ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considerate

K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerate-, *considerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considerate[ADJ] ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And most considerate.และเป็นคนที่นึกถึงแต่ผู้อื่นมากกว่าตัวเอง Anna and the King (1999)
She's being so considerate.ท่านเอาใจเรามาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This is fair? Try to be considerate. I was really busy, I can't do this.เร็วๆ พวกเราสายแล้วนะ Something About 1% (2003)
Oh, and we always vote before we ask someone to eat lunch with us because you have to be considerate of the rest of the group.โอ้ ! แล้วเราก็จะต้องตกลงกันทุกครั้ง ถ้าจะเชิญใครมาทานข้าวเที่ยงกับเรา เพราะเราต้องใส่ใจกับคนในกลุ่ม Mean Girls (2004)
Either you learn to be more considerate or you will be expelled.หรือไม่คุณก็ควรหัดที่จะคิดถึงผู้อื่นให้มากกว่านี้ หรือ คุณอยากโดนไล่ออก American Pie Presents: Band Camp (2005)
Since you are so gentle and considerate, you should be unable to refuse.ซึ่งมันจะแสดงความเป็นลุกผู้ชาย ซึ่งไม่สามารถปฎิเสธได้ Initial D (2005)
This is so embarrassing but I should be considerateมันน่าอายจัง แต่ฉันควรจะพิจารณาก่อน Ing (2006)
I should have been more considerate.ฉันควรนึกถึงเขามากกว่านี้ Princess Hours (2006)
YOU'RE TRYING TO BE CONSIDERATE OF YOUR HUSBAND'S FEELINGS.เธอกำลังพยายามที่จะพิจารณาความรู้สึกของสามีของเธอ If There's Anything I Can't Stand (2007)
My goodness! You're still a bachelor and look how considerate you are!ตายแล้ว เจ้าก็ยังหนุ่มอยู่นะ และดูเจ้าสิ ลองพิจารณาตัวเจ้าสิ! Lee San, Wind of the Palace (2007)
And you've come to visit an old friend at such a time. How considerate.ที่คุณมาเยี่ยมเยียน เพื่อนเก่าในเวลานี้ Becoming Jane (2007)
Thank you, that's very considerate. Not really.ขอบคุณค่ะ ที่เอาใจฉัน The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerateDoris is considerate of everybody's feelings.
considerateHe is a considerate father.
considerateHis nephew was brought up to be modest and considerate.
considerateHow considerate of you.
considerateIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
considerateIt was very considerate of Mr Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
considerateMy friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
considerateOne should be considerate about things and considerate of people.
considerateShe is bright, friendly, kind, and considerate. In brief, she is a good person.
considerateShe is considerate of others.
considerateWe should be considerate to the old.
considerateYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่[V] think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
ความเกรงใจ[N] considerateness, See also: thougthfulness, Syn. ความเกรงอกเกรงใจ, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: เขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยความเกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous   FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERATE    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerate    (j) kˈənsˈɪdərət (k @1 n s i1 d @ r @ t)
considerately    (a) kˈənsˈɪdərətliː (k @1 n s i1 d @ r @ t l ii)
considerateness    (n) kˈənsˈɪdərətnəs (k @1 n s i1 d @ r @ t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, / ] considerate (of other people's needs), #9,804 [Add to Longdo]
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] considerate; thoughtful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Considerate \Con*sid"er*ate\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r*[asl]t), a.
   [L. consideratus, p. p.]
   1. Given to consideration or to sober reflection; regardful
    of consequences or circumstances; circumspect; careful;
    esp. careful of the rights, claims, and feelings of
    others.
    [1913 Webster]
 
       Of dauntless courage and considerate pride.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [AE]neas is patient, considerate, and careful of his
       people.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The wisest and most considerate men in the world.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. Having respect to; regardful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They may be . . . more considerate of praise. --Dr.
                          H. More.
 
   Syn: Thoughtful; reflective; careful; discreet; prudent;
     deliberate; serious. See {Thoughtful}. --
     {Con*sid"er*ate*ly}, adv. -- {Con*sid"er*ate*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerate
   adj 1: showing concern for the rights and feelings of others;
       "friends considerate enough to leave us alone" [ant:
       {inconsiderate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top