ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverent

R EH1 V ER0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverent-, *reverent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverent(adj) ซึ่งเคารพนับถือ, See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง, Syn. respectful, worshiping, Ant. disrespectful, impious, irreverent
reverential(adj) ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ, See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ, Syn. pious, reverent
reverentially(adv) โดยแสดงความเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ, เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ, เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent

English-Thai: Nontri Dictionary
reverential(adj) ด้วยความเคารพ, ด้วยความนับถือ
irreverent(adj) ไม่เคารพ, ไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus god-damn holy reverent shit!พระเจ้า ให้ตายสิวะ! Night of the Living Dead (1990)
Take a very reverent look around, this is the home of Miami Metro Homicide.ให้ความเคารพสถานที่ และมองไปรอบๆ ที่นี่คือแผนกฆาตกรรม แห่งไมอามี่ เมโทร Those Kinds of Things (2011)
Reverent and courteous.มีสัมมาคารวะ Mine (2016)
Reverent and courteous always, champion of truth and justice.มีสัมมาคารวะ เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม Mine (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVERENT R EH1 V ER0 AH0 N T
REVERENTLY R EH1 V ER0 AH0 N T L IY0
REVERENTIAL R EH2 V ER0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverent (j) rˈɛvərənt (r e1 v @ r @ n t)
reverently (a) rˈɛvərəntliː (r e1 v @ r @ n t l ii)
reverential (j) rˌɛvərˈɛnʃl (r e2 v @ r e1 n sh l)
reverentially (a) rˌɛvərˈɛnʃəliː (r e2 v @ r e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ,     /    ] reverent and respectful; extremely deferential #51,801 [Add to Longdo]
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,  ] reverent #101,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し頂く;押し戴く[おしいただく, oshiitadaku] (v5k, vt) to accept an object and hold it reverently over one's head [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k, vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t, adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m, vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
筆塚[ふでづか, fudeduka] (n) mound covering reverently buried old brushes [Add to Longdo]
奉戴[ほうたい, houtai] (n, vs) having a prince for a president; being the recipient of (an imperial favor, favour); reverential acceptance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverent \Rev"er*ent\, a. [L. reverens, -entis, p. pr. of
   revereri. See {Revere}.]
   1. Disposed to revere; impressed with reverence; submissive;
    humble; respectful; as, reverent disciples. "They . . .
    prostrate fell before him reverent." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing reverence, veneration, devotion, or submission;
    as, reverent words; reverent behavior. --Joye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverent
   adj 1: feeling or showing profound respect or veneration;
       "maintained a reverent silence" [ant: {irreverent}]
   2: showing great reverence for god; "a godly man"; "leading a
     godly life" [syn: {godly}, {reverent}, {worshipful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top