Search result for

revere

(87 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revere-, *revere*
Possible hiragana form: れう゛ぇれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revere[VT] เคารพนับถือ, See also: เคารพอย่างสูง, Syn. honour, respect, worship, Ant. despise
reverend[ADJ] น่าเคารพนับถือ, Syn. honourable, respected, worshipful
reverend[N] บาทหลวง, See also: พระในศาสนาคริสต์
reverent[ADJ] ซึ่งเคารพนับถือ, See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง, Syn. respectful, worshiping, Ant. disrespectful, impious, irreverent
reverence[N] การเคารพนับถือ, See also: การยำเกรง, การนับถือ, Syn. respect, worship
reverence[VT] แสดงความเคารพนับถือ, Syn. honour, respect
reverential[ADJ] ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ, See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ, Syn. pious, reverent
reverentially[ADV] โดยแสดงความเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent

English-Thai: Nontri Dictionary
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverence(vt) แสดงความเคารพ,บูชา
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverend(n) พระ,บาทหลวง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
irreverence(n) ความไม่เคารพ,ความไม่เลื่อมใส
irreverent(adj) ไม่เคารพ,ไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So what did the Reverend say to you?พระวากับนายวายังไง Rambo (2008)
Reverend, I appreciate everything that you're doing and everything that you said, but I'm not on a mission;คุณพ่อคะ ดิฉันรู้สึกชื่นชมกับทุกสิ่งที่คุณทำ และทุกสิ่งที่คุณพ่อพูดมา แต่ดิฉันไม่ได้มีเป้าหมายใดๆ ทั้งนั้น Changeling (2008)
And now KGF welcomes the Reverend Gustav BriegIeb of St;ต่อไป เชิญรับฟังสาธุคุณกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ Changeling (2008)
That Reverend BriegIeb;-ท่านสาธุคุณบริจเกจ Changeling (2008)
I'm in here, Reverend;ฉันอยู่ข้างในค่ะ ท่านบาทหลวง Changeling (2008)
I kept clean after I confessed, Reverend, just like I said I would;ผมยังบริสุทธิ์อยู่ตามที่ สาบานไว้ ท่านบาทหลวง อย่างที่ผมเคยพูดไว้ Changeling (2008)
Thank you so much for coming with me to meet the reverend. - No problem.ขอบใจมากนะที่ไปหาหลวงพ่อ เป็นเพื่อนชั้นอะ Made of Honor (2008)
- Hannah, darling. - Reverend Foote.ฮานน่า ทีรัก หลวงพ่อ ฟุตท์ Made of Honor (2008)
- Thank you. - Thank you, Reverend.ขอบคุณ ขอบคุณ บาทหลวง Made of Honor (2008)
Hannah, I think it's important... to dig deep her for the vows... and tell the Reverend all you know about Colin.ฮานา ผมคิดว่า มันสำคัญ ที่จะเจาะเรื่องเธอ ไปใช้กับคำกล่าวปฏิญาณ และบอกหลวงพ่อ ทั้งหมดที่รู้เกี่ยวกับ คอลลิน Made of Honor (2008)
Excuse me. Reverend...ขอโทษ หลวงพ่อ Made of Honor (2008)
Quod luciferem reverendum obstringit,ควอด ลูซิเฟอร์เร่ม\เนเวอร์เรนดั้ม อ๊อบสตริงกิท , Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revereHe deserves our reverence.
revereHer behavior is worthy of reverence.
revereHe showed great reverence towards the pictures of the god.
revereI felt profound reverence for the courageous mother.
revereWe should hold old people in reverence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
นบนอบ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship, Syn. นอบน้อม, นอบนบ, Example: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่, Thai definition: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
นับถือ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūang Phø) EN: Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk   
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father   
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERE    R IH0 V IH1 R
REVERED    R IH0 V IH1 R D
REVEREND    R EH1 V ER0 AH0 N D
REVEREND    R EH1 V R AH0 N D
REVERENT    R EH1 V ER0 AH0 N T
REVERENCE    R EH1 V ER0 AH0 N S
REVERENTLY    R EH1 V ER0 AH0 N T L IY0
REVERENTIAL    R EH2 V ER0 EH1 N CH AH0 L
REVERENTIAL    R EH2 V ER0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revere    (v) (r i1 v i@1 r)
revered    (v) (r i1 v i@1 d)
reveres    (v) (r i1 v i@1 z)
reverend    (n) (r e1 v @ r @ n d)
reverent    (j) (r e1 v @ r @ n t)
reverence    (v) (r e1 v @ r @ n s)
reverends    (n) (r e1 v @ r @ n d z)
reverenced    (v) (r e1 v @ r @ n s t)
reverences    (v) (r e1 v @ r @ n s i z)
reverently    (a) (r e1 v @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬畏[jìng wèi, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] revere, #17,761 [Add to Longdo]
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, / ] revered master, #61,436 [Add to Longdo]
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, ] reverent, #101,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reverenz {f}; Hochachtung {f} | jdm. seine Referenz erweisenrespect; esteem; high esteem | to pay sb. one's respects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏敬[いけい, ikei] (n,vs) reverence; awe; respect [Add to Longdo]
畏懼[いく, iku] (n,vs) reverence; awe; fear [Add to Longdo]
押し頂く;押し戴く[おしいただく, oshiitadaku] (v5k,vt) to accept an object and hold it reverently over one's head [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revere \Re*vere"\, v. t. [imp. & p. p. {Revered}; p. pr. & vb.
   n. {Revering}.] [L. revereri; pref. re- re- + vereri to fear,
   perh. akin to E. wary: cf. F. r['e]v['e]rer.]
   To regard with reverence, or profound respect and affection,
   mingled with awe or fear; to venerate; to reverence; to honor
   in estimation.
   [1913 Webster]
 
      Marcus Aurelius, whom he rather revered as his father
      than treated as his partner in the empire. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To venerate; adore; reverence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Revere
   n 1: American silversmith remembered for his midnight ride
      (celebrated in a poem by Longfellow) to warn the colonists
      in Lexington and Concord that British troops were coming
      (1735-1818) [syn: {Revere}, {Paul Revere}]
   2: a lapel on a woman's garment; turned back to show the reverse
     side [syn: {revers}, {revere}]
   v 1: love unquestioningly and uncritically or to excess;
      venerate as an idol; "Many teenagers idolized the Beatles"
      [syn: {idolize}, {idolise}, {worship}, {hero-worship},
      {revere}]
   2: regard with feelings of respect and reverence; consider
     hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
     father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
     {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top