Search result for

observe

(79 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observe-, *observe*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observe    [VT] สังเกต, See also: สังเกตการณ์, Syn. notice, note, see, Ant. overlook, miss
observe    [VI] เฝ้าดู, Syn. watch
observe    [VT] เฝ้าดู, Syn. watch, keep an eye on, Ant. neglect, disregard
observe    [VT] ออกความเห็น, See also: วิจารณ์, Syn. comment, mention, remark, Ant. hide, avoid
observe    [VT] ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี), Syn. comply, obey, Ant. disobey
observer    [N] ผู้สังเกตการณ์, See also: ผู้สังเกต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observed deathsจำนวนการตายที่ปรากฏจริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer statusสถานะผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer, participantผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observeI observed that it had already got dark.
observeSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
observeHe observed that it would probably rain.
observeJust observe your cat and you will get to know him.
observeYou must observe the rules of the club.
observeThe fact is apparent to the most casual observer.
observeThese rules have been and always will be observed.
observeThese regulations ought to be observed by the students.
observePlease fasten your seat belt and observe the "NO SMOKING" sign until it is turned off.
observeAll this is visible to numerous observers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker

English-Thai: Nontri Dictionary
observe(vt) สังเกต,ปฏิบัติตาม,กล่าว,ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์    [N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน
ถือศีลกินเจ    [V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
สังเกต    [V] observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สังเกต    [V] observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังเกตการณ์    [V] observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
เฝ้าดู [V] observe, See also: look at, watch, keep an eye on, monitor, view, Syn. เฝ้า, สอดส่อง, Example: ชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อมักจะเฝ้าดูอากัปกิริยาของหลวงพ่อตลอดเวลา, Thai definition: คอยดูหรือมองไว้ไม่ให้คลาดสายตา
คอยเหตุ    [V] observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai definition: ระวังเหตุการณ์
ผู้สังเกตการณ์    [N] observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
ผู้สังเกตการณ์    [N] observer, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ในการประชุมครั้งนี้ ท่านได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ถือเคร่ง    [V] respect, See also: observe, Thai definition: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see   FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds   FR: observer les oiseaux
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance   FR: observer
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts   FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVE    AH0 B Z ER1 V
OBSERVED    AH0 B Z ER1 V D
OBSERVER    AH0 B Z ER1 V ER0
OBSERVES    AH0 B Z ER1 V Z
OBSERVERS    AH0 B Z ER1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observe    (v) (@1 b z @@1 v)
observed    (v) (@1 b z @@1 v d)
observer    (n) (@1 b z @@1 v @ r)
observes    (v) (@1 b z @@1 v z)
observers    (n) (@1 b z @@1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[, obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P) [Add to Longdo]
ローカルオブザーバー[, ro-karuobuza-ba-] (n) local observer [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
格を守る[かくをまもる, kakuwomamoru] (exp,v5r) to observe the rules [Add to Longdo]
観察者[かんさつしゃ, kansatsusha] (n) observer [Add to Longdo]
観測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] (n) {comp} observed data [Add to Longdo]
観測者[かんそくしゃ, kansokusha] (n) observer [Add to Longdo]
観測値[かんそくち, kansokuchi] (n) {comp} observed value [Add to Longdo]
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, / ] observe the present to study the past [Add to Longdo]
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, / ] observer; spectator [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] observe; see [Add to Longdo]
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] observer [Add to Longdo]
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] observer [Add to Longdo]
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ, / ] observer [Add to Longdo]
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙, / ] observer [Add to Longdo]
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, / ] observer [Add to Longdo]
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, ] observe a moment of silence in tribute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
観測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] observed data [Add to Longdo]
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observe \Ob*serve"\ ([o^]b*z[~e]rv"), v. t. [imp. & p. p.
   {Observed} ([o^]b*z[~e]rvd"); p. pr. & vb. n. {Observing}.]
   [L. observare, observatum; ob (see {Ob-}) + servare to save,
   preserve, keep, heed, observe: cf. F. observer. See {Serve}.]
   1. To take notice of by appropriate conduct; to conform one's
    action or practice to; to keep; to heed; to obey; to
    comply with; as, to observe rules or commands; to observe
    civility.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall observe the feast of unleavened bread.
                          --Ex. xii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He wolde no such cursedness observe. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Must I budge? Must I observe you?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With solemn purpose to observe
       Immutably his sovereign will.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be on the watch respecting; to pay attention to; to
    notice with care; to see; to perceive; to notice; to
    discover; as, to observe an eclipse; to observe the color
    or fashion of a dress; to observe the movements of an
    army; to observe an accident.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To express as what has been noticed; to utter as a remark;
    to say in a casual or incidental way; to remark.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observe \Ob*serve"\, v. i.
   1. To take notice; to give attention to what one sees or
    hears; to attend.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a remark; to comment; to make an observation[3];
    -- generally with on or upon.
    [1913 Webster +PJC]
 
       I have barely quoted . . . without observing upon
       it.                  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To remark. See {Remark}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observe
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]
   2: make mention of; "She observed that his presentation took up
     too much time"; "They noted that it was a fine day to go
     sailing" [syn: {note}, {observe}, {mention}, {remark}]
   3: observe with care or pay close attention to; "Take note of
     this chemical reaction" [syn: {note}, {take note}, {observe}]
   4: watch attentively; "Please observe the reaction of these two
     chemicals"
   5: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]
   6: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the
     commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
     [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}]
   7: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
     please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the
     men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe}, {follow},
     {watch over}, {keep an eye on}]
   8: stick to correctly or closely; "The pianist kept time with
     the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my
     employees" [syn: {observe}, {keep}, {maintain}]
   9: conform one's action or practice to; "keep appointments";
     "she never keeps her promises"; "We kept to the original
     conditions of the contract" [syn: {observe}, {keep}] [ant:
     {breach}, {break}, {go against}, {infract}, {offend},
     {transgress}, {violate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top