ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pure-, *pure*
Possible hiragana form: ぷれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pure(adj) บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม, Syn. unmixed
pure(adj) อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างที่สุด
puree(n) น้ำแกงข้น
purely(adv) อย่างไม่เจือปน, See also: อย่างบริสุทธิ์
purebred(adj) ที่เกิดมาจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน, See also: ที่ไม่ได้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์, Syn. pedigreed
purebred(n) สัตว์หรือพืชที่เกิดจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน
pureness(n) ความบริสุทธิ์, Syn. purity
pure and simple(sl) ในขั้นต้น, See also: โดยพื้นฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์, หมดจด, พันธุ์แท้, โดยตรง, ชัดแจ้งและจริง ๆ , แน่นอน, เกลี้ยงเกลา, ขาวสะอาด, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน, เป็นหญิงพรหมจารี, เต็มที่, โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed, unpolluted
pureblood(เพียว'บลัด) n., adj. พันธุ์แท้, พันธุ์บริสุทธิ์
purebred(เพียว'เบรด) adj., n. พันธุ์แท้
purely(เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์, ไม่มีสิ่งเจือปน, เท่านั้น, เต็มที่, สิ้นเชิง, ทั้งหมด, อย่างไร้เดียงสา
guipure(กิเพียว'เออะ) n. ผ้าลูกไม้หนักที่ใช้กับเจ้าสาว
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม, , See also: impurely adv. impureness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pure(adj) บริสุทธิ์, สะอาด, หมดจด, เกลี้ยงเกลา, พันธุ์แท้
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์, อย่างหมดจด, อย่างสะอาด, อย่างไร้เดียงสา
pureness(n) ความบริสุทธิ์, ความสะอาด, ความหมดจด
impure(adj) เลว, ไม่ดี, ไม่บริสุทธิ์, ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure accidentอุบัติเหตุโดยเหตุสุดวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pure Actกิริยภาพบริสุทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure burning costค่าเสียหายแท้จริง มีความหมายเหมือนกับ burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure demographyประชากรศาสตร์บริสุทธิ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pure endowmentการสะสมทรัพย์แท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure imaginary numberจำนวนจินตภาพแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pure indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure lost costจำนวนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure mathematicsคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pure poetryกวีนิพนธ์บริสุทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pure Demographyประชากรศาสตร์พิสุทธิ์, Example: ประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ทางประชากรกับปรากฏการณ์อื่น [สิ่งแวดล้อม]
pure scienceวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์, วิชาหรือความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์  โดยความสนใจหรือความต้องการของนักวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางประยุกต์หรือเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pure substanceสารบริสุทธิ์, สารเนื้อเดียวที่มีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ได้แก่สารที่เป็นธาตุและสารประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pured notationสัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์, Example: คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เพียงตัวเลข หรือตักอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้ <p> ตัวอย่าง <p> 500 หมายถึง วิทยาศาสตร์ <p> 600 หมายถึง เทคโนโลยี <p> 016.6 หมายถึง บรรณานุกรม สาระสังเขปทางด้านเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
It's blackmail, pure and simple.นี่มันแบล็คเมล์กันชัดๆ Rebecca (1940)
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์ Help! (1965)
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
Pure protein minerals, vitamins.โปรตีนล้วน ...แร่ธาตุและวิตามิน คนเราต้องดูแลตัวเอง The Road Warrior (1981)
That's pure luck.นั่นคือความบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
This is pure nonsense. It doesn't prove a thing.- e on. The Thing (1982)
He used to say I'd never be rich doing pure research.พ่อว่า ทำงานวิจัยไม่มีทางรวย Day of the Dead (1985)
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก Vampire Hunter D (1985)
I am a pure aristocrat.ข้าคือราชสกุลอันบริสุทธิ์ Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pureAs you can also tell from these beautiful, far from Japanese, looks, Yuna is not pure-blood Japanese. She's a quarter-blood with a westerner as grandmother.
pureBlessed are the pure in heart.
pureHe met Sam purely by chance.
pureI met him by pure chance.
pureI only found out about it purely by accident.
pureI said so purely in jest.
pureIt was a pure accident that I met him there.
pureIt was pure accident that I came to know her.
pureIt was pure chance that he won the game.
pureI wish to resign from my work for purely personal reasons.
pureMother made me a pure white dress.
pureMy meeting her at the station was a pure accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์แท้(adj) pure breed, Example: เจ้าสุนัขคู่นั้นเป็นสุนัขพันธุ์แท้จากอเมริกา
หมดจด(adv) cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai Definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
ทองคำบริสุทธิ์(n) pure gold, Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่งไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai Definition: ทองคำที่มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 24 กะรัต
แท้(adj) pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai Definition: ไม่มีอะไรเจือปน
พิสุทธิ์(adj) pure, See also: immaculate, Syn. บริสุทธิ์, Thai Definition: ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, ปราศจากมลทิน
เพียว(adj) pure, Syn. บริสุทธิ์, Example: เขาเปิบเนื้อหมาล้วนๆ อัดไปด้วยเหล้าขาวเพียวเต็มแก้ว, Thai Definition: ที่ไม่มีสิ่งใดผสมหรือเจือปนอยู่, Notes: (อังกฤษ)
ผ่องแผ้ว(v) clean, See also: pure, clear, bright, Syn. เปล่งปลั่ง, ผ่อง, ผุดผ่อง, Ant. หมอง, Example: หน้าตาของเธอผ่องแผ้วไม่มีราคี
เรขาคณิตบริสุทธิ์(n) pure geometry, Thai Definition: เรขาคณิตที่ใช้กฎเกณฑ์ของระบบตรรกศาสตร์โดยเริ่มต้นจากบทนิยามและสัจพจน์ที่เกี่ยวกับรูปทรงมาเรียบเรียงให้เป็นทฤษฎีบท แล้วอนุมานผลลัพธ์จากทฤษฎีบท, Notes: (คณิต)
วิมล(adj) clean, See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished, Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง, บริสุทธิ์, Ant. ขุ่น, สกปรก, เลอะ, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิรัช(adj) pure, See also: clean, chaste, flawless, stainless, Syn. บริสุทธิ์, สะอาด, ใส, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: virgin ; chaste ; pure  FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: pure ; clean ; immaculate  FR: pur ; sain ; immaculé
ชามพูนท[champhūnot] (n) EN: pure gold
ชำระ[chamra] (v) EN: wash ; clean ; have an ablution  FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชมพูนุท[chomphūnut] (n) EN: pure gold  FR: or pur [ m ]
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [ f ] ; coupure de courant [ f ]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[hērōīn børisut] (n, exp) FR: héroïne pure [ f ]
หัวกะทิ[hūakathi] (n, exp) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream  FR: crème de lait de coco [ f ]
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[khanittasāt børisut] (n, exp) EN: pure mathematics ; pure math
ขาวบริสุทธิ์[khāo børisut] (x) EN: pure white  FR: blanc pur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PURE
PUREE
PURER
PUREX
PURELY
PUREST
PUREBRED
PUREBREDS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pure
purer
purely
purest
pureness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] pure; simple; unmixed; genuine #2,322 [Add to Longdo]
纯粹[chún cuì, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ,   /  ] purely #6,217 [Add to Longdo]
纯洁[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] pure; clean and honest #9,189 [Add to Longdo]
纯净[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] pure; clean; unmixed #9,975 [Add to Longdo]
纯属[chún shǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄕㄨˇ,   /  ] pure and simple; sheer; outright #11,363 [Add to Longdo]
清白[qīng bái, ㄑㄧㄥ ㄅㄞˊ,  ] pure; innocent #15,782 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] pure; unmixed; essence #20,978 [Add to Longdo]
纯白[chún bái, ㄔㄨㄣˊ ㄅㄞˊ,   /  ] pure white #23,003 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] pure; cleanse #23,107 [Add to Longdo]
圣洁[shèng jié, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] pure and holy #26,384 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า, See also: S. Play

