ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*arrant*

AE1 R AH0 N T   
290 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arrant, -arrant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrant[ADJ] อย่างมาก, See also: อย่างที่สุด
warrant[N] สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
warrant[N] หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, See also: หนังสือรับรอง, Syn. certificate, diploma, guarantee
warrant[N] เหตุผลอันสมควร
warrant[VT] ให้เหตุผล
warrant[VT] รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. assure, guarantee, insure
warrant[VT] อนุญาตให้กระทำ, See also: ให้อำนาจกระทำการ
warranty[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
warrantee[N] ผู้ถูกรับรอง, See also: ผู้ได้รับการรับรอง, ผู้ได้รับการค้ำประกัน
warranter[N] ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
warrantor[N] ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
unwarranted[ADJ] ซึ่งไม่รับประกัน, Syn. unfair, undue, illegal
warrantable[ADJ] ที่สามารถอนุญาตได้, Syn. justifiable, permissible
death warrant[N] คำสั่งประหารชีวิต, See also: คำพิพากษาให้ประหาร
search warrant[N] หมายค้น, Syn. authorization
warrant officer[N] พันจ่า, See also: (เป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง noncommissioned officer และ commissioned officer)
warrantableness[N] การรับรองได้, See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ
warrant of arrest[N] หมายจับ
sign one's own death-warrant[IDM] ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการทำลายตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
search warrantn. หมายค้นจากศาล
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warrant of arrestn. หมายจับ
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง,ผู้ได้รับการประกัน
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warrantor(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee

English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warrant(vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stock warrantใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [ดู share warrant] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
share warrantใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [ดู stock warrant] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opening the warrantyการแก้คำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest with and without warrantจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quo warranto, writ ofหมายสั่งให้ชี้แจง (เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quo warranto (L.)หมายสั่งให้ชี้แจง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of warranty endorsementการสลักหลังว่าด้วยการผิดคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breaking the warrantyการผิดคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench warrantหมายจับของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal warrantหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal warrantหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliver a warrantส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general warrantหมายค้นที่ไม่ระบุชื่อหรือสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry without warrantการเข้าไปโดยไม่ต้องมีหมาย (ในเคหสถาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express warrantyคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institute Warrantiesคำรับรองสถาบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue a warrant of arrestออกหมายจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied warrantyคำรับรองโดยนัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading warrantiesคำรับรองเขตเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two plane warrantyคำรับรองเครื่องบิน ๒ ลำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two rig warrantyคำรับรองแท่นเจาะ ๒ แท่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two risks warrantyคำรับรองภัย ๒ ราย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two vessel warrantyคำรับรองเรือ ๒ ลำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax warrantหมายเรียกภาษีค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
