ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mannerly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mannerly-, *mannerly*, manner
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mannerly[ADJ] สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
mannerly[ADV] อย่างสุภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mannerly (j) mˈænəliː (m a1 n @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mannerly \Man"ner*ly\, a.
   Showing good manners; civil; respectful; complaisant.
   [1913 Webster]
 
      What thou thinkest meet, and is most mannerly. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mannerly \Man"ner*ly\, adv.
   With good manners. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mannerly
   adj 1: socially correct in behavior [syn: {mannerly}, {well-
       mannered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top