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
technische Bedarfsprämie { f }pure burning cost [Add to Longdo]
Bohnenkaffee { m }pure coffee [Add to Longdo]
Reinkultur { f }pure culture [Add to Longdo]
Schurwolle { f }pure new wool; virgin wool [Add to Longdo]
rein; echt; schier { adj } | reiner; echter | am reinsten; am echtestenpure | purer | purest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンプレート[tenpure-to] (n) (1) temperate; (2) template #498 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n, pref) pure; undiluted; raw; crude #547 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n, n-pref) (1) Saint; St.; S.; (n, adj-na) (2) sacred; holy; pure #1,052 [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
プレビュー[purebyu-] (n) preview #1,424 [Add to Longdo]
清水[しみず;せいすい;きよみず, shimizu ; seisui ; kiyomizu] (n) (1) spring water; (2) clear (pure) water #1,494 [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na, adj-t, adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) #1,809 [Add to Longdo]
プレス[puresu] (n, vs) press; (P) #2,934 [Add to Longdo]
プレミア[puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere #3,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pure \Pure\, a. [Compar. {Purer}; superl. {Purest}.] [OE. pur,
   F. pur, fr. L. purus; akin to putus pure, clear, putare to
   clean, trim, prune, set in order, settle, reckon, consider,
   think, Skr. p? to clean, and perh. E. fire. Cf. {Putative}.]
   1. Separate from all heterogeneous or extraneous matter; free
    from mixture or combination; clean; mere; simple; unmixed;
    as, pure water; pure clay; pure air; pure compassion.
    [1913 Webster]
 
