Search result for

diploma

(145 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diploma-, *diploma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diploma[N] อนุปริญญา, See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร, Syn. graduation certificate, parchment, honor
diplomat[N] นักการทูต, See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม, Syn. diplomatist, envoy representative
diplomacy[N] การทูต, See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต, Syn. tact, address, savoir, faire, Ant. tactlessness, crudeness
diplomacy[N] ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม, See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง, Syn. tact, artfulness statesmanship, Ant. tactlessness, crudeness
diplomate[N] ผู้ได้รับประกาศนียบัตร, Syn. graduate
diplomatic[ADJ] เกี่ยวกับการทูต, See also: เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง, Syn. polite, statesmanlike, wise, Ant. direct, blunt
diplomatist[N] ทูต
diplomatically[ADV] อย่างมีชั้นเชิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomacy(ดิพโพล'มะซี) n. การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
diplomatic agentn. ทูต
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต

English-Thai: Nontri Dictionary
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplomacyการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomacy, big stickการทูตแบบใช้แสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomacy, coerciveการทูตแบบบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomacy, gunboatการทูตแบบใช้นาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomacy, shirt-sleeveการทูตอย่างไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic immunityความคุ้มกันทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomacyการฑูต [เศรษฐศาสตร์]
Diplomacyการทูต [TU Subject Heading]
Diplomacyการทูต
คำว่าการทูต มีหลายท่านได้ให้คำอธิบายความหมายแตกต่างกัน บางท่านเห็นว่าการทูตเป็นศิลปะหรือศาสตร์ หรือวิธีปฏิบัติขั้นการเจรจากันระหว่างรัฐ บ้างว่า เป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยวิธีการเจรจา ซึ่งจะกระทำโดยเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนการทูตเป็นส่วนใหญ่หนังสือ ?Satow?s A Guide to Diplomatic Practice? ซึ่งเรียบเรียงแก้ไขใหม่เป็นครั้งที่ 4 โดย Sir Neville Bland ได้กล่าวว่า การทูต (Diplomacy) คือการนำเอาสติปัญญา (Intelligence) และปฏิภาณ (Tact) ออกใช้ในการเจรจาเป็นทางการระหว่างรัฐบาลของรัฐเอกราชด้วยกัน หรือหากจะกล่าวโดยสรุปก็หมายถึงการที่รัฐต่อรัฐยกเอาเรื่องต่าง ๆ ขึ้นเจรจากันอย่างเอาจริงเอาจังโดยสันติวิธีนั่นเองวิธีการที่รัฐหันมาใช้ การเจรจากันเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่าง ๆ นั้นได้เริ่มกระทำกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันในระยะหลัง ๆ ก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลาย นัยว่าจักรพรรดิทั้งหลายของอาณาจักรจะล่มสลาย นัยว่าจักรพรรดิทั้งหลายของอาณาจักรไบซานเตอุม (Byzanteum) ในสมัยนั้นมีชื่อโด่งดังว่าเป็นบรมครูหรือปรมาจารย์ในการเจรจาทีเดียว แต่การทูตได้กลายเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ก็ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ในตอนที่รัฐต่างๆ ของอิตาลีได้เริ่มแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำเป็นการถาวร แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการกำหนดสถานภาพและระเบียบข้อบังคับของอาชีพการทูต แต่อย่างใด จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 19 คือใน ค.ศ. 1815 จึงได้มีการทำความตกลงกันระหว่างประเทศกำหนดสถานภาพและกฎข้อบังคับขึ้นเป็น กิจลักษณะ คือหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน รัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่มประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา หรือเรียกว่าคองเกรสแห่งเวียนนา ได้ตกลงจัดจำแนกผู้แทนทางการทูตรวมทั้งจัดลำดับอาวุโสขึ้น เพื่อให้รัฐทั้งหลายได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้ การทูตได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง หรือสาขาหนึ่งของระบบการปกครองประเทศในทุกประเทศ ซึ่งทวีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในโลกปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างสงครามเย็น (Cold