ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprimatur

IH2 M P R IH0 M AA1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprimatur-, *imprimatur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprimatur(n) การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imprimatur (L.)ใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (หนังสือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRIMATUR IH2 M P R IH0 M AA1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprimatur (n) ˌɪmprɪmˈɛɪtər (i2 m p r i m ei1 t @ r)
imprimaturs (n) ˌɪmprɪmˈɛɪtəz (i2 m p r i m ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imprimatur { f }imprimatur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imprimatur \Im`pri*ma"tur\, n. [L., let it be printed.]
   1. (Law) A license to print or publish a book, paper, etc.;
    also, in countries subjected to the censorship of the
    press, approval of that which is published.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) Permission granted from a designated
    eccliastical authority to publish a book or other
    document; -- required by church law for Catholics,
    especially ecclesiastics, who wish to publish.
    [PJC]
 
   3. Hence: Official approval for some proposed activity; as, a
    contract this large needs the imprimatur of the legal
    department.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprimatur
   n 1: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
      union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
      {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top