Search result for

ความเคารพ

(44 entries)
(0.2496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเคารพ-, *ความเคารพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แสดงความเคารพshow respect

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเคารพ[N] respect, See also: regard, esteem, Syn. ความนับถือ, ความเคารพนับถือ, Example: ความเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่น่านับถือและยกย่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, it's "vous," as a sign of respect.จริงๆแล้วต้องเป็น "vous" น่ะ เป็นเครื่องหมายของความเคารพ New Haven Can Wait (2008)
Stop acting like such an ingrate and go pay your respects to your father.หยุดทำตัวงี่เง่าแล้วก็ไปแสดงความเคารพพ่อนายซะ Birthmarks (2008)
And at first she says no, but she has issues with self-esteem.และตอนแรกเธอบอกว่าไม่ แต่เธอมีความเคารพตนเอง Joy (2008)
With all due respect, miss Michener,ด้วยความเคารพ คุณมิชเชเนอร์ Dying Changes Everything (2008)
Now I need for you to show me a little respect... and give me a few more days for delivery.ตอนนีฉันอยากให้นาย ให้ความเคารพฉันสักนิด... และให้เวลาฉันสองสามวัน ในการส่งสินค้า Pilot (2008)
Don't give a shit about history or respect.อย่ามาพล่ามกับฉัน เรื่องของอดีตหรือความเคารพ Pilot (2008)
With respect General, maybe you should go on.ด้วยความเคารพครับท่าน บางที่ท่านควรจะไปต่อ Ambush (2008)
With all due respect General, strategically it doesn't make any sense for someone to come look for us.ด้วยความเคารพนะ ท่านนายพล ตามหลักการแล้ว มันคงจะยากสักหน่อย ที่จะมีใครออกมาตามหาเรา Rising Malevolence (2008)
Sergeant on deck!ทำความเคารพจ่า! Rookies (2008)
With all due respect, sir, we failed our mission.ด้วยความเคารพครับท่าน แต่ว่าเราปฎิบัติหน้าที่ผิดพลาด Rookies (2008)
Master, all due respect, but Ventress is too powerful for any one Jedi to fight alone Let me help youอาจารย์ ด้วยความเคารพนะ แต่เวนเทรสแข็งแกร่งเกินกว่า ที่เจไดคนเดียวจะต่อกรด้วยได้ ให้ข้าไปช่วยท่านเถอะ Cloak of Darkness (2008)
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเคารพ[n.] (khwām khaorop) EN: respect ; regard ; esteem ; honour   FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adoration[N] ความเคารพบูชา, See also: ความเลื่อมใส, Syn. devotion, veneration
esteem[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
estimation[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. esteem, regard
honor[N] ความเคารพ, See also: การนับถือ
prestige[N] ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
regard[N] ความเป็นที่นับถือ, See also: ความเคารพ, Syn. esteem, respect
respect[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. admiration, esteem, honour
veneration[N] ความเคารพ, See also: ความเลื่อมใส, ความนับถือ, การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ, Syn. admiration, estimation, favor, respect, Ant. disrespect, contempt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance,
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious

English-Thai: Nontri Dictionary
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
regards(n) ความเคารพนับถือ,ความหวังดี,ความนับถือ
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverence(vt) แสดงความเคารพ,บูชา
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top