War) ต่างเพียรพยายามใช้การทูตทุกวิถีทางเพื่อระงับปัญหาหรือข้อพิพาท โดยมิให้เกิดสงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) ซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายขึ้น เป็นต้นมีข้อน่าสังเกตว่า แต่เดิมรัฐต่าง ๆ จะใช้วิธีการเจรจาระหว่างรัฐบาลตามปกติ โดยผ่านทางผู้แทนทางการทูตถาวรหรือเอกอัครราชทูต ต่อมาหลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งแรกเกิดความนิยมใช้วิธีระงับปัญหาระหว่าง ประเทศโดยการประชุมโต๊ะกลมมากขึ้น (Round table conferences) ในการประชุมระหว่างประเทศเช่นนี้ รัฐบาลของประเทศที่ร่วมการประชุมจะส่งคนของตนไปร่วมประชุมในฐานะผู้แทนผู้ ได้รับมอบอำนาจเต็มและให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในการเจรจา แทนที่จะเป็นเอกอัครราชทูตดังแต่ก่อน อย่างไรก็ดี วิธีการประชุมเช่นนี้ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรจะใช้วิธีการประชุมแก้ปัญหาระหว่างประเทศโดยวิถีทางการ ทูตตามปกติ โดยให้เอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน เพราะถือว่าเอกอัครราชทูตเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการทูตอยู่แล้ว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการประชุมโต๊ะกลม หรือที่เรียกว่า Diplomacy by Conferenceในสมัยปัจจุบัน วิธีเจรจาทางการทูตที่ใช้ปฏิบัติกันมีอยู่หลายวิธี วิธีแรกคือ การเจรจาทางการทูตตามปกติ ซึ่งปฏิบัติกันตลอดมาจนเป็นธรรมเนียม (Normal หรือ Traditional Diplomacy) ในกรณีนี้ เอกอัครราชทูตจะเป็นตัวแทนของประเทศของตนเจรจากับกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับประการที่สอง คือ การทูตด้วยวิธีการประชุม (Conference Diplomacy) ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาจะมีบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเต็มเป็นหัวหน้าคณะ และส่งไปจากประเทศที่ร่วมการประชุมประการที่สาม ได้แก่ วิธีที่เรียกว่า การทูตส่วนบุคคล (Personal Diplomacy) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐสองแห่งหรือมากกว่านั้น จะทำการเจรจากันโดยตรง เพื่อระงับหรือทำความตกลงในเรื่องบางเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประการที่ สี่ คือ การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) โดยประมุขของรัฐบาลหรือของรัฐจะไปร่วมประชุมกันเพื่อหาทางระงับปัญหาของตน ประการสุดท้าย ได้แก่ การทูตโดยทางองค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) คือให้นำปัญหาไปพิจารณากันในการประชุมปรึกษา เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งนักเขียนเกี่ยวกับวิชาการทูตบางท่านเรียกว่า การทูตโดยคะแนนเสียง (Diplomacy by ballot)อย่างไรก็ตาม มีผู้ทรงคุณความรู้ด้านการทูตบางท่านเห็นว่า ยังมีวิธีการเจรจาทางการทูตอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า การทูตสื่อมวลชน (Diplomacy by News Conference) ในกรณีนี้ ประมุขของรัฐหรือของรัฐบาลประเทศหนึ่งจะแถลงนโยบายของประเทศตนต่อที่ประชุม สื่อมวลชน เกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งโดยปกติย่อมจะแถลงโดยวิถีทางการทูตตามปกติให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้ แต่กลับหันไปใช้วิธีแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยการแถลงต่อที่ประชุมสื่อมวล ชนเท่ากับแจ้งให้ทราบโดยทางอ้อม [การทูต]
Diplomacy for the Peoplesการทูตเพื่อประชาชน หมายถึง การดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือกิจกรรมทางการทูต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น โครงการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยรักษาพยาบาลชาวกัมพูชา [การทูต]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต คือ หัวหน้าของคณะผู้แทน หรือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทน [การทูต]
Diplomatic and consular serviceสถานทูตและสถานกงสุล [TU Subject Heading]
Diplomatic and consular service, Americanสถานทูตและสถานกงสุลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Diplomatic and consular service, Thaiสถานทูตและสถานกงสุลไทย [TU Subject Heading]
diplomatic clearance numberหมายเลขการอนุญาตให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งของประเทศหนึ่ง ๆ ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งได้โดยเหตุผลทางการทูต อาทิ อากาศยานเฉพาะกิจ เรือที่ใช้ในการสงคราม ฯลฯ [การทูต]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต หมายถึง กลุ่มเอกอัครราชทูต กงสุล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งภริยาและเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
