Search result for

submissive

(34 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submissive-, *submissive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submissive[ADJ] อ่อนน้อม, See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม, Syn. meek, obedient, unresisting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient

English-Thai: Nontri Dictionary
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HE'S FOUND A SUBMISSIVE WHO'S WILLING TO KILL FOR HIM.เราพบรอยกัดบนตัวของมิสซี่ เดวาลด์ พวกเค้าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน Soul Mates (2009)
He's submissive in the marriage. He's probably doing it behind her back.เวสเทิร์น ยูเนี่ยนก็อยู่ในบริเวณนี้ Cold Comfort (2009)
I can't tell you how many men need to be submissiveฉันไม่สามารถบอกคุณได้หรอกว่า ผู้ชายนะต้องการเป็นฝ่ายยอมจำนนมากแค่ไหน Pleasure Is My Business (2009)
Who most likely Is submissiveคู่หูผู้หญิงน่าจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคม Conflicted (2009)
To her he becomes dominant. Hotch: his submissive Female partnerมองหาผู้หญิงที่รักสันโดษ และมีปัญหากับเจ้านาย Conflicted (2009)
She said he's quiet and submissive.เธอบอกว่าเขาเป็นเด็ก เงียบขรึม และว่าง่าย Haunted (2009)
By now, he's completely submissive to her.ถึงตอนนี้ เขาจำนนต่อเธออย่างไม่มีเงื่อนไข Mosley Lane (2010)
a submissive personality.เขาจะต้องมีสาวก ลูกศิษย์ มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม Episode #1.3 (2010)
To protect a submissive partner?เพื่อปกป้องคู่หู ที่มีบุคลิกยอมผู้อื่นไหม? ...A Thousand Words (2010)
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้ The Body and the Bounty (2010)
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว JJ (2010)
Wait, an older Alpha with a younger submissive?เดี๋ยวก่อน อัลฟ่าที่แก่กว่ากับคนทำตามที่อ่อนกว่า Remembrance of Things Past (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissiveThe idea that Japanese women are submissive and always obedient to their husbands is a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอวาท[N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
ความอ่อนน้อม[N] submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: submissive ; respectful   FR: respectueux ; poli

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSIVE    S AH0 B M IH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submissive    (j) (s @1 b m i1 s i v)
submissively    (a) (s @1 b m i1 s i v l ii)
submissiveness    (n) (s @1 b m i1 s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority [Add to Longdo]
gehorsam; unterwürfig {adj} (gegenüber)submissive (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い成り放題[いいなりほうだい, iinarihoudai] (adj-na) completely submissive to another person [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, ] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submissive \Sub*mis"sive\, a.
   1. Inclined or ready to submit; acknowledging one's
    inferiority; yielding; obedient; humble.
    [1913 Webster]
 
       Not at his feet submissive in distress,
       Creature so fair his reconcilement seeking.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Showing a readiness to submit; expressing submission; as,
    a submissive demeanor.
    [1913 Webster]
 
       With a submissive step I hasted down. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Obedient; compliant; yielding; obsequious; subservient;
     humble; modest; passive.
     [1913 Webster] -- {Sub*mis"sive*ly}, adv. --
     {Sub*mis"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submissive
   adj 1: inclined or willing to submit to orders or wishes of
       others or showing such inclination; "submissive
       servants"; "a submissive reply"; "replacing troublemakers
       with more submissive people" [ant: {domineering}]
   2: abjectly submissive; characteristic of a slave or servant;
     "slavish devotion to her job ruled her life"; "a slavish yes-
     man to the party bosses"- S.H.Adams; "she has become
     submissive and subservient" [syn: {slavish}, {subservient},
     {submissive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top