ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countenance

K AW1 N T AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countenance-, *countenance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countenance(n) การควบคุมอารมณ์, See also: การควบคุมอารมณ์
countenance(vt) ยอมรับ, See also: ยอมให้, Syn. approve
countenance(n) สีหน้า, See also: หน้า, โฉมหน้า, ใบหน้า, Syn. visage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา, สีหน้า, โฉมหน้า, หน้า, การสนับสนุน, การให้กำลังใจ, สีหน้าที่ใจเย็น, ความสุขุม vt. อนุญาต, ยอม, เห็นด้วย, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance

English-Thai: Nontri Dictionary
countenance(n) การเห็นด้วย, ใบหน้า, โฉมหน้า, สีหน้า, การสนับสนุน
countenance(vt) เห็นด้วย, เออออ, สนับสนุน, อนุญาต, ยอม, ให้กำลังใจ
discountenance(vt) ไม่ยอมเชื่อถือ, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้อึกอัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't countenance rape.ไม่มีลงให้เด็กชาย How I Won the War (1967)
The turn of your countenance I shall never forget.การเปลี่ยนไปของสีหน้าคุณนั้น ทำให้ผมไม่เคยลืมเลย Episode #1.6 (1995)
Why, Uncle James, you've an innocent countenance but you're a devil at cards!ทำไมคะ ลุงเจมส์ ลุงที่มีสีหน้าไร้เดียงสา แต่เวลาเล่นไพ่กลับร้ายกาจมาก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I will not countenance any kind of frontier justice.ผมจะไม่ยอมให้ กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมาย Manhunt (2013)
I recognized the fear in your countenance when I mentioned Ro'kenhrontyes.ผมสัมผัสได้ถึงสีหน้าของคุณ เมื่อตอนที่ผมพูดถึงโรคโรนเทยส For the Triumph of Evil (2013)
Wayne Enterprises would never countenance doing business with criminals.ไม่เคยร่วมทำธุรกิจกับอาชญากร Viper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countenanceA frank countenance.
countenanceHe changed his countenance at the news.
countenanceHe changed his countenance when he saw me.
countenanceHe has an evil countenance.
countenanceHis remark put me out of countenance.
countenanceImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.
countenanceThe countenance of the countryside has changed.
countenanceThe old man had a noble countenance.
countenanceWe will never countenance terrorism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
สีหน้าท่าทาง(n) countenance, See also: facial expression, Syn. สีหน้า, ท่าทาง, Example: ควันขาวกรุ่นของบุหรี่ถูกพ่นออกมาด้วยสีหน้าท่าทางครุ่นคิด, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าและท่าทางที่แสดงออกถึงความรู้สึก
สีหน้า(n) countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai Definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
หน้าตา(n) face, See also: countenance, feature, mug, visage, appearance, Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
หน้า[nā] (n) EN: face ; visage ; countenance ; mug  FR: visage [ m ] ; figure [ f ] ; face [ f ] ; bobine (fam.) [ f ] ; tête [ f ]
หน้าตา[nātā] (n) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression  FR: apparence [ f ] ; expression [ f ] ; physionomie [ f ] ; contenance [ f ] ; mine [ f ]
รูปร่างหน้าตา[rūprāng nātā] (n, exp) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face  FR: apparence [ f ] ; expression [ f ]
สีหน้า[sīnā] (n) EN: face ; countenance ; visage  FR: expression [ f ] ; mimique [ f ]
สีหน้าท่าทาง[sīnā thāthāng] (n, exp) EN: countenance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNTENANCE K AW1 N T AH0 N AH0 N S
COUNTENANCED K AW1 N T AH0 N AH0 N S T
COUNTENANCES K AW1 N T AH0 N AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countenance (v) kˈauntɪnəns (k au1 n t i n @ n s)
countenanced (v) kˈauntɪnənst (k au1 n t i n @ n s t)
countenances (v) kˈauntɪnənsɪz (k au1 n t i n @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长相[zhǎng xiāng, ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤ, / ] countenance; appearance; looks, #10,604 [Add to Longdo]
容貌[róng mào, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, ] countenance; personage, #14,505 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antlitz { n }; Miene { f }; Angesicht { n }; Gesichtsausdruck { m } | Antlitze { pl }; Mienen { pl } | das Gesicht verlieren | das Gesicht bewahren; die Fassung bewahrencountenance | countenances | to lose countenance | to keep one's countenance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪相[あくそう, akusou] (n) evil countenance [Add to Longdo]
温色[おんしょく, onshoku] (n) warm colour; warm color; angry countenance [Add to Longdo]
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
顔を潰される[かおをつぶされる, kaowotsubusareru] (exp, v1) to lose face; to be put out of countenance [Add to Longdo]
顔色(P);顔いろ[かおいろ(P);がんしょく(顔色), kaoiro (P); ganshoku ( kaoiro )] (n) (1) complexion; one's colour; one's color; (2) countenance; expression; one's face; (P) [Add to Longdo]
顔付き(P);顔つき;顔付(io)[かおつき, kaotsuki] (n) (outward) looks; features; face; countenance; expression; (P) [Add to Longdo]
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look [Add to Longdo]
気色[けしき, keshiki] (n) (1) mood; humor; humour; (2) looks; countenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countenance \Coun"te*nance\ (koun"t[-e]*nans), n. [OE.
   contenance, countenaunce, demeanor, composure, F. contenance
   demeanor, fr. L. continentia continence, LL. also, demeanor,
   fr. L. continere to hold together, repress, contain. See
   {Contain}, and cf. {Continence}.]
   1. Appearance or expression of the face; look; aspect; mien.
    [1913 Webster]
 
