ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectful

R IH0 S P EH1 K T F AH0 L   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectful-, *respectful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectful[ADJ] ซึ่งมีความเคารพ, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. mannerly, courteous
respectful[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. deferential, reverent, considerate, respectful, Ant. disrespectful, impolite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never forget to be respectful and obey. And trust and follow your parents words..ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง และไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่ Episode #1.3 (2006)
Never forget to be respectful and obey, trust and follow your parent's words all day.ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง ไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่ทุกวัน Episode #1.3 (2006)
I don't think it's respectful to not pay a visit to an elder in the hospital.ฉันคิดว่ามันไม่สมควรที่จะไม่ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
That's the respectful way to go I think.นั่นคือหนทางที่น่านับถือ ฉันคิดนะ Surf's Up (2007)
To be a good scientist, you must have a respectful awe for the laws of nature.การที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เธอต้องมีความเคารพต่อกฏของธรรมชาติ The Happening (2008)
I'm normally much more respectful of women even in my dreams.แต่ผมก็ให้ความเคารพ กับผู้หญิงนะ แม้แต่ฝัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We spent seven hours trying to negotiate an arrangement where we would try to be respectful of their side.เขาพยายามจะแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ แต่เขาก็หาคนช่วยไม่ได้ The Cove (2009)
I bid you all the most respectful farewellข้าขอกล่าวคำอำลาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง Hostage Crisis (2009)
I would like to hear it. If you know a more respectful way to speak to an attending surgeon,ถ้าเธอรู้วิธี ที่จะพูดกับแอดเทนดิ้ง ด้วยความเคารพกว่านี้ ฉันก็อยากจะฟังมันเหมือนกัน Good Mourning (2009)
What's the respectful period of mourningควรจะไว้อาลัยให้นานเท่าไหร่ดี? The Red Serpent (2010)
Well, obviously, you're respectful and highly qualified.อืม คุณดูน่านับถือ และคุณภาพคับแก้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Call me. And Jeff, you need to be more respectful of our time.เจฟ เธอควรเคารพเวลาพวกเรามากกว่านี้นะ Accounting for Lawyers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectfulHe behaves respectfully toward his superiors.
respectfulI stood at a respectful distance from the old.
respectfulRecently there are a lot of young people who don't use respectful language to their superiors.
respectfulThe students were not respectful towards their teacher.
respectfulWe have to be respectful to our seniors.
respectfulWhen speaking about your superiors' actions, you use respectful language.
respectfulYou had better keep him at a respectful distance.
respectfulYou should be respectful to your parents.
respectfulYou should be respectful to your teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืออ่อน[ADJ] well-mannered, See also: respectful, submissive, humble, reverent, Syn. นอบน้อม, อ่อนน้อม, Ant. มือแข็ง, Example: เขาเป็นคนมืออ่อนพบใครก็ยกมือไหว้
มานิต[N] respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานิต[N] respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กราบบังคมทูลพระกรุณา[V] inform (The king, a Royal Highness), See also: respectfully inform, tell (royal word), Example: นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful   
ข้ามหน้า[v.] (khāmnā) EN: be disrespectful   FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnākhāmtā) EN: be disrespectful   
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful   
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: submissive ; respectful   FR: respectueux ; poli
เสียงแข็ง[adv.] (sīengkhaeng) EN: with disrespectful voice   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTFUL R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
RESPECTFULLY R IH0 S P EH1 K T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectful (j) rˈɪspˈɛktfəl (r i1 s p e1 k t f @ l)
respectfully (a) rˈɪspˈɛktfəliː (r i1 s p e1 k t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
[zhī, , ] respectful (ly), #34,550 [Add to Longdo]
敬启[jìng qǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˇ, / ] respectful closing to a letter [Add to Longdo]
表示敬意[biǎo shì jìng yì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respectful; to show respect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
花嫁御寮[はなよめごりょう, hanayomegoryou] (n) (respectful term for a) bride [Add to Longdo]
貴家[きか, kika] (n) your home (respectful) [Add to Longdo]
貴国[きこく, kikoku] (n) your country (respectful) [Add to Longdo]
貴札[きさつ, kisatsu] (n) your letter (respectful) [Add to Longdo]
貴所[きしょ, kisho] (pn,adj-no) your place; you (respectful) [Add to Longdo]
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest [Add to Longdo]
貴店[きてん, kiten] (n) your store or shop (respectful) [Add to Longdo]
貴名[きめい, kimei] (n) your name (respectful) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectful \Re*spect"ful\ (-f?l), a.
   Marked or characterized by respect; as, respectful
   deportment.
   [1913 Webster]
 
      With humble joy and with respectful fear. --Prior.
   [1913 Webster] -- {Re*spect"ful*ly}, adv. --
   {Re*spect"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectful
   adj 1: full of or exhibiting respect; "respectful behavior"; "a
       respectful glance" [ant: {disrespectful}]
   2: feeling or manifesting veneration [syn: {respectful},
     {reverential}, {venerating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top