ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compliment

K AA1 M P L AH0 M EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compliment-, *compliment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliment(n) คำชมเชย, Syn. prise, tribute
complimentary(adj) ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ, คำชมเชย, คำอวยพร, ของขวัญ. vi. สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความปรารถนาดี, แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ, ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ, ซึ่งชมเชย, ซึ่งยกยอ, อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising, Ant. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
compliment(n) การยกย่อง, การยกยอ, คำสรรเสริญ, คำชมเชย, คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, ยกยอ, เยินยอ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง, ซึ่งชมเชย, ซึ่งสรรเสริญ, ด้วยความนับถือ, ด้วยความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Complimentary rooms(n) ห้องพักฟรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why, heavens, no. We seek a full meal and all the compliments of the house.พวกเราค้นหาอาหารและอภินันทนาการทั้งหมดของบ้าน The Blues Brothers (1980)
A compliment to you on your taste.ขอชมรสนิยมของเธอ Wuthering Heights (1992)
Hmm. - My compliments from me to you on this your most intriguing hatฮืมมม ด้วยความเคารพ หมวกนี่น่าทึ่งมาก The Nightmare Before Christmas (1993)
I send no compliments to your mother. You deserve no such attention.ฉันคงไม่บอกลาแม่เธอหรอก เธอไม่สมควรได้รับความสนใจเลย Episode #1.6 (1995)
A compliment is something nice about somebody else.วิธีชมคนคือพูดสิ่งที่ดี เกี่ยวกับคนอื่น As Good as It Gets (1997)
I've got a great compliment for you. And it's true.ผมมีเรื่องจะชมคุณ และมันเป็นเรื่องจริง As Good as It Gets (1997)
My compliment is, the night you came over and told me you would never ...คำชมก็คือว่าตั้งแต่คืนที่คุณไปหา แล้วบอกว่าไม่มีวันที่คุณจะ... As Good as It Gets (1997)
My compliment to you is, the next morning I started taking the pills.ที่ผมจะชมคุณก็คือว่า... ...เช้าวันต่อมา ผมก็เริ่มกินยา As Good as It Gets (1997)
How is that a compliment for me?แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน As Good as It Gets (1997)
That's maybe the best compliment of my life.นี่คงเป็นคำชมที่ดีที่สุด ในชีวิตฉัน As Good as It Gets (1997)
- I've got a compliment for you.- ผมมีเรื่องจะชมคุณนะ As Good as It Gets (1997)
May I compliment you on your English?จะทรงกรุณาให้ฉันได้ชืนชมเป็นภาษาอังกฤษนะเพคะ? Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complimentAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
complimentComplimenting is lying.
complimentEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
complimentForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
complimentGive me compliments to the chef.
complimentHe did me the compliment of listening.
complimentHe paid me a compliment.
complimentHer cheeks began to glow at his compliments.
complimentHis banal compliments.
complimentIt was meant as a compliment, so I didn't want to tell him that he had missed the point.
complimentShe felt herself flattered by this compliment.
complimentShe is always fishing for compliments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนวยพร(v) bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
การอำนวยพร(n) blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[amnūay phøn] (v, exp) EN: bless ; compliment
อภินันทนาการ[aphinanthanākān] (n) EN: compliments  FR: compliments [ mpl ][
ชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
ให้เปล่า[hai plāo] (adj) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary  FR: gratuit
เอี่ยวลม[īo lom] (n, exp) EN: free share ; complimentary share
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [ fpl ] ; compliment [ m ]
คำชม[khamchom] (n) EN: compliment  FR: compliment [ m ]
คำลงท้าย[kham longthāi] (n, exp) EN: postscript ; complimentary close  FR: conclusion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLIMENT K AA1 M P L AH0 M EH0 N T
COMPLIMENTS K AA1 M P L AH0 M EH0 N T S
COMPLIMENTED K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 D
COMPLIMENTARY K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0
COMPLIMENTING K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compliment (n) kˈɒmplɪmənt (k o1 m p l i m @ n t)
compliment (v) kˈɒmplɪmɛnt (k o1 m p l i m e n t)
compliments (n) kˈɒmplɪmənts (k o1 m p l i m @ n t s)
compliments (v) kˈɒmplɪmɛnts (k o1 m p l i m e n t s)
complimented (v) kˈɒmplɪmɛntɪd (k o1 m p l i m e n t i d)
complimentary (j) kˌɒmplɪmˈɛntriː (k o2 m p l i m e1 n t r ii)
complimenting (v) kˈɒmplɪmɛntɪŋ (k o1 m p l i m e n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, / ] compliment #51,126 [Add to Longdo]
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompliment { n } | Komplimente { pl } | jdn. ein Kompliment machen | jdm. Komplimente machencompliment | compliments | to pay someone a compliment | to compliment (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
コンプリメント[konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings) [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n, vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, v. t.
   To praise, flatter, or gratify, by expressions of
   approbation, respect, or congratulation; to make or pay a
   compliment to.
   [1913 Webster]
 
      Monarchs should their inward soul disguise; . . .
      Should compliment their foes and shun their friends.
                          --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To praise; flatter; adulate; commend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, v. i.
   To pass compliments; to use conventional expressions of
   respect.
   [1913 Webster]
 
      I make the interlocutors, upon occasion, compliment
      with one another.            --Boyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, n. [F. compliment. It complimento,
   fr. comlire to compliment, finish, suit, fr. L. complere to
   fill up. See {Complete}, and cf. {Complement}.]
   An expression, by word or act, of approbation, regard,
   confidence, civility, or admiration; a flattering speech or
   attention; a ceremonious greeting; as, to send one's
   compliments to a friend.
   [1913 Webster]
 
      Tedious waste of time, to sit and hear
      So many hollow compliments and lies.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Many a compliment politely penned.    --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {To make one a compliment}, to show one respect; to praise
    one in a flattering way. --Locke.
 
   {To make one's compliments to}, to offer formal courtesies
    to.
 
   {To stand on compliment}, to treat with ceremony.
 
   Syn: See {Adulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compliment
   n 1: a remark (or act) expressing praise and admiration
   v 1: say something to someone that expresses praise; "He
      complimented her on her last physics paper" [syn:
      {compliment}, {congratulate}]
   2: express respect or esteem for

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 compliment /kɔ̃plimɑ̃/ 
  compliment

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 compliment /kɔmplimɛnt/
  compliment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top