ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submissive

S AH0 B M IH1 S IH0 V   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submissive-, *submissive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submissive[ADJ] อ่อนน้อม, See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม, Syn. meek, obedient, unresisting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient

English-Thai: Nontri Dictionary
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not equals. Slessman's smart, but he is a submissive personality.พวกเขาไม่ได้ระดับเดียวกัน สเลสแมนฉลาด แต่เขาเป็นคนอ่อน ๆ Extreme Aggressor (2005)
You can throw us in prison and go back to being blind, submissive slaves.คุณจับเราไปขังแล้วกลับมาตาบอด เป็นทาส Hot Fuzz (2007)
HE'S FOUND A SUBMISSIVE WHO'S WILLING TO KILL FOR HIM.เราพบรอยกัดบนตัวของมิสซี่ เดวาลด์ พวกเค้าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน Soul Mates (2009)
He's submissive in the marriage. He's probably doing it behind her back.เวสเทิร์น ยูเนี่ยนก็อยู่ในบริเวณนี้ Cold Comfort (2009)
To her he becomes dominant. Hotch: his submissive Female partnerมองหาผู้หญิงที่รักสันโดษ และมีปัญหากับเจ้านาย Conflicted (2009)
By now, he's completely submissive to her.ถึงตอนนี้ เขาจำนนต่อเธออย่างไม่มีเงื่อนไข Mosley Lane (2010)
a submissive personality.เขาจะต้องมีสาวก ลูกศิษย์ มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม Episode #1.3 (2010)
To protect a submissive partner?เพื่อปกป้องคู่หู ที่มีบุคลิกยอมผู้อื่นไหม? ...A Thousand Words (2010)
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้ The Body and the Bounty (2010)
I'd say we're most likely looking for two dominant Alpha male personalities, but we shouldn't rule out one dominant who allows his submissive to have sex with these victims in order to control him.ผมว่าเรากำลังตามหาบุคลิกแบบอัลฟ่าชายที่เป็นผู้นำ แต่เราไม่ควรฟันธง ผู้นำคนหนึ่งที่ยอมให้ผู้ตามของเขา Middle Man (2010)
The violent one asserts his dominance and the submissive one is left to clean up the mess.ความรุนแรงมาจากคนที่เป็นผู้นำ และคนเป็นผู้ตาม ต้องคอยเก็บกวาดส่วนที่เหลือ A Family Affair (2012)
The submissive follows the rules, knows the dominant's type, obtains the victims and disposes of the body once the dominant has completed his killing ritual.ผู้ตามจะทำตามกฎ รู้รูปแบบของผู้นำ หาเหยื่อมาให้ และเอาเหยื่อไปทิ้ง เมื่อผู้นำทำกระบวนการฆ่าเสร็จแล้ว A Family Affair (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissiveThe idea that Japanese women are submissive and always obedient to their husbands is a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอวาท[N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
ความอ่อนน้อม[N] submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: submissive ; respectful   FR: respectueux ; poli

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSIVE S AH0 B M IH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submissive (j) sˈəbmˈɪsɪv (s @1 b m i1 s i v)
submissively (a) sˈəbmˈɪsɪvliː (s @1 b m i1 s i v l ii)
submissiveness (n) sˈəbmˈɪsɪvnəs (s @1 b m i1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, ] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority [Add to Longdo]
gehorsam; unterwürfig {adj} (gegenüber)submissive (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い成り放題[いいなりほうだい, iinarihoudai] (adj-na) completely submissive to another person [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submissive \Sub*mis"sive\, a.
   1. Inclined or ready to submit; acknowledging one's
    inferiority; yielding; obedient; humble.
    [1913 Webster]
 
       Not at his feet submissive in distress,
       Creature so fair his reconcilement seeking.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Showing a readiness to submit; expressing submission; as,
    a submissive demeanor.
    [1913 Webster]
 
       With a submissive step I hasted down. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Obedient; compliant; yielding; obsequious; subservient;
     humble; modest; passive.
     [1913 Webster] -- {Sub*mis"sive*ly}, adv. --
     {Sub*mis"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submissive
   adj 1: inclined or willing to submit to orders or wishes of
       others or showing such inclination; "submissive
       servants"; "a submissive reply"; "replacing troublemakers
       with more submissive people" [ant: {domineering}]
   2: abjectly submissive; characteristic of a slave or servant;
     "slavish devotion to her job ruled her life"; "a slavish yes-
     man to the party bosses"- S.H.Adams; "she has become
     submissive and subservient" [syn: {slavish}, {subservient},
     {submissive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top