ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

observe

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observe-, *observe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observe(vt) สังเกต, See also: สังเกตการณ์, Syn. notice, note, see, Ant. overlook, miss
observe(vi) เฝ้าดู, Syn. watch
observe(vt) เฝ้าดู, Syn. watch, keep an eye on, Ant. neglect, disregard
observe(vt) ออกความเห็น, See also: วิจารณ์, Syn. comment, mention, remark, Ant. hide, avoid
observe(vt) ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี), Syn. comply, obey, Ant. disobey
observer(n) ผู้สังเกตการณ์, See also: ผู้สังเกต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต, มองดู, คอยดู, สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม, ปฏิบัติหน้าที่, รักษาวินัย, รักษากฎหมาย, ประกอบพิธี, ฉลอง, เชื่อฟัง.
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker

English-Thai: Nontri Dictionary
observe(vt) สังเกต, ปฏิบัติตาม, กล่าว, ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ, ผู้สังเกตการณ์, ผู้ออกความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observed deathsจำนวนการตายที่ปรากฏจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer statusสถานะผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer, participantผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
observe(v) watch attentively
observe(v) behave as expected during of holidays or rites, Syn. keep, celebrate
observe(v) stick to correctly or closely, Syn. keep, maintain
observe(v) conform one's action or practice to, Syn. keep, Ant. break
observer(n) an expert who observes and comments on something, Syn. commentator
detect(v) discover or determine the existence, presence, or fact of, Syn. discover, find, notice, observe
note(v) make mention of, Syn. remark, observe, mention
note(v) observe with care or pay close attention to, Syn. take note, observe
respect(v) show respect towards, Syn. honour, abide by, honor, observe, Ant. disrespect
watch(v) follow with the eyes or the mind, Syn. follow, keep an eye on, watch over, observe

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Observe

v. t. [ imp. & p. p. Observed p. pr. & vb. n. Observing. ] [ L. observare, observatum; ob (see Ob-) + servare to save, preserve, keep, heed, observe: cf. F. observer. See Serve. ] 1. To take notice of by appropriate conduct; to conform one's action or practice to; to keep; to heed; to obey; to comply with; as, to observe rules or commands; to observe civility. [ 1913 Webster ]

Ye shall observe the feast of unleavened bread. Ex. xii. 17. [ 1913 Webster ]

He wolde no such cursedness observe. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Must I budge? Must I observe you? Shak. [ 1913 Webster ]

With solemn purpose to observe
Immutably his sovereign will. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To be on the watch respecting; to pay attention to; to notice with care; to see; to perceive; to notice; to discover; as, to observe an eclipse; to observe the color or fashion of a dress; to observe the movements of an army; to observe an accident. [ 1913 Webster +PJC ]

3. To express as what has been noticed; to utter as a remark; to say in a casual or incidental way; to remark. [ 1913 Webster ]

Observe

v. i. 1. To take notice; to give attention to what one sees or hears; to attend. [ 1913 Webster ]

2. To make a remark; to comment; to make an observation{ 3 }; -- generally with on or upon. [ 1913 Webster +PJC ]

I have barely quoted . . . without observing upon it. Pope. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To remark. See Remark. [ 1913 Webster ]

observed

adj. 1. perceived with the eyes and sometimes with other senses; as, no explanation for the observed phenomena. [ WordNet 1.5 ]

2. Detected by systematic scientific observation; as, variation in the observed flux may depend on a number of factors.
Syn. -- ascertained. [ WordNet 1.5 ]

3. Perceived directly with the eyes; observed at first hand.
Syn. -- seen, witnessed. [ WordNet 1.5 ]

Observer

n. 1. One who observes, or pays attention to, anything; especially, one engaged in, or trained to habits of, close and exact observation; as, an astronomical observer. [ 1913 Webster ]

The observed of all observers. Shak. [ 1913 Webster ]

Careful observers may foretell the hour,
By sure prognostic, when to dread a shower. Swift. [ 1913 Webster ]

2. One who keeps any law, custom, regulation, rite, etc.; one who conforms to anything in practice. “Diligent observers of old customs.” Spenser. [ 1913 Webster ]

