ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regard

R AH0 G AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regard-, *regard*, regar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regard(vt) พิจารณา, Syn. consider, judge, think
regard(vt) เอาใจใส่, See also: สนใจ
regard(n) จ้องมอง, See also: ดู, เพ่ง, Syn. gaze, look, watch
regard(n) ความเอาใจใส่, See also: ความสนใจ, Syn. attention, heed, interest
regard(n) ความเป็นที่นับถือ, See also: ความเคารพ, Syn. esteem, respect
regard(n) การจ้องมอง, Syn. gaze, look, stare
regard as(vt) ถือว่า, See also: เห็นว่า, Syn. count as, consider as, treat as
regard as(phrv) พิจารณาว่าเป็น, See also: เห็นว่าเป็น, Syn. count as, reckon as
regardant(adj) ซึ่งมองกลับไป, See also: ซึ่งมองย้อนไป
regardful(adj) ซึ่งระมัดระวัง, See also: ซึ่งเอาใจใส่, Syn. careful, respectful, observant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา, ถือว่า, เห็นว่า, จ้องมอง, เอาใจใส่, นับถือ, เคารพ vi. สนใจ, จ้องมอง n. การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความคิด, ความสนใจ, การมอง, การจ้องมอง, ความนับถือ, ความเคารพ, ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ, มองไปข้างหลัง, ระมัดระวัง
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, เอาใจใส่, สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive, heedful
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, Syn. as regards, with in regard to
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj., adv. ไม่ระมัดระวัง, ไม่คำนึงถึง, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless, thoughtless
disregardvt., n. (การ) ไม่สนใจ, มองข้าม, ไม่เอาใจใส่, ไม่นำพา, Syn. neglect, ignore

English-Thai: Nontri Dictionary
regard(n) ความเอาใจใส่, การมองดู, ความนับถือ, มิตรภาพ, การพิจารณา
regard(vt) เห็นว่า, มองดู, คำนึงถึง, เกี่ยวกับ, พิจารณา, ฟัง, นับถือ
regarding(pre) ในเรื่อง, เกี่ยวกับ
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง, โดยไม่คำนึงถึง, โดยไม่ฟังใคร
regards(n) ความเคารพนับถือ, ความหวังดี, ความนับถือ
disregard(vt) ไม่สนใจ, ไม่คำนึงถึง, มองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
regard[รี-การ์ด] (n) อวัยวะเพศ ของม้าน้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The British cavalryman regards his horse as his friend.เขานับถือม้าของเขาเป็นเพื่อน ของเขา บรรดาผู้ที่มีม้า How I Won the War (1967)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
He stands his ground, capturing images of raging flames with no regard for his own personal safety.คุณคิดว่าคุณจะทำหนังสือพิมพ์ด้วยเงินเพียง 9.73ล้านบาท? Hero (1992)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
Give my regards to Broadwayฝากทักทายบรอดเวย์ด้วย The Legend of 1900 (1998)
So I have no regard for others and take whatever I want.ฉันเคยไม่สนใจใคร และจะเก็บสิ่งที่ฉันชอบเอาไว้ Autumn in My Heart (2000)
The King gives no regard to the degree of crimes committed and he's even killing the doctors who only followed orders?ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม แม้แต่หมอหลวงที่รับบัญชาก็ถูกประหารชีวิต The Great Jang-Geum (2003)
He doesn't regard her as a captive, though.กับท่านลอร์ด นางคงไม่ใช่แค่เชลย The Chronicles of Riddick (2004)
I know that she has no conscience and no regard for anyone but herself.ผมรู้สิ รู้ว่าเธอขาดสติแล้วก็ไม่คิดถึงใครนอกจากตัวเอง Wicker Park (2004)
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย The Notebook (2004)
My regards to Howl.ด้วยความนับถือ ถึงฮาวล์ Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regardAmericans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
regardAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.
regardAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.
regardAs regards clothing, he is hard to please.
regardAs regards music he is one of the most famous critics.
regardAs regards result, you don't have to worry.
regardAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
regardAs regards the matter, I know nothing.
regardAs regards the result, you need not worry so much.
regardAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
regardBeing silent is regarded in effect as approval.
regardChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ว่า(adv) irrespective of, See also: regardless of, no matter what/who/where, Thai Definition: แสดงเงื่อนไขหรือสภาพที่แตกต่าง แต่ผลไม่เปลี่ยนแปลง
นับว่า(v) regard as, See also: count as, reckon as, Syn. ถือว่า, Example: การขนส่งโดยทางรถไฟนับว่าเป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งนี้เพราะเป็นพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
เข้าถึง(v) appreciate, See also: regard, Example: คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน, Thai Definition: เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง
คารวะ(v) respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai Definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ(n) respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai Definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
มิไย(adv) regardless of, See also: no matter
เป็นอันว่า(conj) regard as, See also: count as, Syn. สรุปว่า, Example: หลังจากที่อบให้ผิวเรียบสนิทแล้วก็เป็นอันว่าเราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั้มรูปร่างแผ่นดิสก์, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมแสดงการสรุปเหตุการณ์ที่จะเกิดตามมา
มิไย(adv) regardless of, See also: no matter
ต่าง(adv) take as, See also: regard as, take for, take to be, Example: เขานอนบนโต๊ะยาวต่างเตียง, Thai Definition: แทน, เหมือน, เช่น ว่าต่าง แก้ต่าง ดูต่างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[boēng-møng] (v, exp) EN: stare ; gaze  FR: regarder fixement
ชม[chom] (v) EN: look at ; view  FR: regarder ; assister à
ได้ส่วน[dāisuan] (x) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of
ด้าน[dān] (prep) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of  FR: en ; en matière de
โดยไม่คำนึงถึง[dōi mai khamneung theung] (adv) EN: regardless of

