ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrespectful

D IH2 S R IH0 S P EH1 K T F AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrespectful-, *disrespectful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrespectful[ADJ] ที่ไม่เคารพ, See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น, Syn. impolite, insolent, insulting, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
- Which one of you disrespectful men... been tossin' his dirty drawers in the kitchen trash can, huh ?I don't know how. The Thing (1982)
The way you talk to me has been disrespectful recentlyเวลาเธอพูดกับฉัน ไม่มีการเคารพบ้างเลย Ing (2006)
Will you turn that disrespectful junk off?คุณจะเปิดที่ขยะไม่สุภาพออก? Cars (2006)
Will you turn that disrespectful junk off?คุณจะเปิดที่ขยะไม่สุภาพออก? Cars (2006)
Kind of disrespectful to your boyfriend.ไม่ไว้หน้าแฟนคุณเลยนะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Well,I guess there's nothing disrespectful about a ballpark figure.แหม รุ้เ้รื่องจำนวนหลักมันไม่บาปหรอกมั้งคะ Welcome to Kanagawa (2008)
That song was disrespectful to me and to the definition of rhyme scheme.เพลงนั่นมันหยามเกียรติ์ฉัน และก็นิยามของกลอนสัมผัสด้วย Home Economics (2009)
That brilliant, playful, disrespectful young bastard.มีลูกเล่นแพรวพราว ไม่รู้จักมีความเคารพ The Tourist (2010)
Isn't it enough that you're being disrespectful to your faith by not marrying in the church?มันไม่พอใจมันเลยเหยียบเท้าไง Our Family Wedding (2010)
I'd have made out with you but unfortunately for you, you're with a disrespectful fucktard...ฉันทำสำเร็จกับเธอ แต่โชคร้ายสำหรับเธอ เธอคบกับไอ้เด็กหยาบคาย 9 Crimes (2010)
And I think it would be disrespectful and macabre.ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะและก็น่าขนลุก Meet the Grandparents (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful   
ข้ามหน้า[v.] (khāmnā) EN: be disrespectful   FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnākhāmtā) EN: be disrespectful   
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful   
เสียงแข็ง[adv.] (sīengkhaeng) EN: with disrespectful voice   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRESPECTFUL D IH2 S R IH0 S P EH1 K T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrespectful (j) dˌɪsrɪspˈɛktfəl (d i2 s r i s p e1 k t f @ l)
disrespectfully (a) dˌɪsrɪspˈɛktfəliː (d i2 s r i s p e1 k t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] disrespectful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrespectful \Dis`re*spect"ful\, a.
   Wanting in respect; manifesting disesteem or lack of respect;
   uncivil; as, disrespectful behavior. --
   {Dis`re*spect"ful*ly}, adv. -- {Dis`re*spect"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrespectful
   adj 1: exhibiting lack of respect; rude and discourteous;
       "remarks disrespectful of the law"; "disrespectful in the
       presence of his parents"; "disrespectful toward his
       teacher" [ant: {respectful}]
   2: neither feeling nor showing respect [syn: {aweless},
     {awless}, {disrespectful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top