ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับรอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับรอง-, *รับรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(n) Certificate of Utilization
ใบรับรองคุณวุฒิ(n) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับรอง(v) welcome, See also: receive, entertain, greet, Syn. ต้อนรับ, Example: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับรองก. รับประกัน เช่น รับรองว่าเป็นของแท้
รับรองต้อนรับ เช่น รับรองแขกเมือง.
รับรองน. วิธีการขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยนักร้องร้องขึ้นก่อนแล้วดนตรีบรรเลงรับ.
รับรองเพื่อแก้หน้า<i>ดู สอดเข้าแก้หน้า</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
second, support a proposalรับรอง, สนับสนุนข้อเสนอ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
You have my word for it that he will not do that.ผมขอรับรองว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเเน่ Rebecca (1940)
Well, that was a mistake. I can vouch for her.ฉันสามารถรับรองสำหรับเธอ เรา สนิทกันมาก Help! (1965)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1, 000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1, 000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
I promise you nobody, nobody gets out of here alive!ข้ารับรองว่า ...จะไม่มีใคร... ...รอดออกไปจากนี่ได้ The Road Warrior (1981)
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
I can do it, sir.ไม่มีปัญหา ผมรับรองได้ *batteries not included (1987)
You personally vouch for this guy?โดยส่วนตัวแล้วคุณรับรองชายคนนี้ได้หรือ? Mannequin (1987)
Gr... That's gross!คุณก็รู้เธอได้รับการรับรองมาอย่างดี Big (1988)
This isn't a cause. I don't need money or an endorsement.มันไม่ใช่เรื่องนั้น ผมไม่อยากได้เงินหรือมีผู้รับรอง Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
รับรอง[raprøng] (v) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize  FR: accueillir ; recevoir

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm(vi) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
assure(vt) ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
accredit with(phrv) รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with
avouch for(phrv) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. vouch for
bear out(phrv) รับรอง, See also: ยืนยัน
certificate(vt) รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
certify(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
ensure against(phrv) รับรองความปลอดภัยให้กับ, Syn. insure against
declare(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน, Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance, admittance
admit(แอสดมิท') vt., vi. ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. assertion
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง, การทำให้แน่นอน, การทำให้มั่นใจ, ความมั่นใจ, ความเชื่อถือ, ความไม่กลัวเกรง, ความบ้าบิ่น, การประกันภัย, การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence, Ant. doubt, distrust
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ประกัน, ยืนยัน, ให้กำลังใจ.
attest(อะเทสทฺ') vt., vi. เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์, ให้การ, ยืนยัน, ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ, เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor, attestator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง, ยอมรับ, รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง, การยอมรับ, การรับ
affirm(vi, vt) รับว่าจริง, ยืนยัน, รับรอง, เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ, คำมั่น, การรับรอง, การประกันภัย
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top