ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respect

R IH0 S P EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respect-, *respect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respect(n) ประเด็น, Syn. aspect, characteristic, point
respect(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. admiration, esteem, honour
respect(n) ความเอาใจใส่, Syn. consideration, thoughtfulness
respect(vt) เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect(vt) เอาใจใส่, See also: คำนึงถึง, Syn. regard, think of
respecter(n) ผู้นับถือ
respectful(adj) ซึ่งมีความเคารพ, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. mannerly, courteous
respectful(adj) น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. deferential, reverent, considerate, respectful, Ant. disrespectful, impolite
respecting(prep) เกี่ยวข้องกับ, See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, with reference to, as for, in the matter of
respective(adj) เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล, Syn. particular, specific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ, ความเคารพ, ความยำเกรง, ความคารวะ, ความเอาใจใส่, ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, ประเด็น, ข้อ, ประการ vt. นับถือ, เคารพ, สัมพันธ์กับ, เกี่ยวกับ, คำนึง, พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard, esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ, ความน่าเคารพ, ความน่ายำเกรง, ความมีหน้ามีตา, บุคคลที่มีหน้ามีตา, ความสูงต่ำ, ความเหมาะสม, ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร, สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่ายำเกรง, มีหน้ามีตา, สูงส่ง, สมควร, ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, มีศักดิ์ศรี, มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable, proper, appreciable
respectant(รีสเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งตั้งตรงกับสายตา, เกี่ยวกับการมองไปข้างหลัง
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ, ผู้เคารพ, ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ, มีความเคารพ, มีความยำเกรง, สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent, Ant. rude
respecting(รีสเพค'ทิง) prep. เกี่ยวกับ, ด้วยว่า, ในกรณี, Syn. regarding, concerning
respective(รีสเพค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละสิ่ง, แต่ละ, ทุก, ต่างก็, โดยเฉพาะ, โดยลำดับ, See also: respectiveness n.
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ, ต่างก็
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ, การดูหมิ่น, ความไม่เคารพยำเกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
respect(n) ความเคารพ, ความนับถือ, ความเกี่ยวเนื่อง, ความสัมพันธ์
respect(vt) เคารพ, นับถือ, พาดพิง, เกี่ยวกับ, คำนึงถึง
respectability(n) ความถูกต้อง, ความน่านับถือ, ความเหมาะสม, ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง, น่านับถือ, สูงส่ง, ถูกต้อง, เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง, ซึ่งเคารพนับถือ
respecting(pre) ว่าด้วย, เกี่ยวกับ, ในกรณี
respective(adj) ตามลำดับ, โดยเฉพาะ, ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ, ตามลำดับ, ทุกๆ
disrespect(n) ความไม่นับถือ, ความไม่มีสัมมาคารวะ, การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ, ไม่มีสัมมาคารวะ, ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends.ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I haven't been able to command respect since before the war.ตั้งแต่ก่อนสงคราม How I Won the War (1967)
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)
Goddamn FBI don't respect nothing!Goddamn เอฟบีไอไม่เคารพอะไร! The Godfather (1972)
I respect it. Tell him to ask me anything else.ผมเคารพมัน บอกให้เขาถามฉันสิ่งอื่น The Godfather (1972)
Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse.Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse. The Godfather (1972)
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
You will respect the law?คุณจะยอมรับกฎหมายมั้ย Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectAll the students respect their home room teacher.
respectApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
respectArtists are highly respected in France.
respectDiscussion is based upon mutual respect.
respectEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
respectEngland resembles Japan in many respects.
respectEven though he is learned, I can't respect him.
respectEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
respectEverybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.
respectFar from respecting him, I dislike him.
respectGive my best respects to your parents.
respectGo to your respective seats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บ้านคู่เมือง(adj) respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai Definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
