ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfounded

AH0 N F AW1 N D IH0 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfounded-, *unfounded*, unfound, unfounde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfounded[ADJ] ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล, See also: ที่ไม่ได้อยู่บนความเป็นจริง, Syn. baseless, groundless, invalid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfounded(อันะเฟา'ดิด) adj. ไม่มีรากฐาน,ไม่มีมูลความจริง,ว่างเปล่า,ยังไม่ได้สร้างขึ้น., See also: unfoundedly adv., Syn. baseless

English-Thai: Nontri Dictionary
unfounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่มีราก,ว่างเปล่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has been brought to my attention that she intends to publish an unfounded story regarding Omar Hassan's murder.เธอนำมาซึ่งความสนใจของฉัน ที่เธอตั้งใจจะเผยแพร่ เรื่องที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ของการฆาตกรรมโอมาร์ ฮาสซาน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
No, this is about your unfounded suspicions.ไม่ มันเกี่ยวกับความสงสัยที่ไม่มีเหตุผลรองรับของคุณ Doubt (2008)
I suggest you keep your unfounded accusations in check.ในการสอบสวนครั้งนี้ ผมแนะนำให้คุณตรวจสอบ ก่อนตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผล The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfoundedThat's completely unfounded rumor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวยกเมฆ[N] unfounded news, See also: groundless news, rumour, Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย, ข่าวเหลวไหล, Example: อย่าไปเชื่อลุงแดงนักเลย แกมีแต่ข่าวยกเมฆทั้งนั้น, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นจึงไม่น่าเชื่อถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.)   FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[n. exp.] (khørīekrøng thī mai mī hētphon) EN: unfounded claim   
ไม่มีเหตุผล[adj.] (mai mī hētphon) EN: unfounded   FR: infondé
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon) EN: repudiate an unfounded claim   
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFOUNDED    AH0 N F AW1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfounded    (j) ˌʌnfˈaundɪd (uh2 n f au1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue [Add to Longdo]
無稽[むけい, mukei] (adj-na,n) unsupported; unfounded; nonsense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfounded \Un*found"ed\, a.
   1. Not founded; not built or established. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no foundation; baseless; vain; idle; as, unfounded
    expectations. --Paley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfounded
   adj 1: without a basis in reason or fact; "baseless gossip";
       "the allegations proved groundless"; "idle fears";
       "unfounded suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn:
       {baseless}, {groundless}, {idle}, {unfounded},
       {unwarranted}, {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top