, however, to avail ourselves of the
       interest, transient as it may be, which this work
       has excited.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. That, introducing or expressing a result or consequence,
    after the correlatives so and such. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can place thee in such abject state, as help shall
       never find thee.           --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {So as}, so that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The relations are so uncertain as they require a
       great deal of examination.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. As if; as though. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He lies, as he his bliss did know.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   8. For instance; by way of example; thus; -- used to
    introduce illustrative phrases, sentences, or citations.
    [1913 Webster]
 
   9. Than. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The king was not more forward to bestow favors on
       them as they free to deal affronts to others their
       superiors.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. Expressing a wish. [Obs.] "As have,"
 
   Note: i. e., may he have. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {As . . as}. See {So . . as}, under {So}.
 
   {As far as}, to the extent or degree. "As far as can be
    ascertained." --Macaulay.
 
   {As far forth as}, as far as. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As for}, or {As to}, in regard to; with respect to.
 
   {As good as}, not less than; not falling short of.
 
   {As good as one's word}, faithful to a promise.
 
   {As if}, or {As though}, of the same kind, or in the same
    condition or manner, that it would be if.
 
   {As it were} (as if it were), a qualifying phrase used to
    apologize for or to relieve some expression which might be
    regarded as inappropriate or incongruous; in a manner.
 
   {As now}, just now. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As swythe}, as quickly as possible. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As well}, also; too; besides. --Addison.
 
   {As well as}, equally with, no less than. "I have
    understanding as well as you." --Job xii. 3.
 
   {As yet}, until now; up to or at the present time; still;
    now.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top