Search result for

นับถือ

(52 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นับถือ-, *นับถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับถือ[V] worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
นับถือ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นับถือก. เชื่อถือยึดมั่น เช่น นับถือศาสนา, เคารพ เช่น นับถือผู้ใหญ่, ยกย่อง เช่น นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์, ใช้เป็นคำลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่า ด้วยความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ.
ถือนับถือ เช่น ถือศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก Beethoven Virus (2008)
Considering, "What is that person is thinking?"เคารพนับถือ, "คนคนนั้นคิดอะไรอยู่?" Beethoven Virus (2008)
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ Beethoven Virus (2008)
Bolt, I've admired you such a long time and there is something I always wanted to tell you if I ever get a chance to meet you.โบลท์ ฉันน่ะ นับถือนายมานานมากแล้ว \ และมีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกนายมาตลอด ถ้าฉันมีโอกาสได้พบกับนายน่ะ / และตอนนี้ฉัน... Bolt (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก The Other Boleyn Girl (2008)
Show some respect, please.แสดงความนับถือบ้างสิ, ได้โปรด Episode #1.8 (2008)
Underwear also needs to be shown respect.ชุดชั้นในก็ต้องการ, การแสดงความนับถือด้วย. Episode #1.8 (2008)
You can't eat meat, right? You Hindus?คุณไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหม คุณนับถือฮินดูนี่ New York, I Love You (2008)
I don't respect this guy. I think he's a coward.ผมไม่ค่อยจะนับถือผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่ ผมว่าเขาออกจะขี้ขลาด New York, I Love You (2008)
"Neither of us is particularly orthodox,"เราทั้งคู่ไม่มีใครนับถือนิกายออร์โธด๊อกซ์ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore   FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาคริสต์[v. exp.] (naptheū sātsanā Khris) FR: être de confession chrétienne
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sātsanā Phut) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นับถือศาสนายิว[v. exp.] (naptheū sātsanā Yiū) FR: être de confession judaïque
นับถือศาสนาอิสลาม[v. exp.] (naptheū sātsanā itsalām) FR: être de confession musulmane

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
look up to[PHRV] นับถือ, See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
respect[VT] เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect for[PHRV] เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง
respect oneself[PHRV] นับถือตนเอง
venerate[VT] เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect
walk with God[PHRV] นับถือพระเจ้า, See also: เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, ศรัทธาพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
august(adj) น่าเคารพนับถือ
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: นับถือ English: to respect

German-Thai: Longdo Dictionary
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top