I put my faith in diplomacy.ข้าศรัทธาในวิธีทางการฑูต Bombad Jedi (2008)
I am a protocol droid on a diplomatic...ข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ มีหน้าที่ทางการฑูต... Bombad Jedi (2008)
Well, so be it. I can live without a high school diploma.เป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว ชั้นอยู่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนสูงๆ็ก็ตาม Baby and I (2008)
Once they hand us that diploma, we're done here?เมื่อเราได้รับใบประกาศ ก็จบแล้วหรอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
What makes you think we're getting diplomas?ทำไมนายถึงคิดว่าเราจะได้ใบประกาศล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
SARA: It's a diplomatic plate.มันเป็นป้ายสำหรับการทูต Eagles and Angels (2008)
SUCRE: What do diplomats usually do?อะไรที่นักการทูตทำเป็นประจำบ้าง Eagles and Angels (2008)
What we explore every possible, diplomatic solution.รวมทั้งแผนทางการฑูต, ที่เป็นไปได้ด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So I can get a diploma. So I can teach.เพื่อฉันจะได้ประกาศนียบัตร ฉันจะได้สอนไงล่ะ Julie & Julia (2009)
You don't need a diploma to teach.คุณไม่เห็นต้องได้ประกาศนียบัตรเพื่อจะมาสอนเลย Julie & Julia (2009)
But I can't help it. I want a diploma.แต่ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ ฉันต้องได้ใบประกาศนียบัตรนั่น Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diplomaA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
diplomaA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
diplomaAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
diplomaDiplomacy is to do and say, The nastiest thing in the nicest way.
diplomaDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
diplomaDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
diplomaDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
diplomaDiplomats are allowed various privileges.
diplomaEach boy has received his diploma.
diplomaEach student received his diploma in turn.
diplomaEnglish is useful in diplomacy and tourism.
diplomaHe has spent most of his time as a career diplomat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการทูต[N] diplomatic circles, Syn. แวดวงทูต, Example: แขกที่มาอวยพรคู่บ่าวสาวมีแต่ผู้ที่อยู่ในวงการทูตทั้งนั้น, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูต
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[N] diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
พระราชไมตรี[N] friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
อักษรสาสน์[N] diplomatic letter, Syn. อักษรสาสน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายของประธานาธิบดีหรือประมุขของประเทศ ซึ่งมีชื่อเป็นอย่างอื่นที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ประกาศนียบัตร[N] certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
การทูต[N] diplomacy, See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs, Example: เขาชอบใช้วิธีการทูตในการเจรจาหว่านล้อมและสร้างพันธมิตรทางการค้า
ทูต[N] ambassador, See also: diplomat, envoy, representative, minister, Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา, Example: ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรีเป็นทางราชการ, Notes: (บาลี)
ทูตานุทูต[N] diplomat, See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps, Syn. ตัวแทน, Count unit: ท่าน, คน , กลุ่ม, คณะ, Thai definition: ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต, Notes: (บาลี)
นักการทูต[N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต
วุฒิบัตร[N] diploma, Example: รางวัลที่หนึ่งจะได้รับทุนการศึกษาและวุฒิบัตร, Thai definition: เอกสารแสดงความรู้, เอกสารแสดงวุฒิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīthāng kānthūt) EN: through the diplomatic channel   FR: par voie diplomatique
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum thāng kānthūt) EN: diplomatic conference   FR: conférence diplomatique [f]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān meūang) EN: diplomatic illness ; political illness   FR: maladie diplomatique [f]