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REGARD R AH0 G AA1 R D
REGARD R IH0 G AA1 R D
REGARDS R IH0 G AA1 R D Z
REGARDED R AH0 G AA1 R D AH0 D
REGARDED R IH0 G AA1 R D IH0 D
REGARDING R AH0 G AA1 R D IH0 NG
REGARDING R IH0 G AA1 R D IH0 NG
REGARDLESS R AH0 G AA1 R D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regard (v) rˈɪgˈaːd (r i1 g aa1 d)
regards (v) rˈɪgˈaːdz (r i1 g aa1 d z)
regarded (v) rˈɪgˈaːdɪd (r i1 g aa1 d i d)
regardful (j) rˈɪgˈaːdfəl (r i1 g aa1 d f @ l)
regarding (v) rˈɪgˈaːdɪŋ (r i1 g aa1 d i ng)
regardless (j) rˈɪgˈaːdləs (r i1 g aa1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ,   /  ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to #258 [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure; to calculate; to compute #1,123 [Add to Longdo]
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ,  ] regard; kindly feelings; intention #8,993 [Add to Longdo]
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ㄨˊ ㄗㄨˇ,     /    ] regardless of weather conditions; rain, hail or shine #37,331 [Add to Longdo]
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ,       ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast #60,678 [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure #569,167 [Add to Longdo]
无冬无夏[wú dōng wú xià, ㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄨˊ ㄒㄧㄚˋ,     /    ] regardless of the season; all the year round #775,025 [Add to Longdo]
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ,  ] regard as; look upon as [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rücksicht { f }; Aufmerksamkeit { f } | ohne Rücksicht auf | ohne Rücksicht auf Verlusteregard | regardless | regardless of the consequences [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี

Japanese-English: EDICT Dictionary
無視[むし, mushi] (n, vs) disregard; ignore; (P) #466 [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with #500 [Add to Longdo]
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to #644 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with #1,327 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P) #4,765 [Add to Longdo]
尊重[そんちょう, sonchou] (n, vs) respect; esteem; regard; (P) #7,163 [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) #7,402 [Add to Longdo]
問う(P);訪う[とう, tou] (v5u-s, vt) (1) to ask; to question; to inquire; (2) to charge (i.e. with a crime); to accuse; (3) to care (about); (4) without regard to (with negative verb); (P) #9,529 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regard \Re*gard"\ (r?*g?rd"), v. i.
   To look attentively; to consider; to notice. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regard \Re*gard"\, n. [F. regard See {Regard}, v. t.]
   1. A look; aspect directed to another; view; gaze.
    [1913 Webster]
 
       But her, with stern regard, he thus repelled.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attention of the mind with a feeling of interest;
    observation; heed; notice.
    [1913 Webster]
 
       Full many a lady
       I have eyed with best regard.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That view of the mind which springs from perception of
    value, estimable qualities, or anything that excites
    admiration; respect; esteem; reverence; affection; as, to
    have a high regard for a person; -- often in the plural.
    [1913 Webster]
 
       He has rendered himself worthy of their most
       favorable regards.          --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
       Save the long-sought regards of woman, nothing is
       sweeter than those marks of childish preference.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. State of being regarded, whether favorably or otherwise;
    estimation; repute; note; account.
    [1913 Webster]
 