       The pure fetters on his shins great. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A guinea is pure gold if it has in it no alloy. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from moral defilement or quilt; hence, innocent;
    guileless; chaste; -- applied to persons. "Keep thyself
    pure." --1 Tim. v. 22.
    [1913 Webster]
 
       Now the end of the commandment is charity out of a
       pure heart, and of a good conscience. --1 Tim. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. Free from that which harms, vitiates, weakens, or
    pollutes; genuine; real; perfect; -- applied to things and
    actions. "Pure religion and impartial laws." --Tickell.
    "The pure, fine talk of Rome." --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       Such was the origin of a friendship as warm and pure
       as any that ancient or modern history records.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) Ritually clean; fitted for holy services.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt set them in two rows, six on a row, upon
       the pure table before the Lord.    --Lev. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   5. (Phonetics) Of a single, simple sound or tone; -- said of
    some vowels and the unaspirated consonants.
    [1913 Webster]
 
   {Pure-impure}, completely or totally impure. "The inhabitants
    were pure-impure pagans." --Fuller.
 
   {Pure blue}. (Chem.) See {Methylene blue}, under {Methylene}.
    
 
   {Pure chemistry}. See under {Chemistry}.
 
   {Pure mathematics}, that portion of mathematics which treats
    of the principles of the science, or contradistinction to
    applied mathematics, which treats of the application of
    the principles to the investigation of other branches of
    knowledge, or to the practical wants of life. See
    {Mathematics}. --Davies & Peck (Math. Dict. )
 
   {Pure villenage} (Feudal Law), a tenure of lands by uncertain
    services at the will of the lord. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unmixed; clear; simple; real; true; genuine;
     unadulterated; uncorrupted; unsullied; untarnished;
     unstained; stainless; clean; fair; unspotted; spotless;
     incorrupt; chaste; unpolluted; undefiled; immaculate;
     innocent; guiltless; guileless; holy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pure
   adj 1: free of extraneous elements of any kind; "pure air and
       water"; "pure gold"; "pure primary colors"; "the violin's
       pure and lovely song"; "pure tones"; "pure oxygen" [ant:
       {impure}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   3: (of color) being chromatically pure; not diluted with white
     or grey or black [syn: {saturated}, {pure}] [ant:
     {unsaturated}]
   4: free from discordant qualities
   5: concerned with theory and data rather than practice; opposed
     to applied; "pure science"
   6: (used of persons or behaviors) having no faults; sinless; "I
     felt pure and sweet as a new baby"- Sylvia Plath; "pure as
     the driven snow" [ant: {impure}]
   7: in a state of sexual virginity; "pure and vestal modesty"; "a
     spinster or virgin lady"; "men have decreed that their women
     must be pure and virginal" [syn: {pure}, {vestal}, {virgin},
     {virginal}, {virtuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top