ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrespect

D IH2 S R IH0 S P EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrespect-, *disrespect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrespect(n) การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
disrespectful(adj) ที่ไม่เคารพ, See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น, Syn. impolite, insolent, insulting, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ, การดูหมิ่น, ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น, ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
disrespect(n) ความไม่นับถือ, ความไม่มีสัมมาคารวะ, การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ, ไม่มีสัมมาคารวะ, ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่เคารพนับถือ, ดูหมิ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I meant no disrespect to you or your daughter.ฉันหมายถึงไม่มีความเคารพต่อคุณหรือลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
If you ever disrespect my wife again, I will end you.ถ้าแกดูถูกเมียชั้นอีกคำเดียว ชั้นฆ่าแกแน่ Good Will Hunting (1997)
Don't disrespect this class just because you're married.อย่าลบหลู่ห้องเรียน แค่เพราะเธอแต่งงาน Mona Lisa Smile (2003)
Don't disrespect me just because you're not.อย่าลบหลู่หนูแค่เพราะคุณยังไม่แต่ง Mona Lisa Smile (2003)
Sorry for my disrespect but, please use this to buy riceขอโทษที่ผมทำอย่างนี้ แต่เอาไปซื้อข้าวนะครับ Grave of the Fireflys (2005)
I know you not gonna disrespect me in front of my family!กะอยู่แล้วว่าต้องลบหลู่ฉัน ต่อหน้าครอบครัว Gridiron Gang (2006)
Miss Luce is traveling with me, and no one is to disrespect her.ทั้งที่ฉันกับคุณลูซี่ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน อยู่ ๆเธอก็เข้ามา ถ่ายรูปกับเราหน้าตาเฉย ฉันไม่ได้เชิญชวนเธอเลย Golden Door (2006)
Your disrespect for senior officers... puts your men at needless risk.คุณกำลังขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา... พากำลังพลไปเสี่ยงให้ไร้ประโยชน์ Letters from Iwo Jima (2006)
Don't get me wrong, I don't disrespect you.อย่าเข้าใจผมผิด ผมไม่ได้ไม่เคารพคุณ Faith Like Potatoes (2006)
I mean, what if people find out? It would be a whole new reason to disrespect me.ถ้ามีคนรู้ มันจะเป็นเหตุผลใหม่ ให้คนหมดความนับถือฉัน Resistance Is Futile (2007)
There's a limit to avoiding somebody. It's total disrespect now.ถึงไม่ชอบก็น่าจะมีขอบเขตบ้าง นี่มันไม่ให้เกียรติกันเลยนะ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก(v) disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai Definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้ามหัว[khāmhūa] (v) EN: be disrespectful
ข้ามหน้า[khāmnā] (v) EN: be disrespectful  FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[khāmnākhāmtā] (v) EN: be disrespectful
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
ไม่เห็นหัว[mai hen hūa] (v, exp) EN: be disrespectful
เสียงแข็ง[sīengkhaeng] (adv) EN: with disrespectful voice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISRESPECT D IH2 S R IH0 S P EH1 K T
DISRESPECTS D IH2 S R IH0 S P EH1 K T S
DISRESPECTED D IH2 S R IH0 S P EH1 K T IH0 D
DISRESPECTFUL D IH2 S R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
DISRESPECTING D IH2 S R IH0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrespect (n) dˌɪsrɪspˈɛkt (d i2 s r i s p e1 k t)
disrespectful (j) dˌɪsrɪspˈɛktfəl (d i2 s r i s p e1 k t f @ l)
disrespectfully (a) dˌɪsrɪspˈɛktfəliː (d i2 s r i s p e1 k t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, / ] disrespect; neglect; slight #10,340 [Add to Longdo]
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ,  ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior) #35,827 [Add to Longdo]
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ,  ] disrespectful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na, int, n, vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act [Add to Longdo]
不敬[ふけい, fukei] (adj-na, n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不遜[ふそん, fuson] (adj-na, n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrespect \Dis`re*spect"\, n.
   Want of respect or reverence; disesteem; incivility;
   discourtesy.
   [1913 Webster]
 
      Impatience of bearing the least affront or disrespect.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrespect \Dis`re*spect"\, v. t.
   To show disrespect to.
   [1913 Webster]
 
      We have disrespected and slighted God.  --Comber.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrespect
   n 1: an expression of lack of respect [syn: {disrespect},
      {discourtesy}]
   2: a disrespectful mental attitude [ant: {esteem}, {regard},
     {respect}]
   3: a manner that is generally disrespectful and contemptuous
     [syn: {contempt}, {disrespect}]
   v 1: show a lack of respect for [ant: {abide by}, {honor},
      {honour}, {observe}, {respect}]
   2: have little or no respect for; hold in contempt [syn:
     {disrespect}, {disesteem}] [ant: {esteem}, {prise}, {prize},
     {respect}, {value}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top