Search result for

ยำเกรง

(33 entries)
(0.2495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยำเกรง-, *ยำเกรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยำเกรงก. เกรงกลัวเพราะความเคารพนับถือ, ยำเยง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Show respect.เเสดงถึงความยำเกรง The Culling (2009)
People need to show you respect.ผู้คนต้องยำเกรงเธอ The Culling (2009)
And you'd rather die than lose all the respect that you've earned in here.และคุณขอยอมตายดีกว่าที่จะสุญเสียความยำเกรง ที่คุณสะสมบารมีเอาไว้ในคุกนี้ Episode #1.2 (2010)
Derek, I have a tremendous amount of respect for you,เดเร็ก ฉันยำเกรงคุณอย่างมาก ...A Thousand Words (2010)
But you had a pair of wings and suddenly all manners go out the window.พอเจ้ามีปีก ความยำเกรงมันก็บินหนีไปหมด Tooth Fairy (2010)
Shouldn't you be more in awe of somebody with wings than without?ข้าควรได้รับความยำเกรง ไม่ว่าจะมีปีกหรือไม่ก็ตามไม่ใช่หรือ? Tooth Fairy (2010)
Zhao has no sacredness.Zhao มันไม่ได้มีความยำเกรงลุงเลย. The Last Airbender (2010)
Hear therefore and fear, Satan, enemy of faith.จงรับฟังและยำเกรง \ ซานตาน, เจ้าผู้ขัดศรัทธา The Rite (2011)
Fear him who was crucified as man and who rose from death!จงยำเกรงเขา ชายผู้ถูกตรึงด้วยไม้กางเขน \ และฟื้นจากความตาย The Rite (2011)
I will overlook your condescending tone if you heed the gravity of mine.คุณควรจะลดนํ้าเสียงลงหน่อยนะ ถ้าเธอจะให้ความยำเกรงต่อพลังของข้า Transformers: Dark of the Moon (2011)
Who can rule without wealth or fear or love?ใครกันที่ปกครองได้โดยไม่มีเงินทอง ความยำเกรงหรือความรัก A Golden Crown (2011)
Even though they are old friends, he still has to be careful to him.ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนเก่ากัน แต่พ่อของลูกยังต้องยำเกรงเขาอยู่ A Thousand Days' Promise (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยำเกรง[v.] (yamkrēng) EN: respect; be afraid of ; be in awe of   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,

English-Thai: Nontri Dictionary
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top