North American Warrantyคำรับรองอเมริกาเหนือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness warrantหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, criminalหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant, entry withoutการเข้าไปโดยไม่ต้องมีหมาย (ในเคหสถาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, generalหมายค้นที่ไม่ระบุชื่อหรือสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, searchหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant, search; warrant of searchหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, share; warrant, stockใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, stock; warrant, shareใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warranted free from particular averageโดยไม่คุ้มครองความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantorผู้ให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
writ of quo warrantoหมายสั่งให้ชี้แจง (เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of quo warrantoหมายสั่งให้ชี้แจง (เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant๑. หมาย, หมายอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. ประทวนสินค้า (ก. พาณิชย์)๓. ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อ (หุ้นหรือหน่วยลงทุน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Derivatives warrantใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อิงกับราคาหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้นตามราคาและระยะเวลาที่กำหนด [ตลาดทุน]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Stock warrantsใบสำคัญแสดงสิทธิ [TU Subject Heading]
Warrants (Law)หมายค้น [TU Subject Heading]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Warrantsตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Six days Royal Warrant.หกวันพระราชหมายจับ How I Won the War (1967)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป Stand by Me (1986)
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก Punchline (1988)
We have a search warrant. Would you read and sign it?กรุณาอ่านและเซ็นด้วยครับ Goodfellas (1990)
They'd make me sign their subpoenas or warrants.พวกเขาควรแจ้งฉันเรื่อง หมายศาลและตรวจค้นก่อน Goodfellas (1990)
What was I supposed to do? They had a search warrant!จะให้ฉันทำยังไงล่ะ พวกเขามีหมายค้น Goodfellas (1990)
You just signed your own death warrant, Barker.คุณเพียงแค่ลงนาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิตของคุณเอ? In the Name of the Father (1993)
- We have a warrant for your arrest. Open up. (Banging on door)- เรามีหมายจับคุณ เปิดขึ้น (การต่อสู้บนประตู) The Shawshank Redemption (1994)
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา Heat (1995)
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง Ghost in the Shell (1995)
Now, there are enough of the right kind to warrant a new measuring stick.Now, there are enough of the right kind of people to warrant a new measuring stick. Gattaca (1997)
I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis.I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis. Anna and the King (1999)
Otherwise, I'm pretty sure that the police can be contacted and I could do that, and I feel like it's warranted.ไม่งั้น ฉันมั่นใจว่าตำรวจ จะต้องได้รับการติดต่อแน่... และฉันทำได้ และรู้สึกว่ามันปลอดภัย Punch-Drunk Love (2002)
You need a warrant to look in the trunk.ไหนล่ะหมายค้น ถ้าจะดูน่ะ. 11:14 (2003)
They're going to be issuing a warrant for your arrest in a few hours.พวกเขากำลังทำเรื่อง ขอออกหมายจับเธอ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง The O.C. (2003)
Enforcement of an arrest warrantบักคับกักขัง Oldboy (2003)
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป Shall We Dance (2004)
I could get a search warrant.ฉันอยากจะได้หมายค้น The Woodsman (2004)
Yeah, if you could get a search warrant, you would have brought one today.ถ้าจ่าอยากจะได้หมายค้น จ่าคงต้องใช้เวลาทั้งวันนี้ The Woodsman (2004)
If they refuse, detain them and get warrants.จับขังแล้วออกหมายเลย. National Treasure (2004)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
There's a warrant in there.มีหมายจับในนั้น Crash (2004)
You can check the guy's name, his license. He's got no priors, no warrants.คุณตรวจประวัติเขาได้เลย เขาไม่มีคดี ไม่มีหมายจับ Crash (2004)
Think we have enough for a warrant now?คิดว่าเราพอมีหลักฐานพอที่จะขอหมายค้นมั๊ย Saw (2004)
Who said anything about a warrant?ใครพูดถึงเรื่องหมายค้นกัน Saw (2004)
I believe a little paranoia is warranted and I believe that the majority of the American public agrees with me.ฉันเชื่อว่า ต้องระแวงสักหน่อยถึงจะดี และฉันเชื่อว่า คุณอเมริกันส่วนใหญ่ มีความเห็นเช่นเดียวกับฉัน Pilot (2004)