These . . . hearkened unto observers of times. Deut. xviii. 14. [ 1913 Webster ]

3. One who fulfills or performs; as, an observer of his promises. [ 1913 Webster ]

4. A sycophantic follower. [ Obs. ] Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

Observership

n. The office or work of an observer. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're very observant.คุณช่างสังเกตุจริงๆ Basic Instinct (1992)
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
I've observed a demonstration.ผมได้เห็นการสาธิต The Lawnmower Man (1992)
Observe.สังเกตสิ. Hocus Pocus (1993)
- There are a few rules to be observed.- - มี fewrules ที่จะสังเกต In the Name of the Father (1993)
You'll write field reports on your activities and your observations on the validity of the work.เหตุผลที่เรียกตัวคุณมาที่นี่ เพราะเราต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วย Mulder ทำงานเกี่ยวกับ X-Files คุณต้องเขียนรายงาน ถึงงานที่คุณทำ Deep Throat (1993)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
Nothing. It's just an observation.ไม่มี ฉันแค่สังเกตน่ะ Junior (1994)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
3-2-1 -go! I observe the procedure.ฉันชอบที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง Help! (1965)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observeA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
observeAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
observeAll this is visible to numerous observers.
observeDo they observe Christmas Day in that country?
observeDrivers must observe the traffic rules.
observeHe is the only one that doesn't observe the custom.
observeHe observed many types of creatures there.
observeHe observed that it would probably rain.
observeHe observed that we should probably have rain.
observeHe observed that we would probably have rain.
observeHe observes Kelly, but says very little.
observeHe pointed out how important it is to observe the law.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์(n) witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count Unit: คน
ถือศีลกินเจ(v) observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai Definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
สังเกต(v) observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สังเกต(v) observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai Definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังเกตการณ์(v) observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai Definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
เฝ้าดู(v) observe, See also: look at, watch, keep an eye on, monitor, view, Syn. เฝ้า, สอดส่อง, Example: ชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อมักจะเฝ้าดูอากัปกิริยาของหลวงพ่อตลอดเวลา, Thai Definition: คอยดูหรือมองไว้ไม่ให้คลาดสายตา
คอยเหตุ(v) observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai Definition: ระวังเหตุการณ์
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ในการประชุมครั้งนี้ ท่านได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ถือเคร่ง(v) respect, See also: observe, Thai Definition: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูดาว[dū dāo] (v, exp) FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[dūlen] (v) EN: just have a look ; look at something for pleasure  FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[dū nok] (v, exp) EN: watch birds  FR: observer les oiseaux
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้ามอง[faomøng] (v) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance  FR: observer
จำศีล[jamsīn] (v) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts  FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จำศีล[jamsīn] (v) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
observe
observed
observer
observes
observers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observe
observed
observer
observes
observers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] observe; see #15,373 [Add to Longdo]
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ,    /   ] observer #17,855 [Add to Longdo]
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ,    /   ] observer; spectator #22,167 [Add to Longdo]
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ,  ] observe a moment of silence in tribute #23,109 [Add to Longdo]
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ,    /   ] observer #26,253 [Add to Longdo]
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙,    /   ] observer #45,479 [Add to Longdo]
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ,    /   ] observer #93,607 [Add to Longdo]
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ,     /    ] observe the present to study the past [Add to Longdo]
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ,     /    ] observer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] (v1, vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) #4,039 [Add to Longdo]
目撃[もくげき, mokugeki] (vs) (1) to observe; to witness; (adj-f) (2) eye-witness; (P) #5,879 [Add to Longdo]
祝う[いわう, iwau] (v5u, vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P) #15,794 [Add to Longdo]
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P) [Add to Longdo]
ローカルオブザーバー[ro-karuobuza-ba-] (n) local observer [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp, v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
格を守る[かくをまもる, kakuwomamoru] (exp, v5r) to observe the rules [Add to Longdo]
観察者[かんさつしゃ, kansatsusha] (n) observer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
観測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] observed data [Add to Longdo]
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top