Search result for

impolite

(61 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impolite-, *impolite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impolite[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย, Syn. discourteous, ill-mannered, rude, Ant. polite
impolitely[ADV] อย่างไม่สุภาพ, See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย, Syn. discourteously, rudely, Ant. politely
impoliteness[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย, Syn. discourtesy, rudeness, Ant. politeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)

English-Thai: Nontri Dictionary
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope I'm not being impolite, but I have to ask:หวังว่าคงไม่ว่าฉันหยาบคายนะ แต่ฉันต้องถาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Looking at the atmosphere, it would be impolite to hide this.ดูจากบรรยากาศ, มันคงไม่สุภาพนัก ถ้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ. Episode #1.8 (2008)
If I may be so fucking impolite, Hani I almost died in that goddamn room.แล้วผมไม่สุภาพหรือไง ฮานี่ ผมเกือบตายในห้องนั้นแล้ว Body of Lies (2008)
So impolite. M. Grimes.หยาบคาย ไกร์ม Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Don't roll your eyes, Dean. It's impolite.อย่ากลอกตาสิ ดีน มันไม่สุภาพเลย Appointment in Samarra (2010)
Impolite to interrupt, Humphrey.ไม่สุภาพเลยที่จะมาแทรก ฮัมฟรีย์ Empire of the Son (2011)
I have placed a call to the Uppals to apologize for my abrupt and impolite exit.หนูจะโทรไปบ้านอัปปาล ขอโทษกับความหยาบคาย และการออกไปแบบไร้มารยาทของหนู Traffic (2011)
Hoodlums and impolite people who harass the common people, will be punished.จะได้รับการลงโทษ The Duo (2011)
Well, it would've been impolite, and I didn't want to upset him.อ่า มันไม่ค่อยสภาพน่ะ ฉันไม่อยากจะโมโหใส่เขา Con-Heir (2012)
I'll put up with it as part of my parental duty, but there is no excuse to be impolite to Serena.ฉันจะยกมันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ผู้ปกครองของฉัน แต่ฉันจะไม่มีข้อแก้ตัว ที่ทำตัวไม่สุภาพกับเซเรน่า Dirty Rotten Scandals (2012)
How impolite. I never got a chance to ask.ไม่มีมารยาทเลย ฉันไม่เคยมีโอกาสได้ถามซักที The Lesser Key of Solomon (2013)
A bit impolite.ไม่ค่อยสุภาพ Pawn Sacrifice (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impoliteHe is impolite, not to say rude.
impoliteHe is so impolite that everyone hates him.
impoliteHe was impolite, not to say rude.
impoliteI can't stand his impoliteness.
impoliteIt is impolite to elbow one's way through the crowd.
impoliteIt's impolite to stare at people.
impoliteIt's very impolite of you to decline her invitation.
impoliteIt was impolite of him not to say goodbye.
impoliteIt was impolite of him to do so.
impoliteThey consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลึ่งตึงตัง[ADV] impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
หยาบคาย[ADV] rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่สุภาพ
ขี้จาบ[ADJ] rude, See also: impolite, uncivil, curt, Syn. หยาบคาย, Example: ยายเกลียดนักเชียวคนขี้จาบ อย่ามาทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะ, Thai definition: ที่มีกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ, Notes: (ปาก)
อัชฌาจาร[N] impoliteness, See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom), Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี, Notes: (บาลี)
เสียกิริยา[V] impolite, See also: unmannerly, unmannered, Syn. เสียมารยาท, Example: ทำไมลูกสาวของแม่จึงเสียกิริยาเช่นนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาไม่เรียบร้อย
ตึงตัง[ADJ] impolite, See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered, Example: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง, Thai definition: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย
หยาบ[ADJ] impolite, See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough, Syn. หยาบคาย, กระด้าง, Example: ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ, Thai definition: ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt praphēnī) EN: impoliteness   
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī mārayāt) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite   FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude   
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleung teungtang) EN: impolitely ; impertinently   
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene   FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOLITE    IH2 M P AH0 L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impolite    (j) (i2 m p @ l ai1 t)
impolitely    (a) (i2 m p @ l ai1 t l ii)
impoliteness    (n) (i2 m p @ l ai1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unhöflich jdm. gegenüber {adj}impolite to sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般ピープル[いっぱんピープル, ippan pi-puru] (n) (sl) ordinary people (gen. impolite) [Add to Longdo]
一般ピーポー[いっぱんピーポー, ippan pi-po-] (n) (sl) (See 一般ピープル) ordinary people (gen. impolite) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
輩;原;儕[ばら, bara] (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts) [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P) [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impolite \Im`po*lite"\, a. [L. impolitus unpolishied, pref. im-
   not + politus, p. p. of polire to polish, refine. See
   {Polite}.]
   Not polite; not of polished manners; wanting in good manners;
   discourteous; uncivil; rude. -- {Im`po*lite"ly}, adv. --
   {Im`po*lite"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impolite
   adj 1: not polite [ant: {polite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top