ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรับรอง

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรับรอง-, *การรับรอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัตการการรับรอง.
สัตยาบันการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blank acceptanceการรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) โดยเพียงแต่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seconding of motionการรับรองญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, seconding ofการรับรองญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, generalการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ดู qualified acceptance ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed insurabilityการรับรองรับประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Accreditationการรับรองคุณภาพ [TU Subject Heading]
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
recognitionการรับรอง [การทูต]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
Gr... That's gross!คุณก็รู้เธอได้รับการรับรองมาอย่างดี Big (1988)
She's potty. Certifiable.เธอเป็นคนไม่เต็มเต็ง ผ่านการรับรอง The Russia House (1990)
There isn't one.ไม่มีการรับรองGhost in the Shell (1995)
Yes, we did talk about that, but there is a new drug that's just been approved.ใช่ เราไม่ได้คุยกันเรื่องนั้น แต่มียาตัวใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้ว Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
So it will be approved if you applied?ถ้าคุณยื่นคำร้องแล้ว จะได้รับการรับรองเหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
I don't need an assurance of my life.ฉันไม่ต้องการการรับรองความปลอดภัยของชีวิตของฉัน Last Order: Final Fantasy VII (2005)
It's fully accredited.ได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I believe they're fully accredited too.ฉันเชื่อว่าพวกเขา ได้มาตรฐานการรับรองเช่นกัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Yeah. Yeah, they're fully accredited.ใช่ๆ พวกเขาได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์ Gridiron Gang (2006)
But the astronaut's plans for space travel first have to be approved by the FAA.แต่แผนสำหรับนักบิน สำหรับการท่องอวกาศ... ...อย่างแรกต้องได้การรับรองจาก กองการบิน ให้ได้รู้ถึงแผนการบิน The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองทางป่าไม้ [n. exp.] (kān raprøng thāng pāmāi) EN: forest certification   
การรับรองระบบ ISO[n. exp.] (kān raprøng rabop Iso) EN: ISO certification   FR: certification ISO [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom) EN: Environmental Management System   FR: système de management environnemental [m]
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng rabop māttrathān) FR: certification standard [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng pheūa kaēnā) EN: acceptance for honour   

English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assurance[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น, Syn. guaranty, insurance
certification[N] การรับรอง
guaranty[N] การรับรอง, See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน, Syn. certification, warrant, promise
warrantableness[N] การรับรองได้, See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ
warranty[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
welcome[N] การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
representationการรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
認証[にんしょう, ninshou] (n vt) การรับรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top