ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venerate

V EH1 N ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venerate-, *venerate*
Possible hiragana form: う゛ぇねらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venerate(vt) เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect
venerated(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ, ที่เคารพ, แสดงความเคารพ, นับถือ., See also: venerator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
venerate(vt) นับถือ, เคารพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงขาม(v) be in awe of, See also: venerate, fear, reverence, respect with fear, Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง, Example: ดอนวิโตต้องเผชิญกับเจ้าพ่อชาวยิวที่เจ้าพ่อทุกคนเกรงขามในสติปัญญา, Thai Definition: ทั้งกลัวทั้งนับถือต่อผู้ที่อำนาจที่เหนือกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
ยำ[yam] (v) EN: respect; venerate  FR: révérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VENERATE V EH1 N ER0 EY2 T
VENERATED V EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
VENERATES V EH1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venerate (v) vˈɛnərɛɪt (v e1 n @ r ei t)
venerated (v) vˈɛnərɛɪtɪd (v e1 n @ r ei t i d)
venerates (v) vˈɛnərɛɪts (v e1 n @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venerate \Ven"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Venerated}; p. pr. &
   vb. n. {Venerating}.] [L. veneratus, p. p. of venerari to
   venerate; akin to Venus Venus, Skr. van to like, to wish, and
   E. winsome. See {Winsome}.]
   To regard with reverential respect; to honor with mingled
   respect and awe; to reverence; to revere; as, we venerate
   parents and elders.
   [1913 Webster]
 
      And seemed to venerate the sacred shade. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I do not know a man more to be venerated for
      uprightness of heart and loftiness of genius. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To reverence; revere; adore; respect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venerate
   v 1: regard with feelings of respect and reverence; consider
      hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
      father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
      {revere}, {venerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top