ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courteous

K ER1 T IY0 AH0 S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courteous-, *courteous*, courteou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courteous[ADJ] สุภาพนอบน้อม, See also: มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. polite, gracious
courteously[ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างอ่อนน้อม, Syn. politely, graciously
courteousness[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, Syn. politeness, civility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
uncourteous(อันเคอ'เทียส) adj. ไร้มารยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite

English-Thai: Nontri Dictionary
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ Schindler's List (1993)
That was not so courteous.นั่นเป็นการเสียมารยาทมากเลยนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Can't you be a bit more courteous to me?พูดกับฉันให้มันดีหน่อยได้ไหม Infernal Affairs (2002)
Courteous, self-effacing,ที่หาญกล้า ที่ถ่อมตัว The Constant Gardener (2005)
There aren't many courteous women like Eun-ho these days.เดี๋ยวนี้หาผู้หญิงที่อ่อนหวานเหมือน อึน-โฮ ไม่ได้อีกล้ว Unstoppable Marriage (2007)
massive dynamics isn't exactly being forthcoming or courteous.แมสสีฟ ไดนามิคส์ ไม่ค่อยเต็มใจให้ความร่วมมือ Pilot (2008)
It's probably just professional courteously.มันอาจจะเป็นแค่ความสุภาพในหน้าที่การงาน Emotional Rescue (2009)
Not only is it courteous, it's safety smart.ไม่เพียงแต่อ่อนโยน มันปลอดภัย The Psychic Vortex (2010)
Very courteous. You're a... you're a good boy.Ҿ硴 Bullet Proof (2010)
- Polite and courteous-เช่นกัน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
That gives me nine hours to teach you to be courteous, gracious, and well-mannered.มีเวลาแค่9ชม.เท่านั้นที่แม่จะสอนลูก เพื่อให้มีสมบัติผู้ดี Always in Control (2011)
You know, I'll have some publishers send Daniel courteous rejections, and our son will go on to take his place at the head of Grayson Global, where he belongs.คุณก็รู้ว่าผมมีสำนักพิมพ์ ที่จะส่งการปฏิเสธแดเนียลอย่างสุภาพ และลูกชายของเราก็จะเดินต่อ Lineage (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courteousIt is very courteous of you to call on me.
courteousIt was courteous of him to write a letter of thanks.
courteousSo characteristic of what a pious Christian would say, this courteous phrase.
courteousYou must be courteous to any guest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ[ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
สุภาพอ่อนโยน[ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite   FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTEOUS    K ER1 T IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courteous    (j) kˈɜːʴtɪəʴs (k @@1 t i@ s)
courteously    (a) kˈɜːʴtɪəʴsliː (k @@1 t i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courteous; polite; politeness, #25,292 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀礼的[ぎれいてき, gireiteki] (adj-na) formal; courteous [Add to Longdo]
巧笑;巧咲[こうしょう, koushou] (n) courteous laughter; forced laughter [Add to Longdo]
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm [Add to Longdo]
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention [Add to Longdo]
折り目正しい;折目正しい[おりめただしい, orimetadashii] (adj-i) well-mannered; courteous [Add to Longdo]
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P) [Add to Longdo]
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party) [Add to Longdo]
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P) [Add to Longdo]
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courteous \Cour"te*ous\ (k?r"t?-?s; 277), a. [OE. cortais,
   corteis, cortois, rarely corteous, OF. corties, corteis, F.
   courtois. See {Court}.]
   Of courtlike manners; pertaining to, or expressive of,
   courtesy; characterized by courtesy; civil; obliging; well
   bred; polite; affable; complaisant.
   [1913 Webster]
 
      A patient and courteous bearing.     --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      His behavior toward his people is grave and courteous.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courteous
   adj 1: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture"
       [syn: {courteous}, {gracious}, {nice}]
   2: characterized by courtesy and gracious good manners; "if a
     man be gracious and courteous to strangers it shows he is a
     citizen of the world"-Francis Bacon [ant: {discourteous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top