Search result for

การอนุญาต

(61 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอนุญาต-, *การอนุญาต*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permit, indeterminateการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indeterminate permitการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patent licensesการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว [TU Subject Heading]
Building permitsการอนุญาตก่อสร้าง [TU Subject Heading]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Leave us!การอนุญาตThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I hope you have permission from the Professor?ฉันหวังว่าคุณคงจะได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่แล้วนะ Death Note: L Change the World (2008)
-We need an authorization. -Authorization granted.เราต้องการคำอนุญาต , รับทราบ คุณได้รับการอนุญาตแล้ว [Rec] 2 (2009)
Without an invitation from the police,หากไม่มีการอนุญาตจากตำรวจ Demonology (2009)
No landing is permitted without permissionไม่สามารถทำการลงจอดได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต Hostage Crisis (2009)
Thank you for giving me another chance, and I swearขอบคุณสำหรับ การอนุญาตให้ฉัน... .... มีโอกาสอีกครั้ง และฉันสาบาน A Night at the Bones Museum (2009)
Uh, no invasive examinations were approved by the Egyptians.ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปตรวจสอบภายใน ที่ไม่ได้รับการอนุญาต จากทางอียิปต์หรอก A Night at the Bones Museum (2009)
As a first step, a limited number of visitors will be able to apply for visas that will allow them to travel freely within our borders.เป็นก้าวแรก ที่จะกำหนดสัดส่วนผู้มาเยือน ที่สามารถสมัครขอวีซ่า ในการอนุญาตให้พวกเขา ท่องไปได้อย่างอิสระภายใน พรมแดนประเทศของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
You did not have my permission.นายไม่ได้รับการอนุญาตจากฉัน Más (2010)
Latvian independence parade. Don't look at me.อย่ามองผมแบบนั้น พวกเขาได้รับการอนุญาตแล้ว Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I'm just saying that if people were allowed to carry guns, maybe these animals would give it a second thought before they robbed a train.ฉันแค่จะบอกว่า ถ้ามีการอนุญาตให้พกพาปืนได้ คนชั่วพวกนั้น อาจต้องคิดใหม่ ก่อนจะปล้นรถไฟขบวนนั้น Samaritan (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
การอนุญาตให้เข้า[n. exp.] (kān anuyāt hai khao) EN: admittance   FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admittance[N] การอนุญาตให้เข้าได้, Syn. permission
approval[N] การอนุมัติ, See also: การอนุญาต
authorization[N] การอนุญาต, Syn. authority, sanction
consent[N] การอนุญาต, Syn. approval, permission
go-ahead[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, การตกลงให้ทำต่อไป, Syn. permission, assent, consent, authorization
green light[N] การอนุญาตให้ผ่านไปได้ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. permission, permit, Ant. refusal, prohibition
imprimatur[N] การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
leave[N] การอนุญาต, Syn. permission
licence[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
license[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon

English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
grant(n) ของที่ให้,เงินช่วย,การให้,การอนุญาต,การโอนทรัพย์สิน
leave(n) การอนุญาต,การจากไป,การลา
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Genehmigung(n) |die , pl. Genehmigungen| การอนุญาต, See also: S. die Zulassung
Erlaubnis(n) |die, pl. Erlaubnisse| การอนุญาต, See also: S. die Genehmigung,
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top