ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverence

R EH1 V ER0 AH0 N S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverence-, *reverence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverence[N] การเคารพนับถือ, See also: การยำเกรง, การนับถือ, Syn. respect, worship
reverence[VT] แสดงความเคารพนับถือ, Syn. honour, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration

English-Thai: Nontri Dictionary
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverence(vt) แสดงความเคารพ,บูชา
irreverence(n) ความไม่เคารพ,ความไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Reverence, I am readyความเคารพนับถือของคุณ . , ฉันพร้อม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's actually not so much reverence for The Beatles.จริงๆ มันไม่ใช่เป็นการ ยกย่อง "เดอะ บีทเทิลส์" สักเท่าไหร่ It Might Get Loud (2008)
I think a little more reverence for the dead is in order.ฉันคิดว่าความเคารพผู้ตายซักหน่อยควรจะมาก่อน Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
And the fact that the killer put it back in Cole's room, rather than destroy it, further demonstrates his reverence for rock and roll.และการที่ฆาตกรนำ อาวุธที่ใช้ฆาตรกรรมกลับไปไว้ในห้อง แทนที่จะทำลายมัน แสดงถึงความเคารพนับถือของเขาที่มีต่อร๊อคแอนด์โรล The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Yes, Your Reverence.ถูกแล้ว, ฝ่าบาท. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
We are currently reviewing all the facts, Your Reverence.เรากำลังสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมด , ฝ่าบาท. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
They should see that we have reverence for their boy.พวกเขาควรได้เห็น The Ghost in the Machine (2012)
And he'll know we have reverence for his parents.เช่นเดียวกับที่เขาได้รู้ว่าเรานับถือพ่อแม่ของเขาด้วย The Ghost in the Machine (2012)
We don't owe him reverence.ได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกไงบ้างล่ะตาเฒ่า? Paranormal Parentage (2013)
My love and reverence for the creator inspires in me the vision of an infinite creation.ความรักและความเคารพ ของฉันสำหรับผู้สร้าง เป็นแรงบันดาลใจในตัวผมวิสัยทัศน์ ของการสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุด Standing Up in the Milky Way (2014)
I happen to have greater reverence for historical artifacts than you could ever imagine.ต่อวัตถุทางประวัติศาสตร์ มากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reverenceHe deserves our reverence.
reverenceHer behavior is worthy of reverence.
reverenceHe showed great reverence towards the pictures of the god.
reverenceI felt profound reverence for the courageous mother.
reverenceWe should hold old people in reverence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERENCE    R EH1 V ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverence    (v) rˈɛvərəns (r e1 v @ r @ n s)
reverenced    (v) rˈɛvərənst (r e1 v @ r @ n s t)
reverences    (v) rˈɛvərənsɪz (r e1 v @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏敬[いけい, ikei] (n,vs) reverence; awe; respect [Add to Longdo]
畏懼[いく, iku] (n,vs) reverence; awe; fear [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) reverence; respect [Add to Longdo]
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem [Add to Longdo]
敬神[けいしん, keishin] (n,adj-no) piety; reverence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverence \Rev"er*ence\, n. [F. r['e]v['e]rence, L. reverentia.
   See {Reverent}.]
   1. Profound respect and esteem mingled with fear and
    affection, as for a holy being or place; the disposition
    to revere; veneration.
    [1913 Webster]
 
       If thou be poor, farewell thy reverence. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Reverence, which is the synthesis of love and fear.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       When discords, and quarrels, and factions, are
       carried openly and audaciously, it is a sign the
       reverence of government islost.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, as in Chaucer, reverence denoted "respect"
      "honor", without awe or fear.
      [1913 Webster]
 
   2. The act of revering; a token of respect or veneration; an
    obeisance.
    [1913 Webster]
 
       Make twenty reverences upon receiving . . . about
       twopence.               --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And each of them doeth all his diligence
       To do unto the feast reverence.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. That which deserves or exacts manifestations of reverence;
    reverend character; dignity; state.
    [1913 Webster]
 
       I am forced to lay my reverence by.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A person entitled to be revered; -- a title applied to
    priests or other ministers with the pronouns his or your;
    sometimes poetically to a father. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Save your reverence}, {Saving your reverence}, an
    apologetical phrase for an unseemly expression made in the
    presence of a priest or clergyman.
 
   {Sir reverence}, a contracted form of {Save your reverence}.
    [1913 Webster]
 
       Such a one as a man may not speak of, without he
       say. "Sir reverence."         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To do reverence}, to show reverence or honor; to perform an
    act of reverence.
    [1913 Webster]
 
       Now lies he there,
       And none so poor to do him reverence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Awe; honor; veneration; adoration; dread.
 
   Usage: {Awe}, {Reverence}, {Dread}, {Veneration}. Reverence
      is a strong sentiment of respect and esteem, sometimes
      mingled slightly with fear; as, reverence for the
      divine law. Awe is a mixed feeling of sublimity and
      dread in view of something great or terrible, sublime
      or sacred; as, awe at the divine presence. It does not
      necessarily imply love. Dread is an anxious fear in
      view of an impending evil; as, dread of punishment.
      Veneration is reverence in its strongest
      manifestations. It is the highest emotion we can
      exercise toward human beings. Exalted and noble
      objects produce reverence; terrific and threatening
      objects awaken dread; a sense of the divine presence
      fills us with awe; a union of wisdom and virtue in one
      who is advanced in years inspires us with veneration.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverence \Rev"er*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Reverenced}; p.
   pr. & vb. n. {Reverencing}.]
   To regard or treat with reverence; to regard with respect and
   affection mingled with fear; to venerate.
   [1913 Webster]
 
      Let . . . the wife see that she reverence her husband.
                          --Eph. v. 33.
   [1913 Webster]
 
      Those that I reverence those I fear, the wise. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverence
   n 1: a feeling of profound respect for someone or something;
      "the fear of God"; "the Chinese reverence for the dead";
      "the French treat food with gentle reverence"; "his respect
      for the law bordered on veneration" [syn: {fear},
      {reverence}, {awe}, {veneration}]
   2: a reverent mental attitude [ant: {irreverence}]
   3: an act showing respect (especially a bow or curtsy)
   v 1: regard with feelings of respect and reverence; consider
      hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
      father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
      {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top