ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esteem

EH0 S T IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esteem-, *esteem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esteem(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
esteem(vt) เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
esteemed(adj) ซึ่งได้รับการยกย่อง, See also: น่าเคารพ, น่านับถือ, Syn. admired, regarded, respectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esteem(อีสทีม') vt., n. (ความ) เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ, เข้าใจว่า, ถือว่า, ประเมินค่า, Syn. regard
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง, การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง, การนับถือ, การเคารพ, ความนิยม, การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง, เคารพ, นับถือ, นิยม, สรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ, ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น, ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน, ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา Gandhi (1982)
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
All too well. I still carry a token of his esteem from navel to collarbone.ดีเกินไป ข้ายังมีของดูต่างหน้าจากเขาอยู่เลย Lord Snow (2011)
The esteem Prince Alcott of Valencia.เจ้าชายอัลคอร์ท แห่ง วาเลนเทีย Mirror Mirror (2012)
The esteem we've received for getting to the regional finals is priceless.การสนับสนุนที่เราได้จาก การชนะระดับชาติประเมินค่าไม่ได้ School's Out (2012)
The fact that you would voluntarily go back into the place where you almost died, that's why you were held in such high esteem by all of America and your peers.ข้อเท็จจริงที่ว่า คุณต้องการ สมัครใจกลับเข้าไปในสถานที่ที่คุณเกือบตายมาแล้ว สาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้รับความเคารพอย่างสูง Madness Ends (2013)
It is unusual for an American to hold such a position of esteem in our organization.มันเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวอเมริกัน ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะมีคุณค่า ในองค์การของเรา Vertigo (2013)
It is with benevolent wisdom and esteem that the Emperor proclaims these noble warriors as heroes of the people.font color = "# 804040" MAN มันขึ้นอยู่กับความเมตตา สติปัญญาและความภาคภูมิใจ ที่จักรพรรดิประกาศ เหล่านักรบขุนนาง เป็นวีรบุรุษของคน Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
esteemAnthony was esteemed by the Egyptians.
esteemBecause of his achievements, he is held in high esteem.
esteemHe esteems the professor highly.
esteemHis criticisms were highly esteemed.
esteemI esteem it an honor to address this audience.
esteemI have a great esteem for you.
esteemThey held her in high esteem as their benefactor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิดทูน(v) admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai Definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
เคารพ(v) respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ(v) respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
สัมมาคารวะ(n) respect, See also: esteem, regard, deference, Example: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่, Thai Definition: การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น
ทรงเกียรติ(v) honour, See also: esteem, venerate, adore, Syn. มีเกียรติ, Ant. ไร้เกียรติ, Example: สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง
ยกย่อง(v) esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม, Example: นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
เทิด(v) uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
คารวะ[khārawa] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration  FR: respect [ m ] ; déférence [ f ]
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
ความเคารพ[khwām khaorop] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; honour  FR: respect [ m ] ; estime [ f ] ; égard [ m ]
ความนับถือ[khwām naptheū] (n) EN: respect ; regard ; esteem  FR: estime [ f ] ; considération [ f ] ; respect [ m ]
เกียรติคุณ[kīattikhun] (n) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem  FR: réputation [ f ] ; renom [ m ] ; renommée [ f ]
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ESTEEM EH0 S T IY1 M
ESTEEM'S EH0 S T IY1 M Z
ESTEEMED EH0 S T IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esteem (v) ˈɪstˈiːm (i1 s t ii1 m)
esteems (v) ˈɪstˈiːmz (i1 s t ii1 m z)
esteemed (v) ˈɪstˈiːmd (i1 s t ii1 m d)
esteeming (v) ˈɪstˈiːmɪŋ (i1 s t ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth #2,387 [Add to Longdo]
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest #4,404 [Add to Longdo]
敬佩[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] esteem #15,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊重[そんちょう, sonchou] (n, vs) respect; esteem; regard; (P) #7,163 [Add to Longdo]
尊敬[そんけい, sonkei] (n, vs) respect; esteem; reverence; honour; honor; (P) #8,373 [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) #15,746 [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
セルフエスティーム[serufuesutei-mu] (n) self-esteem [Add to Longdo]
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n, vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp, v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp, v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks) [Add to Longdo]
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b, vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top