       A man of meanest regard amongst them, neither having
       wealth or power.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Consideration; thought; reflection; heed.
    [1913 Webster]
 
       Sad pause and deep regard become the sage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Matter for consideration; account; condition. [Obs.]
    "Reason full of good regard." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Respect; relation; reference.
    [1913 Webster]
 
       Persuade them to pursue and persevere in virtue,
       with regard to themselves; in justice and goodness
       with regard to their neighbors; and piefy toward
       God.                 --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrase in regard of was formerly used as equivalent
      in meaning to on account of, but in modern usage is
      often improperly substituted for in respect to, or in
      regard to. --G. P. Marsh.
      [1913 Webster]
 
         Change was thought necessary in regard of the
         injury the church did receive by a number of
         things then in use.        --Hooker.
      [1913 Webster]
 
         In regard of its security, it had a great
         advantage over the bandboxes.   --Dickens.
      [1913 Webster]
 
   8. Object of sight; scene; view; aspect. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Throw out our eyes for brave Othello,
       Even till we make the main and the aerial blue
       An indistinct regard.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (O.Eng.Law) Supervision; inspection.
    [1913 Webster]
 
   {At regard of}, in consideration of; in comparison with.
    [Obs.] "Bodily penance is but short and little at regard
    of the pains of hell." --Chaucer.
 
   {Court of regard}, a forest court formerly held in England
    every third year for the lawing, or expeditation, of dogs,
    to prevent them from running after deer; -- called also
    {survey of dogs}. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Respect; consideration; notice; observance; heed; care;
     concern; estimation; esteem; attachment; reverence.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regard \Re*gard"\ (r?*g?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Regarded}; p.
   pr. & vb. n. {Regarding}.] [F. regarder; pref. re- re +
   garder to guard, heed, keep. See {Guard}, and cf. {Reward}.]
   1. To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze
    upon.
    [1913 Webster]
 
       Your niece regards me with an eye of favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to look or front toward; to face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is peninsula which regardeth the mainland.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       That exceedingly beatiful seat, on the ass?ent of a
       hill, flanked with wood and regarding the river.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. To look closely at; to observe attentively; to pay
    attention to; to notice or remark particularly.
    [1913 Webster]
 
       If much you note him,
       You offened him; . . . feed, and regard him not.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon, as in a certain relation; to hold as an
    popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine
    as a duty; to regard another as a friend or enemy.
    [1913 Webster]
 
   5. To consider and treat; to have a certain feeling toward;
    as, to regard one with favor or dislike.
    [1913 Webster]
 
       His associates seem to have regarded him with
       kindness.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay respect to; to treat as something of peculiar
    value, sanctity, or the like; to care for; to esteem.
    [1913 Webster]
 
       He that regardeth thae day, regardeth it into the
       LOrd.                 --Rom. xiv. 6.
    [1913 Webster]
 
       Here's Beaufort, that regards nor God nor king.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To take into consideration; to take account of, as a fact
    or condition. "Nether regarding that she is my child, nor
    fearing me as if II were her father." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To have relation to, as bearing upon; to respect; to
    relate to; to touch; as, an argument does not regard the
    question; -- often used impersonally; as, I agree with you
    as regards this or that.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; observe; remark; heed; mind; respect;
     esteem; estimate; value. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regard
   n 1: (usually preceded by `in') a detail or point; "it differs
      in that respect" [syn: {respect}, {regard}]
   2: paying particular notice (as to children or helpless people);
     "his attentiveness to her wishes"; "he spends without heed to
     the consequences" [syn: {attentiveness}, {heed}, {regard},
     {paying attention}] [ant: {heedlessness}, {inattentiveness}]
   3: (usually plural) a polite expression of desire for someone's
     welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes" [syn:
     {regard}, {wish}, {compliments}]
   4: a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me" [syn:
     {gaze}, {regard}]
   5: the condition of being honored (esteemed or respected or well
     regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high
     regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}] [ant:
     {disesteem}]
   6: a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly
     regard for love"; "he inspires respect" [syn: {regard},
     {respect}]
   7: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   v 1: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
      consider her to be shallow"; "I don't see the situation
      quite as negatively as you do" [syn: {see}, {consider},
      {reckon}, {view}, {regard}]
   2: look at attentively [syn: {regard}, {consider}]
   3: connect closely and often incriminatingly; "This new ruling
     affects your business" [syn: {involve}, {affect}, {regard}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 regard /ʀəgaʀ/ 
  look

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top