ยำเกรง(v) respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai Definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
คารวะ(v) respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai Definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ(n) respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai Definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
เคารพ(v) respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ(v) respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
พินอบพิเทา(v) respect, Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตในกระทรวง, Thai Definition: เคารพนบนอบอย่างมีสัมมาคารวะ
ปู่เจ้า(n) grand old man, See also: respected aged person, Syn. เจ้าปู่, Example: แพงได้พระลอมาแนบข้างอยู่หว่างกลางก็เพราะติดตามไก่ที่ปู่เจ้าใช้ให้ผีลง, Thai Definition: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
มืออ่อน(adj) well-mannered, See also: respectful, submissive, humble, reverent, Syn. นอบน้อม, อ่อนน้อม, Ant. มือแข็ง, Example: เขาเป็นคนมืออ่อนพบใครก็ยกมือไหว้
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ด้าน[dān] (prep) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of  FR: en ; en matière de
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร[dōi mai henkaē nā khrai] (xp) EN: without respect of persons
ด้วยประการทั้งปวง[dūay prakān thangpūang] (adv) EN: in every respect
ข้ามหัว[khāmhūa] (v) EN: be disrespectful
ข้ามหน้า[khāmnā] (v) EN: be disrespectful  FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[khāmnākhāmtā] (v) EN: be disrespectful
คำนับ[khamnap] (v) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects  FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPECT R IH0 S P EH1 K T
RESPECT R IY0 S P EH1 K T
RESPECTS R IH0 S P EH1 K T S
RESPECTS R IY0 S P EH1 K T S
RESPECTED R IH0 S P EH1 K T IH0 D
RESPECTED R IY0 S P EH1 K T AH0 D
RESPECTFUL R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
RESPECTIVE R IH0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTIVE R IY0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTING R IY0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respect (v) rˈɪspˈɛkt (r i1 s p e1 k t)
respects (v) rˈɪspˈɛkts (r i1 s p e1 k t s)
respected (v) rˈɪspˈɛktɪd (r i1 s p e1 k t i d)
respecter (n) rˈɪspˈɛktər (r i1 s p e1 k t @ r)
respecters (n) rˈɪspˈɛktəz (r i1 s p e1 k t @ z)
respectful (j) rˈɪspˈɛktfəl (r i1 s p e1 k t f @ l)
respecting (v) rˈɪspˈɛktɪŋ (r i1 s p e1 k t i ng)
respective (j) rˈɪspˈɛktɪv (r i1 s p e1 k t i v)
respectable (j) rˈɪspˈɛktəbl (r i1 s p e1 k t @ b l)
respectably (a) rˈɪspˈɛktəbliː (r i1 s p e1 k t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side #201 [Add to Longdo]
尊敬[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere #7,080 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful #12,590 [Add to Longdo]
敬意[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respect; tribute #13,996 [Add to Longdo]
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable #14,189 [Add to Longdo]
敬爱[jìng ài, ㄐㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] respect and love #18,834 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] respectful (ly) #34,550 [Add to Longdo]
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] respect for the wise #89,377 [Add to Longdo]
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtung { f } | Achtung voreinanderrespect | respect for each other [Add to Longdo]
Hinsicht { f }; Beziehung { f } | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Respekt { m } (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) reverence; respect #3,547 [Add to Longdo]
[まい, mai] (n-adv, n-suf) each respectively; (P) #4,457 [Add to Longdo]
尊重[そんちょう, sonchou] (n, vs) respect; esteem; regard; (P) #7,163 [Add to Longdo]
尊敬[そんけい, sonkei] (n, vs) respect; esteem; reverence; honour; honor; (P) #8,373 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) #10,435 [Add to Longdo]
敬意[けいい, keii] (n) respect; honour; honor; (P) #11,342 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n, vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health #13,511 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respect \Re*spect"\ (r?*sp?kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Respected}; p. pr. & vb. n. {Respecting}.] [L. respectare,
   v. intens. from respicere, respectum, to look back, respect;
   pref. re- re- + specere, spicere, to look, to view: cf. F.
   respecter. See {Spy}, and cf. {Respite}.]
   1. To take notice of; to regard with special attention; to
    regard as worthy of special consideration; hence, to care
    for; to heed.
    [1913 Webster]
 
