ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honour-, *honour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honour(n) เกียรติยศ, See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honour for(phrv) ยกย่อง, See also: ได้รับคำสรรเสริญ, ให้รางวัลกับ
honour with(phrv) ยกย่องด้วย, See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ, ชื่อเสียง, ศักดิ์ศรี, เกียรติศักดิ์, ความเคารพ, ความนับถือ, เหรียญตรา, ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติแก่กัน, จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, น่าเชื่อถือ, มีหน้ามีตา, มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ, ผู้ได้รับรางวัล, ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ, ความอัปยศอดสู, ความดูถูก, การไม่ยอมรับตั๋วเงิน, การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย, น่าขายหน้า, ต่ำช้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง, เช็คไม่มีเงิน
field of honourn. สนามรบ, สนามแข่งชัน
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ

English-Thai: Nontri Dictionary
honour(n) เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, ชื่อเสียง, เหรียญตรา, เกียรตินิยม
honour(vt) ปูนบำเหน็จ, ติดยศ, ให้เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ, มีศักดิ์ศรี, มีหน้ามีตา, น่ายกย่อง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ, ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้ขายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honour clauseข้อตกลงโดยเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honour policyกรมธรรม์ด้วยเกียรติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร, \ Nhonour ที่ประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She will tell you after His Honour has married his Sergioเธอจะบอกคุณหลังจาก honour has ของเขา . แต่งงานแล้ว Sergio ของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And take back one kadam to honour the Hebrew God whose Ark this is.และหัก 1 คาดามเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเจ้าของฮิบรู ผู้บรรจุหีบนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Honour is due, Ned.- เกียรติเป็นเพราะเน็ด The Russia House (1990)
Honour is due, Ned.เกียรติเป็นเพราะเน็ด The Russia House (1990)
Honour is due.เกียรติเป็นเพราะ The Russia House (1990)
We have a deal. I expect you to honour that deal.เรามีการจัดการ ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติข้อตกลงที่ The Russia House (1990)
We must continue with our spell now that our little guest of honour has arrived.พวกเราต้องใช้คถาเดี๋ยวนี้แล้ว กับแขกน้อยๆที่อยู่ตรงนั้น Hocus Pocus (1993)
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก Episode #1.6 (1995)
You are mistaken, madam. I'm quite unable to account for the honour of seeing you here.คุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณผู้หญิง ฉันไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเกียรติให้ได้พบคุณที่นี่ Episode #1.6 (1995)
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
It was an honour serving you, Sir.เป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับใช้ท่านครับ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honourEnvy is the companion of honour.
honourHe is what we call an honour student.
honourThat kind of behaviour affects your honour.
honourWe are going to give a welcome meeting in honour of Mr Clark who came to Japan the other day.
honourWith that sort of attitude you'll never get past the honourable-mention prizes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรี(n) honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี(n) honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
ทรงเกียรติ(v) honour, See also: esteem, venerate, adore, Syn. มีเกียรติ, Ant. ไร้เกียรติ, Example: สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง
การเทิดพระเกียรติ(n) honor, See also: honour, worship, esteem, praise, Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ, Example: พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว
น่าภาคภูมิใจ(adj) proud, See also: honour, full of self-esteem, dignified, Example: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
หน้าตา(n) honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [ f ]
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
ความเคารพ[khwām khaorop] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; honour  FR: respect [ m ] ; estime [ f ] ; égard [ m ]
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติ[kīatti] (n) EN: honour = honor (Am.)  FR: célébrité [ f ] ; renommée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
honour
honour's
honoured
honourary
honourable
honourably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honour
honours
honoured
honouring
honourable
honourably

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehre, wem Ehre gebührt.Honour to whom honour is due. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] (n, n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr, suf) (3) counter for companies, shrines, etc. #189 [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) #364 [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na, n) honor; honour; credit; prestige; (P) #1,503 [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity #1,658 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man #2,427 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P) #6,157 [Add to Longdo]
尊敬[そんけい, sonkei] (n, vs) respect; esteem; reverence; honour; honor; (P) #8,373 [Add to Longdo]
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor #9,089 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honor \Hon"or\ ([o^]n"[~e]r), n. [OE. honor, honour, onour,
   onur, OF. honor, onor, honur, onur, honour, onour, F.
   honneur, fr. L. honor, honos.] [Written also {honour}.]
   1. Esteem due or paid to worth; high estimation; respect;
    consideration; reverence; veneration; manifestation of
    respect or reverence.
    [1913 Webster]
 
       A prophet is not without honor, save in his own
       country.               --Matt. xiii.
                          57.
    [1913 Webster]
 
   2. That which rightfully attracts esteem, respect, or
    consideration; self-respect; dignity; courage; fidelity;
    especially, excellence of character; high moral worth;
    virtue; nobleness.
    [1913 Webster]
 