We have an arrest warrant for Paul Harley.เราได้ออกหมายจับ พอล ฮาร์เลย์ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I have a warrant here.ผมมีหมายศาลมาที่นี่ด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
A warrant here for your arrest for the premeditated murder of Larysa Zeryeva.เป็นหมายศาลขอจับกุมคุณ ข้อหาฆาตกรรมลาริสซา เซอร์เยว่า Mr. Monk Gets Fired (2004)
That's the D. A. with a search warrant.นั่นคือท่านอัยการ มาพร้อมด้วยหมายค้น Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Soon as you reach the age where your warranty expires, you start falling apart.พอเราเลยวัยรับประกันแล้ว อะไหล่ก็เริ่มหลุดทีละชิ้น Robots (2005)
That gentleman barely warrants the name.สุภาพบุรุษผู้นั้น เกือบไม่มีค่าพอที่จะเอ่ยถึง Pride & Prejudice (2005)
Warrant Officer Falman, protect the building with the troops at hand.ร้อนตรีพิเศษฟาร์แมน นำกองกำลังไปคุ้มกันสถานที่รอบๆ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Let's get a warrant for his house.Let's see if we find the weapon.เธอจัดการไฟล์เสียงจาก 911 ให้มันชัดขึ้นแล้วหรือยัง ทำแล้ว แต่ฉันว่ามันไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ L.D.S.K. (2005)
You still had your warranty left so fixing it was free.โทรศัพท์นายยังไม่หมดประกันนะ ก็เลยซ่อมฟรี. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
The warrant for the arrest of one William Turner.หนึ่งหมายจับคนผู้นี้ วิลเลียม เทอร์เนอร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- This warrant is for Elizabeth Swann.- นี่มันหมายจับ อลิสซาเบ็ธ สวอนน์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I got a warrant for your arrest. F.B.I.? What's with the, you know?เอฟบีไอเหรอ แล้วนั่นมันอะไร Big Momma's House 2 (2006)
I got a bench warrant for your arrest.ฉันมีหมายจับแก Flyboys (2006)
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I do not want to be signing the death warrant of innocent American citizens.ผมไม่อยากให้มันเป็นการสั่งฆ่าประชาชนที่บริสุทธิ์ของอเมริกา Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
A new death warrant, another medical clearance...หมายประหารฉบับใหม่ ตรวจร่างกายอีกรอบ The Rat (2006)
Hey, I may not have a warrant... but this is at least halflegal.เฮ้ย แม้ฉันจะไม่มีหมาย... แต่นี่ก็ถูกกฎหมายแค่ครึ่งเดียว The City of Violence (2006)
We have to wait around for a search warrant?เราต้องคอยหมายค้นด้วยหรือ Arang (2006)
We don't have the warrant, nor the key to the place.เรายังไม่มีทั้งหมายค้น และกุญแจเลย Arang (2006)
We're executing a search warrant for your vehicle as we speak.เราจะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน น้ำมันและสีของคุณ. Rio (2006)
I do that, I sign my death warrant.บอกฉันก็ตายแน่นอน Rio (2006)
And wake up judge morehouse. I need a warrant for ryness' apartment immediately.และปลุกผู้พิพากษามอร์เฮ้าส์ด้วย ผมต้องการหมายค้นห้องไรเนสด่วน There's Something About Harry (2007)
Faulty warrant, harry. there's nothing we can do.หมายจับผิดพลาด เราทำอะไรไม่ได้ There's Something About Harry (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrantHer work in school warranted her good grades.
arrantI feel resentment against your unwarranted criticism.
arrantWe agreed that his actions were warranted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
เดินหมาย[V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง
ออกหมายเรียก[V] issue a warrant for, Example: พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีนี้มาทำการสอบสวนดำเนินคดี, Thai definition: ออกหมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำสัตย์[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสาบาน[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
คำมั่น[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำปฏิญาณ[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำมั่นสัญญา, Example: ประชาชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ได้ให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
พันจ่า[N] warrant officer, Example: นายทหารชั้นประทวนมีพันจ่า จ่าเอก จ่าโท และจ่าตรี, Thai definition: ชื่อตำแหน่งยศทหารเรือชั้นประทวน
หมาย[N] warrant, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ, Example: ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
หมายขัง[N] warrant of detention, See also: detention warrant, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอหมายขัง, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หมายอาญาที่ศาลสั่งให้ขังผู้ต้องหา หรือจำเลยไว้ระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา, Notes: (กฎหมาย)