       Thou respectest not spilling Edward's blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In orchards and gardens, we do not so much respect
       beauty as variety of ground for fruits, trees, and
       herbs.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider worthy of esteem; to regard with honor. "I do
    respect thee as my soul." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To look toward; to front upon or toward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Palladius adviseth the front of his house should so
       respect the ??uth.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. To regard; to consider; to deem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To whom my father gave this name of Gaspar,
       And as his own respected him to death. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To have regard to; to have reference to; to relate to; as,
    the treaty particularly respects our commerce.
    [1913 Webster]
 
   {As respects}, as regards; with regard to; as to. --Macaulay.
    
 
   {To respect the person} or {To respect the persons}, to favor
    a person, or persons on corrupt grounds; to show
    partiality. "Ye shall not respect persons in judgment."
    --Deut. i. 17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To regard; esteem; honor; revere; venerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respect \Re*spect"\, n. [L. respectus: cf. F. respect. See
   {Respect}, v., and cf. {Respite}.]
   1. The act of noticing with attention; the giving particular
    consideration to; hence, care; caution.
    [1913 Webster]
 
       But he it well did ward with wise respect.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Esteem; regard; consideration; honor.
    [1913 Webster]
 
       Seen without awe, and served without respect.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The same men treat the Lord's Day with as little
       respect.               --R. Nelson.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. An expression of respect of deference; regards; as, to
    send one's respects to another.
    [1913 Webster]
 
   4. Reputation; repute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many of the best respect in Rome.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Relation; reference; regard.
    [1913 Webster]
 
       They believed but one Supreme Deity, which, with
       respect to the various benefits men received from
       him, had several titles.       --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. Particular; point regarded; point of view; as, in this
    respect; in any respect; in all respects.
    [1913 Webster]
 
       Everything which is imperfect, as the world must be
       acknowledged in many respects.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       In one respect I'll be thy assistant. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Consideration; motive; interest. [Obs.] "Whatever secret
    respects were likely to move them." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       To the publik good
       Private respects must yield.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {In respect}, in comparison. [Obs.] --Shak.
 
   {In respect of}.
    (a) In comparison with. [Obs.] --Shak.
    (b) As to; in regard to. [Archaic] "Monsters in respect of
      their bodies." --Bp. Wilkins. "In respect of these
      matters." --Jowett. (Thucyd.)
 
   {In respect to}, or {With respect to}, in relation to; with
    regard to; as respects. --Tillotson.
 
   {To have respect of persons}, to regard persons with
    partiality or undue bias, especially on account of
    friendship, power, wealth, etc. "It is not good to have
    respect of persons in judgment." --Prov. xxiv. 23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Deference; attention; regard; consideration; estimation.
     See {Deference}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respect
   n 1: (usually preceded by `in') a detail or point; "it differs
      in that respect" [syn: {respect}, {regard}]
   2: the condition of being honored (esteemed or respected or well
     regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high
     regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}] [ant:
     {disesteem}]
   3: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   4: a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard;
     "his deference to her wishes was very flattering"; "be sure
     to give my respects to the dean" [syn: {deference},
     {respect}]
   5: behavior intended to please your parents; "their children
     were never very strong on obedience"; "he went to law school
     out of respect for his father's wishes" [syn: {obedience},
     {respect}]
   6: a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly
     regard for love"; "he inspires respect" [syn: {regard},
     {respect}]
   7: courteous regard for people's feelings; "in deference to your
     wishes"; "out of respect for his privacy" [syn: {deference},
     {respect}, {respectfulness}]
   v 1: regard highly; think much of; "I respect his judgement";
      "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem},
      {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 respect /ʀɛspɛ/ 
  respect

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 respect /rəspɛkt/
  respect

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top