ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revere

R IH0 V IH1 R   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revere-, *revere*
Possible hiragana form: れう゛ぇれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revere[VT] เคารพนับถือ, See also: เคารพอย่างสูง, Syn. honour, respect, worship, Ant. despise
reverend[ADJ] น่าเคารพนับถือ, Syn. honourable, respected, worshipful
reverend[N] บาทหลวง, See also: พระในศาสนาคริสต์
reverent[ADJ] ซึ่งเคารพนับถือ, See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง, Syn. respectful, worshiping, Ant. disrespectful, impious, irreverent
reverence[N] การเคารพนับถือ, See also: การยำเกรง, การนับถือ, Syn. respect, worship
reverence[VT] แสดงความเคารพนับถือ, Syn. honour, respect
reverential[ADJ] ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ, See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ, Syn. pious, reverent
reverentially[ADV] โดยแสดงความเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent

English-Thai: Nontri Dictionary
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverence(vt) แสดงความเคารพ,บูชา
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverend(n) พระ,บาทหลวง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
irreverence(n) ความไม่เคารพ,ความไม่เลื่อมใส
irreverent(adj) ไม่เคารพ,ไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, on that day, Wu Tsing promised to revere my mother as if she had been First Wife, his only wife.ในวันนั้น วูชิงสัญญาที่จะเคารพแม่ของแม่... ให้ราวกับว่าเธอเป็นเมียหลวง เมียคนเดียวของเขา The Joy Luck Club (1993)
They revere us.พวกเขาเทิดทูนเรา The Man in the Iron Mask (1998)
I heard that people used to be forbidden to even look at his face and that they revere him as a god.แม่รู้มาว่า การมองพระพักตร์ของพระองค์ เป็นเรื่องต้องห้าม และทุกคนให้ความเคารพพระองค์ในฐานะเดียวกับพระเจ้า Anna and the King (1999)
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา. National Treasure (2004)
In my day, Paul Revere developed a system.สอง พวกมันมาโดยทางทะเล The Midnight Ride (2013)
Paul Revere utilized the same technique the night the Crown arrived in the colonies.คืนที่กองทัพอังกฤษมาถึงอาณานิคม ในปี 1775 พอล รีเวียร์ แขวนโคมไฟด้วยเงิน The Midnight Ride (2013)
In 1775 Paul Revere lined the lanterns with silver to enhance their illumination.เพื่อทำให้ไฟส่องสว่างมากขึ้น ผมเฝ้ายามอยู่ที่เซฟเฮ้าส์ The Midnight Ride (2013)
When I alerted Adams that the Crown was coming by sea I observed him hand Paul Revere a document.โดยทางทะเล ผมเห็นเขา ยื่นเอกสารให้กับ พอล รีเวียร์ เอกสารต้นฉบับพวกเมสันได้เก็บรักษา The Midnight Ride (2013)
Revere told us of an enemy assailant who chased him on his ride into Lexington.เขาเชื่อว่ามันคือ The Midnight Ride (2013)
Paul Revere was a Renaissance man a silversmith, an early industrialist and even a highly acclaimed dentist.และเคยเป็นทันตแพทย์มือดีด้วย เอาล่ะ เด็กๆ ตามครูมานะ สิ่งที่ชายคนนี้พูดมันไม่มีหลักฐานยืนยัน The Midnight Ride (2013)
Now while Revere was, well, revered for his many talents he's most famous for what historical event?ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อะไรนะ - ขี่ม้าข้ามคืน - ใช่แล้ว The Midnight Ride (2013)
Paul Revere never arrived in Concord. That was Samuel Prescot's route."พวกทหารประจำการกำลังมา" ไม่ใช่ "พวกทหารอังกฤษกำลังมา" The Midnight Ride (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revereHe deserves our reverence.
revereHer behavior is worthy of reverence.
revereHe showed great reverence towards the pictures of the god.
revereI felt profound reverence for the courageous mother.
revereWe should hold old people in reverence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
นบนอบ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship, Syn. นอบน้อม, นอบนบ, Example: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่, Thai definition: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
นับถือ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūang Phø) EN: Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk   
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father   
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERE R IH0 V IH1 R
REVERED R IH0 V IH1 R D
REVERES R IH0 V IH1 R Z
REVEREND R EH1 V ER0 AH0 N D
REVEREND R EH1 V R AH0 N D
REVERENT R EH1 V ER0 AH0 N T
REVERENCE R EH1 V ER0 AH0 N S
REVERENTLY R EH1 V ER0 AH0 N T L IY0
REVERENTIAL R EH2 V ER0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revere (v) rˈɪvˈɪəʳr (r i1 v i@1 r)
revered (v) rˈɪvˈɪəʳd (r i1 v i@1 d)
reveres (v) rˈɪvˈɪəʳz (r i1 v i@1 z)
reverend (n) rˈɛvərənd (r e1 v @ r @ n d)
reverent (j) rˈɛvərənt (r e1 v @ r @ n t)
reverence (v) rˈɛvərəns (r e1 v @ r @ n s)
reverends (n) rˈɛvərəndz (r e1 v @ r @ n d z)
reverenced (v) rˈɛvərənst (r e1 v @ r @ n s t)
reverences (v) rˈɛvərənsɪz (r e1 v @ r @ n s i z)
reverently (a) rˈɛvərəntliː (r e1 v @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬畏[jìng wèi, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] revere, #17,761 [Add to Longdo]
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, / ] revered master, #61,436 [Add to Longdo]
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, ] reverent, #101,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reverenz {f}; Hochachtung {f} | jdm. seine Referenz erweisenrespect; esteem; high esteem | to pay sb. one's respects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏敬[いけい, ikei] (n,vs) reverence; awe; respect [Add to Longdo]
畏懼[いく, iku] (n,vs) reverence; awe; fear [Add to Longdo]
押し頂く;押し戴く[おしいただく, oshiitadaku] (v5k,vt) to accept an object and hold it reverently over one's head [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revere \Re*vere"\, v. t. [imp. & p. p. {Revered}; p. pr. & vb.
   n. {Revering}.] [L. revereri; pref. re- re- + vereri to fear,
   perh. akin to E. wary: cf. F. r['e]v['e]rer.]
   To regard with reverence, or profound respect and affection,
   mingled with awe or fear; to venerate; to reverence; to honor
   in estimation.
   [1913 Webster]
 
      Marcus Aurelius, whom he rather revered as his father
      than treated as his partner in the empire. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To venerate; adore; reverence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Revere
   n 1: American silversmith remembered for his midnight ride
      (celebrated in a poem by Longfellow) to warn the colonists
      in Lexington and Concord that British troops were coming
      (1735-1818) [syn: {Revere}, {Paul Revere}]
   2: a lapel on a woman's garment; turned back to show the reverse
     side [syn: {revers}, {revere}]
   v 1: love unquestioningly and uncritically or to excess;
      venerate as an idol; "Many teenagers idolized the Beatles"
      [syn: {idolize}, {idolise}, {worship}, {hero-worship},
      {revere}]
   2: regard with feelings of respect and reverence; consider
     hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
     father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
     {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top