หมายค้น[N] search warrant, Example: เมื่อเจ้าหน้าที่มีหมายค้นมา และในขณะที่มีการค้นเราสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเจ้าหน้าที่หรือคนที่มาตรวจค้นได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อยึดสิ่งของหรือจับกุมบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ หรือเพื่อช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
หมายจับ[N] warrant of arrest, See also: arrest warrant, Example: ตำรวจสั่งออกหมายจับนายสัญชัย เกษมศรี ตั้งค่าหัว 50,000 บาท, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลย, Notes: (กฎหมาย)
รับประกัน[V] assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
ประกัน[V] guarantee, See also: insure, assure, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา, Thai definition: รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprakan sinkhā) EN: warranty   
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คำสัตย์[n.] (khamsat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant   
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document   FR: mandat [m]
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison   
หมายจับ[n.] (māi jap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant   FR: mandat d'arrêt [m]
หมายขัง[n. exp.] (māikhang) EN: warrant of detention   
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant   
หมายปล่อย[n. exp.] (māi plǿi) EN: warrant of release ; order of discharge   
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena   
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[n. exp.] (māirīek phāsī khāng chamra) EN: tax warrant   
ออกหมายจับ[v. exp.] (øk māi jap) EN: issue a warrant of arrest   
พันจ่า[n.] (phanjā) EN: warrant officer   
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure   FR: garantir ; assurer ; couvrir
ส่งหมาย[v. exp.] (song māi) EN: deliver a warrant   
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing   FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANT AE1 R AH0 N T
WARRANT W AO1 R AH0 N T
TARRANT T AA1 R AH0 N T
FARRANT F AA1 R AH0 N T
ARRANTS AE1 R AH0 N T S
WARRANTS W AO1 R AH0 N T S
WARRANTY W AO1 R AH0 N T IY0
WARRANTED W AO1 R AH0 N T IH0 D
WARRANTIES W AO1 R AH0 N T IY0 Z
UNWARRANTED AH0 N W AO1 R AH0 N T IH0 D
WARRANTLESS W AO1 R AH0 N T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrant (j) ˈærənt (a1 r @ n t)
warrant (v) wˈɒrənt (w o1 r @ n t)
warrants (v) wˈɒrənts (w o1 r @ n t s)
warranty (n) wˈɒrəntiː (w o1 r @ n t ii)
warranted (v) wˈɒrəntɪd (w o1 r @ n t i d)
warrantee (n) wˌɒrəntˈiː (w o2 r @ n t ii1)
warrantor (n) wˈɒrəntɔːr (w o1 r @ n t oo r)
warrantees (n) wˌɒrəntˈiːz (w o2 r @ n t ii1 z)
warranties (n) wˈɒrəntɪz (w o1 r @ n t i z)
warranting (v) wˈɒrəntɪŋ (w o1 r @ n t i ng)
warrantors (n) wˈɒrəntɔːz (w o1 r @ n t oo z)
unwarranted (j) ˈʌnwˈɒrəntɪd (uh1 n w o1 r @ n t i d)
death-warrant (n) dˈɛθ-wɒrənt (d e1 th - w o r @ n t)
unwarrantably (a) ˈʌnwˈɒrəntəbliː (uh1 n w o1 r @ n t @ b l ii)
death-warrants (n) dˈɛθ-wɒrənts (d e1 th - w o r @ n t s)
search-warrant (n) sˈɜːʳtʃ-wɒrənt (s @@1 ch - w o r @ n t)
search-warrants (n) sˈɜːʳtʃ-wɒrənts (s @@1 ch - w o r @ n t s)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənt (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənts (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee, #33,204 [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables), #71,207 [Add to Longdo]
妄念[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, ] wild fantasy; unwarranted thought, #74,316 [Add to Longdo]
妄称[wàng chēng, ㄨㄤˋ ㄔㄥ, / ] to make a false and unwarranted declaration, #87,162 [Add to Longdo]
拘票[jū piào, ㄐㄩ ㄆㄧㄠˋ, ] warrant (for arrest), #184,884 [Add to Longdo]
包换[bāo huàn, ㄅㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to guarantee replacement (of faulty goods); warranty [Add to Longdo]
妄生穿凿[wàng shēng chuān záo, ㄨㄤˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ, 穿 / 穿] a forced analogy (成语 saw); to jump to an unwarranted conclusion [Add to Longdo]
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, / ] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously [Add to Longdo]
打横炮[dǎ héng pào, ㄉㄚˇ ㄏㄥˊ ㄆㄠˋ, / ] speak unwarrantedly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Berechtigung {f}; Gewähr {f}; Gewährleistung {f}; Garantie {f}warranty [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant [Add to Longdo]
