ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

方面

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方面-, *方面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is, #2,325 [Add to Longdo]
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect, #2,637 [Add to Longdo]
方面[duō fāng miàn, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] many-sided; in many aspects, #7,521 [Add to Longdo]
方面[fāng fāng miàn miàn, ㄈㄤ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] all sides; all aspects; multi-faceted, #10,150 [Add to Longdo]
方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
在很多方面[zài hěn duō fāng miàn, ㄗㄞˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] in many aspects; in many regards [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
方面[ほうめん, houmen] Thai: ทิศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
方面[ほうめん, houmen] (n,n-suf) (1) direction; district; area; (n) (2) field (e.g. of study); (P) [Add to Longdo]
方面[ほうめんたい, houmentai] (n) army [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方面の入り口付近にいます。
If you come this way by any chance drop in to see me.もしかこの方面に来るようなことがあったらお寄りください。
My brother is in the same line of business as you are.兄はあなたとおなじ方面の仕事をしています。
Rapid and remarkable advances have been made in medicine.最近医学の方面でどんどんめざましい進歩がみられる。
The typhoon is gaining strength as it heads for Kyushu.台風は発達しながら九州方面に向かっています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A vapor cloud's been spotted moving near the Tama River![JA] 水蒸気煙が多摩川 方面に 向けて移動を開始した模様です Shin Godzilla (2016)
We're getting all kinds of offers to do interviews.[JA] 各方面からの取材依頼も バンバン入ってきてますし Appeal (2017)
I happen to be writing a book on the subject.[CN] 我正好在写一本这方面的书 Baltic Deputy (1937)
Certainly.[CN] 联系监狱方面 The Whole Town's Talking (1935)
-In that direction.[JA] (夏美)方面 Case of Poke Bowl (2016)
That name, it will more than likely change since we're currently compiling a list of leading biologists and scientists to consult with on the subject.[JA] 目下 省内や大学や研究機関の 生物学等 多方面から 学識経験者を招集し Shin Godzilla (2016)
Things are different, except in a different way.[CN] 事情是不一样 除非从不同的方面 The Awful Truth (1937)
According to this plan, the joint force will be led by the Eastern Army.[JA] 東部方面総監を指揮官とした 統合任務部隊を編成 Shin Godzilla (2016)
And how - how's Paris otherwise?[CN] 其它方面呢, Design for Living (1933)
On the other hand[CN] 一方面 Song at Midnight (1937)
For your safety, please follow police instructions and evacuate to Kisarazu![JA] 警察が誘導します 皆さん 急いで乗車して... 木更津方面へ避難してください Shin Godzilla (2016)
Tanks and artillery have been deployed to Maruko Bridge.[JA] 戦車及び特科大隊 丸子橋方面へ配備中 Shin Godzilla (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方面[ほうめん, houmen] Richtung, Seite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top