ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恭-, *恭*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment, #20,692 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
玩世不[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]
毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
洗耳[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouko went away, humming a song.子は鼻歌を歌いながら行ってしまった。
You see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...あのさ平、この問題・・・食塩水のやつなんだけど・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's right. Congratulations, man.[CN] 沒錯,喜你們 North by Northwest (1959)
I need a physician for my sick wife and child.[JA] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations.[CN] 喜,跟哪个女孩? Some Like It Hot (1959)
I offer you in turn my health and my life and i humbly accept all obstacles and calamities all diseases and pain that may afflict a man.[CN] 我用我的健康和生命作交换。 我谦地接受所有的灾难 所有的病痛。 Nazarin (1959)
Of a samurai's honour?[JA] とう 者えガ 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Take these back. It is of no worth to me any more.[JA] これは i匡し申し上lプる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Will you wait for me here alone?[JA] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Or we could congratulate ourselves on a marvelous stroke of good fortune.[CN] 我們可以喜自己獲得如此好運 North by Northwest (1959)
Congratulations. In three hours you'll be off to that dream world back there.[CN] 喜,三小时后你们就要去 后方那个梦寐以求的世界了 Pork Chop Hill (1959)
Miho will get better. I am convinced of it.[JA] 必葦や美積の痛ガ 治ると眉じてり ま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
(Chinese PA) Men of King Company, congratulations.[CN] (中国广播) K连战士们, Pork Chop Hill (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] ehrerbietig, demuetig [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top