คณะผู้แทนทางทูต[n. exp.] (khana phūthaēn thāng thūt) EN: diplomatic mission   FR: mission diplomatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIPLOMA    D AH0 P L OW1 M AH0
DIPLOMAS    D AH0 P L OW1 M AH0 Z
DIPLOMAT    D IH1 P L AH0 M AE2 T
DIPLOMACY    D AH0 P L OW1 M AH0 S IY0
DIPLOMATS    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMAT'S    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMATIC    D IH2 P L AH0 M AE1 T IH0 K
DIPLOMATS'    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMATICALLY    D IH2 P L AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diploma    (n) (d i1 p l ou1 m @)
diplomas    (n) (d i1 p l ou1 m @ z)
diplomat    (n) (d i1 p l @ m a t)
diplomacy    (n) (d i1 p l ou1 m @ s ii)
diplomats    (n) (d i1 p l @ m a t s)
diplomatic    (j) (d i2 p l @ m a1 t i k)
diplomatist    (n) (d i1 p l ou1 m @ t i s t)
diplomatists    (n) (d i1 p l ou1 m @ t i s t s)
diplomatically    (a) (d i2 p l @ m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Diplom {n} | Diplome {pl}diploma | diplomas [Add to Longdo]
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project [Add to Longdo]
Diplomand {m}student about to take his diploma [Add to Longdo]
Diplomandin {f}student about to take her diploma [Add to Longdo]
Diplomat {m}; Diplomatin {f} | Diplomaten {pl}diplomate | diplomates [Add to Longdo]
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase [Add to Longdo]
Diplomatie {f}diplomacy [Add to Longdo]
Diplomprüfung {f}diploma examination [Add to Longdo]
diplomatische Vertretung {f}diplomatic mission [Add to Longdo]
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels [Add to Longdo]
diplomatischpolitic [Add to Longdo]
diplomatisch {adv}diplomatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy [Add to Longdo]
ディプロマ[, deipuroma] (n) diploma [Add to Longdo]
ディプロマット[, deipuromatto] (n) diplomat [Add to Longdo]
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy [Add to Longdo]
位記[いき, iki] (n) court rank diploma [Add to Longdo]
奥許し[おくゆるし, okuyurushi] (n) secret; initiation; diploma [Add to Longdo]
外交[がいこう, gaikou] (n) diplomacy; (P) [Add to Longdo]
外交の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent [Add to Longdo]
外交チャンネル[がいこうチャンネル, gaikou channeru] (n) diplomatic channel [Add to Longdo]
外交家[がいこうか, gaikouka] (n) diplomat; diplomatic person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] diplomatic mission [Add to Longdo]
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, / ] diplomatic officer; attache [Add to Longdo]
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs [Add to Longdo]
外交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat [Add to Longdo]
外交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] diplomatic [Add to Longdo]
外交风波[wài jiāo fēng bō, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] diplomatic crisis [Add to Longdo]
文凭[wén píng, ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] diploma [Add to Longdo]
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction [Add to Longdo]
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; immunity from prosecution [Add to Longdo]
通牒[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, ] diplomatic note [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diploma \Di*plo"ma\, n.; pl. {Diplomas}. [L., fr. Gr. ?, fr. ?
   to double, fr. diplo`os twofold. See {Double}.]
   A letter or writing, usually under seal, conferring some
   privilege, honor, or power; a document bearing record of a
   degree conferred by a literary society or educational
   institution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diploma
   n 1: a document certifying the successful completion of a course
      of study [syn: {diploma}, {sheepskin}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 diploma
   diploma
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 diploma [diploma]
   diploma
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 diploma
    diploma
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diploma
 
 1. diploma.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top