       Godlike erect, with native honor clad. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Purity; chastity; -- a term applied mostly to women, but
    becoming uncommon in usage.
    [1913 Webster + PJC]
 
       If she have forgot
       Honor and virtue.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A nice sense of what is right, just, and true, with course
    of life correspondent thereto; strict conformity to the
    duty imposed by conscience, position, or privilege;
    integrity; uprightness; trustworthness.
    [1913 Webster]
 
       Say, what is honor? 'T is the finest sense
       Of justice which the human mind can frame,
       Intent each lurking frailty to disclaim,
       And guard the way of life from all offense
       Suffered or done.           --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       I could not love thee, dear, so much,
       Loved I not honor more.        --Lovelace.
    [1913 Webster]
 
   5. That to which esteem or consideration is paid;
    distinguished position; high rank. "Restored me to my
    honors." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have given thee . . . both riches, and honor. --1
                          Kings iii. 13.
    [1913 Webster]
 
       Thou art clothed with honor and majesty. --Ps. civ.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   6. Fame; reputation; credit.
    [1913 Webster]
 
       Some in their actions do woo, and affect honor and
       reputation.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       If my honor is meant anything distinct from
       conscience, 't is no more than a regard to the
       censure and esteem of the world.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   7. A token of esteem paid to worth; a mark of respect; a
    ceremonial sign of consideration; as, he wore an honor on
    his breast; military honors; civil honors. "Their funeral
    honors." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. A cause of respect and fame; a glory; an excellency; an
    ornament; as, he is an honor to his nation.
    [1913 Webster]
 
   9. A title applied to the holders of certain honorable civil
    offices, or to persons of rank; as, His Honor the Mayor.
    See Note under {Honorable}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Feud. Law) A seigniory or lordship held of the king, on
     which other lordships and manors depended. --Cowell.
     [1913 Webster]
 
   11. pl. Academic or university prizes or distinctions; as,
     honors in classics.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. (Whist) The ace, king, queen, and jack of trumps. The
     ten and nine are sometimes called {Dutch honors}. --R. A.
     Proctor.
     [1913 Webster]
 
   {Affair of honor}, a dispute to be decided by a duel, or the
    duel itself.
 
   {Court of honor}, a court or tribunal to investigate and
    decide questions relating to points of honor; as a court
    of chivalry, or a military court to investigate acts or
    omissions which are unofficerlike or ungentlemanly in
    their nature.
 
   {Debt of honor}, a debt contracted by a verbal promise, or by
    betting or gambling, considered more binding than if
    recoverable by law.
 
   {Honor bright!} An assurance of truth or fidelity. [Colloq.]
    
 
   {Honor court} (Feudal Law), one held in an honor or seignory.
    
 
   {Honor point}. (Her.) See {Escutcheon}.
 
   {Honors of war} (Mil.), distinctions granted to a vanquished
    enemy, as of marching out from a camp or town armed, and
    with colors flying.
 
   {Law of honor} or {Code of honor}, certain rules by which
    social intercourse is regulated among persons of fashion,
    and which are founded on a regard to reputation. --Paley.
 
   {Maid of honor},
     (a) a lady of rank, whose duty it is to attend the queen
       when she appears in public.
     (b) the bride's principle attendant at a wedding, if
       unmarried. If married, she is referred to as the
 
   {matron of honor}.
 
   {On one's honor}, on the pledge of one's honor; as, the
    members of the House of Lords in Great Britain, are not
    under oath, but give their statements or verdicts on their
    honor.
 
   {Point of honor}, a scruple or nice distinction in matters
    affecting one's honor; as, he raised a point of honor.
 
   {To do the honors}, to bestow honor, as on a guest; to act as
    host or hostess at an entertainment. "To do the honors and
    to give the word." --Pope.
 
   {To do one honor}, to confer distinction upon one.
 
   {To have the honor}, to have the privilege or distinction.
 
   {Word of honor}, an engagement confirmed by a pledge of
    honor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 honour \honour\ n. & v.
   Same as {honor}; -- chiefly British usage. [Brit.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honour
   n 1: the state of being honored [syn: {honor}, {honour},
      {laurels}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]
   2: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
     award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
     {honour}, {laurels}]
   3: the quality of being honorable and having a good name; "a man
     of honor" [syn: {honor}, {honour}] [ant: {dishonor},
     {dishonour}]
   4: a woman's virtue or chastity [syn: {honor}, {honour},
     {purity}, {pureness}]
   v 1: bestow honor or rewards upon; "Today we honor our
      soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action"
      [syn: {honor}, {honour}, {reward}] [ant: {attaint},
      {disgrace}, {dishonor}, {dishonour}, {shame}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]
   3: accept as pay; "we honor checks and drafts" [syn: {honor},
     {honour}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top