ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-arrant-

AE1 R AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arrant, *arrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrant[ADJ] อย่างมาก, See also: อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)

English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing but an arrant fraud, concocted from piss and ink.มันก็แค่ยาปลอม ที่ผสมขึ้นจากฉี่และหมึก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANT AE1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrant (j) ˈærənt (a1 r @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrant \Ar"rant\, a. [OE. erraunt, errant, errand, equiv. to E.
   errant wandering, which was first applied to vagabonds, as an
   errant rogue, an errant thief, and hence passed gradually
   into its present and worse sense. See {Errant}.]
   Notoriously or pre["e]minently bad; thorough or downright, in
   a bad sense; shameless; unmitigated; as, an arrant rogue or
   coward.
   [1913 Webster]
 
      I discover an arrant laziness in my soul. --Fuller.
   [1913 Webster]
 
   2. Thorough or downright, in a good sense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An arrant honest woman.        --Burton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrant
   adj 1: without qualification; used informally as (often
       pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete
       coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain";
       "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly";
       "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a
       thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the
       unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)},
       {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)},
       {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)},
       {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)},
       {unadulterated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top