Search result for

esteem

(68 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esteem-, *esteem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esteem[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
esteem[VT] เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
esteemed[ADJ] ซึ่งได้รับการยกย่อง, See also: น่าเคารพ, น่านับถือ, Syn. admired, regarded, respectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง,เคารพ,นับถือ,นิยม,สรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Our esteemed MonsieurWest has asked me to dress you for your TV debut./N ความนับถือตัวเราเอง เมอร์ซิเออร์ เวสต์ ได้ขอให้ฉันจับคูนแต่งองค์ทรงเครื่อง/N สำหรับเปิดตัวทางทีวีของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
Yes,what my esteemed colleague is trying to say is that we know you're counterfeiting money.ใช่ เพื่อนของฉันพยายามจะบอกว่า เรารู้ว่านายทำแบงค์ปลอม Hostile Takeover (2009)
Then consider yourselves as our esteemed guests. It is the least that we can do.พิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้ว ถือเป็นเกียรติกับเรา แต่มันก็เป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่เราจะทำได้ Beauty and the Beast (2009)
Welcome to all our friends and esteemed colleagues.ยินดีต้อนรับสู่เพื่อนๆ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเรา Knowing (2009)
Since my esteemed colleague in astrophysics owes me a latte.ตังแต่วิทยาลัยดาราศาสตร์ของผม เป็นหนี้กาแฟลาเต้ผมถ้วยหนึ่ง Knowing (2009)
I was an esteemed psychiatrist, from a respected family.ฉันเป็นนักบำบัิดจิตซึ่งได้รับการยกย่อง มาจากครอบครัวที่เป็นที่นับถือในสังคม Shutter Island (2010)
Perfect esteem.ความภาคภูมิใจอย่างสมบูรณ์แบบ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Who gave birth Elena under the medical care of the esteemed Dr. Grayson Gilbert,คนที่ให้กำเนิดเอเลน่าภายใต้การดูแล ของแพทย์ผู้ประสบความสำเร็จ นายแพทย์เกรย์สัน กิลเบิร์ต Under Control (2010)
I will now introduce the the esteemed members of the judiciary who have graced this event with their participation to present the Certificates of Appointment.ผมขอแนะนะ คณะตุลาการที่น่านับถือ ผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในงานนี้ Prosecutor Princess (2010)
Will the Chairman and his esteemed wife be attending the birthday party tomorrow?งานเลี้ยงพรุ่งนี้ ครอบครัวของท่านประธานก็จะมาด้วยครับ Episode #1.1 (2010)
Esteemed Father, on behalf of all the officers,ท่านบาทหลวง ในนามของนายทหารทั้งหมด The Flowers of War (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
esteemAnthony was esteemed by the Egyptians.
esteemBecause of his achievements, he is held in high esteem.
esteemHe esteems the professor highly.
esteemHis criticisms were highly esteemed.
esteemI esteem it an honor to address this audience.
esteemI have a great esteem for you.
esteemThey held her in high esteem as their benefactor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิดทูน[V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
เคารพ[V] respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ[V] respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
สัมมาคารวะ[N] respect, See also: esteem, regard, deference, Example: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่, Thai definition: การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น
ทรงเกียรติ[V] honour, See also: esteem, venerate, adore, Syn. มีเกียรติ, Ant. ไร้เกียรติ, Example: สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง
ยกย่อง[V] esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม, Example: นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaoropnaptheū) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate   FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   
ความเคารพ[n.] (khwām khaorop) EN: respect ; regard ; esteem ; honour   FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām naptheū) EN: respect ; regard ; esteem   FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to   FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTEEM    AH0 S T IY1 M
ESTEEM'S    EH0 S T IY1 M Z
ESTEEMED    EH0 S T IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esteem    (v) (i1 s t ii1 m)
esteems    (v) (i1 s t ii1 m z)
esteemed    (v) (i1 s t ii1 m d)
esteeming    (v) (i1 s t ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
セルフエスティーム[, serufuesutei-mu] (n) self-esteem [Add to Longdo]
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks) [Add to Longdo]
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth, #2,387 [Add to Longdo]
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]
敬佩[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] esteem, #15,251 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Esteem \Es*teem"\, v. i.
   To form an estimate; to have regard to the value; to
   consider. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      We ourselves esteem not of that obedience, or love, or
      gift, which is of force.         --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Esteem \Es*teem"\, n. [Cf. F. estime. See {Esteem}, v. t.]
   1. Estimation; opinion of merit or value; hence, valuation;
    reckoning; price.
    [1913 Webster]
 
       Most dear in the esteem
       And poor in worth!          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I will deliver you, in ready coin,
       The full and dear'st esteem of what you crave. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. High estimation or value; great regard; favorable opinion,
    founded on supposed worth.
    [1913 Webster]
 
       Nor should thy prowess want praise and esteem.
                          --Shak.
 
   Syn: See {Estimate}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Esteem \Es*teem"\, v. t. [imp. & p. p. {Esteemed}; p. pr. & vb.
   n. {Esteeming}.] [F. estimer, L. aestimare, aestumare, to
   value, estimate; perh. akin to Skr. ish to seek, strive, and
   E. ask. Cf. {Aim}, {Estimate}.]
   1. To set a value on; to appreciate the worth of; to
    estimate; to value; to reckon.
    [1913 Webster]
 
       Then he forsook God, which made him, and lightly
       esteemed the Rock of his salvation.  --Deut. xxxii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       Thou shouldst (gentle reader) esteem his censure and
       authority to be of the more weighty credence. --Bp.
                          Gardiner.
    [1913 Webster]
 
       Famous men, -- whose scientific attainments were
       esteemed hardly less than supernatural. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. To set a high value on; to prize; to regard with
    reverence, respect, or friendship.
    [1913 Webster]
 
       Will he esteem thy riches?      --Job xxxvi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       You talk kindlier: we esteem you for it. --Tennyson.
 
   Syn: To estimate; appreciate; regard; prize; value; respect;
     revere. See {Appreciate}, {Estimate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esteem
   n 1: the condition of being honored (esteemed or respected or
      well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has
      earned high regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}]
      [ant: {disesteem}]
   2: a feeling of delighted approval and liking [syn:
     {admiration}, {esteem}]
   3: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   v 1: regard highly; think much of; "I respect his judgement";
      "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem},
      {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   2: look on as or consider; "she looked on this affair as a
     joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is
     reputed to be intelligent" [syn: {think of}, {repute},
     {regard as}, {look upon}, {look on}, {esteem}, {take to be}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top