       So spake the Son, and into terror changed
       His countenance.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The face; the features.
    [1913 Webster]
 
       In countenance somewhat doth resemble you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Approving or encouraging aspect of face; hence, favor,
    good will, support; aid; encouragement.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast made him . . . glad with thy countenance.
                          --Ps. xxi. 6.
    [1913 Webster]
 
       This is the magistrate's peculiar province, to give
       countenance to piety and virtue, and to rebuke vice.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. Superficial appearance; show; pretense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The election being done, he made countenance of
       great discontent thereat.       --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   {In countenance}, in an assured condition or aspect; free
    from shame or dismay. "It puts the learned in countenance,
    and gives them a place among the fashionable part of
    mankind." --Addison.
 
   {Out of countenance}, not bold or assured; confounded;
    abashed. "Their best friends were out of countenance,
    because they found that the imputations . . . were well
    grounded." --Clarendon.
 
   {To keep the countenance}, to preserve a composed or natural
    look, undisturbed by passion or emotion. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countenance \Coun"te*nance\ (koun"t?-nans), v. t. [imp. & p. p.
   {Countenanced} (-nanst); p. pr. & vb. n. {Countenancing}.]
   1. To encourage; to favor; to approve; to aid; to abet.
    [1913 Webster]
 
       This conceit, though countenanced by learned men, is
       not made out either by experience or reason. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
       Error supports custom, custom countenances error.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a show of; to pretend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which to these ladies love did countenance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countenance
   n 1: the appearance conveyed by a person's face; "a pleasant
      countenance"; "a stern visage" [syn: {countenance},
      {visage}]
   2: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   3: the human face (`kisser' and `smiler' and `mug' are informal
     terms for `face' and `phiz' is British) [syn: {countenance},
     {physiognomy}, {phiz}, {visage}, {kisser}, {smiler}, {mug}]
   v 1: consent to, give permission; "She permitted her son to
      visit her estranged husband"; "I won't let the police
      search her basement"; "I cannot allow you to see your exam"
      [syn: {permit}, {allow}, {let}, {countenance}] [ant:
      {disallow}, {forbid}, {interdict}, {nix}, {prohibit},
      {proscribe}, {veto}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top