Garantieempfänger {m}warrantee [Add to Longdo]
Garantiegeber {m}warranter [Add to Longdo]
Gewährleistungspflicht {f}seller's warranties [Add to Longdo]
Haftbefehl {m} | Haftbefehle {pl}warrant of arrest | warrants of arrest [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m}non-warranty clause [Add to Longdo]
Kompaniefeldwebel {m}; Hauptfeldwebel {m}; Spieß {m} [mil.]first sergeant [Am.]; warrant officer class I [Br.] [Add to Longdo]
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction [Add to Longdo]
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.] [Add to Longdo]
Pfändungsbefehl {m}distress warrant [Add to Longdo]
Rechtmäßigkeit {f}warrantableness [Add to Longdo]
Schatzanweisung {f} | Schatzanweisungen {pl}treasury warrant | treasury warrants [Add to Longdo]
Sicherheitsgeber {m}; Bürge {m}; Gewährsmann {m} | Sicherheitsgeber {pl}; Bürgen {pl}; Gewährsmänner {pl}warrantor | warrantors [Add to Longdo]
Steckbrief {m} | Steckbriefe {pl}warrant of apprehension | warrants of apprehension [Add to Longdo]
Vollmacht {f}; Ermächtigung {f}; Befugnis {f}; Vollziehungsbefehl {m}warrant [Add to Longdo]
berechtigendwarranting [Add to Longdo]
berechtigtwarranted [Add to Longdo]
garantiert; gewährleistetwarranted [Add to Longdo]
gerechtfertigt; berechtigtwarrantable [Add to Longdo]
gewähren; gewährleisten | gewähren; gewährleistendto warrant | warranting [Add to Longdo]
unbefugtunwarranted [Add to Longdo]
unberechtigtunwarranted [Add to Longdo]
unberechtigt {adv}unwarrantedly [Add to Longdo]
unverantwortlichunwarrantable [Add to Longdo]
unverantwortlich {adv}unwarrantably [Add to Longdo]
völligarrant [Add to Longdo]
völlig {adv}arrantly [Add to Longdo]
garantiertwd. : warranted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[, waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P) [Add to Longdo]
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties [Add to Longdo]
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]
国際逮捕状[こくさいたいほじょう, kokusaitaihojou] (n) international arrest warrant [Add to Longdo]
収監状[しゅうかんじょう, shuukanjou] (n) commitment warrant [Add to Longdo]
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer [Add to Longdo]
准士官[じゅんしかん, junshikan] (n) warrant-officer [Add to Longdo]
証拠金[しょうこきん, shoukokin] (n) (1) deposit (e.g. on the purchase of a house); earnest money; guarantee money; (2) margin (payment); warrant money; cover [Add to Longdo]
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer [Add to Longdo]
新株予約権[しんかぶよやくけん, shinkabuyoyakuken] (n) share warrant [Add to Longdo]
新株予約権付社債[しんかぶよやくけんつきしゃさい, shinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See ワラント債) bond with warrant attached; warrant bond; WB [Add to Longdo]
正当化[せいとうか, seitouka] (n,vs) justification; warrant [Add to Longdo]
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
逮捕状[たいほじょう, taihojou] (n) arrest warrant [Add to Longdo]
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty [Add to Longdo]
兵曹[へいそう, heisou] (n) warrant soldier [Add to Longdo]
兵曹長[へいそうちょう, heisouchou] (n) (See 准尉) (Japanese Imperial Navy) chief warrant-officer [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] (n) {comp} limited warranties [Add to Longdo]
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period [Add to Longdo]
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P) [Add to Longdo]
令状[れいじょう, reijou] (n) warrant; summons; written order; (P) [Add to Longdo]
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects [Add to Longdo]
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrant \Ar"rant\, a. [OE. erraunt, errant, errand, equiv. to E.
   errant wandering, which was first applied to vagabonds, as an
   errant rogue, an errant thief, and hence passed gradually
   into its present and worse sense. See {Errant}.]
   Notoriously or pre["e]minently bad; thorough or downright, in
   a bad sense; shameless; unmitigated; as, an arrant rogue or
   coward.
   [1913 Webster]
 
      I discover an arrant laziness in my soul. --Fuller.
   [1913 Webster]
 
   2. Thorough or downright, in a good sense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An arrant honest woman.        --Burton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top