Search result for

search warrant

(24 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search warrant-, *search warrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search warrant[N] หมายค้น, Syn. authorization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
search warrantn. หมายค้นจากศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
SEARCH search warrant(n) หมายค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were federal agents with search warrants!เขาเป็นคนของรัฐ แถมหมายค้นต่างหาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We need to get a search warrant for the malone residence.เราต้องการหมายค้นที่พักของมาโลน Double Blind (2009)
Have lieutenant provenza contact me after you've served the search warrant.ให้หมวดโพรเวนซ่าโทรหาฉัน หลังจากที่คุณได้หมายค้นแล้ว Double Blind (2009)
CALL THE TEAM. LET'S GET A SEARCH WARRANT.เรียกทีมมา ขอหมายค้นมาด้วย Zoe's Reprise (2009)
The judge won't issue a search warrantท่านผู้พิพากษาจะไม่ออกหมายค้น Slack Tide (2009)
and I can't get a search warrant on this come mierda.ที่ผมไม่ได้หมายค้น ก็เพราะเรื่องนี้แหละ Slack Tide (2009)
I don't need a search warrant.ผมไม่ต้องการหมายค้น Slack Tide (2009)
- Search warrant?- ขอหมายจับหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Sir, with respect, if you were to authorize a search warrant...หนูทดลองจากร้านขาย ชังเหมือนฉัน พวกเราต่างกันตรงวันเกิด G-Force (2009)
I can't authorize a search warrant without probable cause, and he knows it.อย่าพูดเลย. - ฉันมีพี่ชาย หรือน้องชาย. G-Force (2009)
Where is the suicide poisons? Where do you keep them? - Don't they have to have a search warrant?ยาพิษอยู่ไหนเนี่ย คุณเก็บมันไว้ที่ไหน You Don't Know Jack (2010)
This is the one we got Through the search warrant at kevorkian's,นี่คือที่เราได้มาจาก การใช้หมายศาลค้นบ้านพวกเควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายค้น[N] search warrant, Example: เมื่อเจ้าหน้าที่มีหมายค้นมา และในขณะที่มีการค้นเราสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเจ้าหน้าที่หรือคนที่มาตรวจค้นได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อยึดสิ่งของหรือจับกุมบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ หรือเพื่อช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant   

Japanese-English: EDICT Dictionary
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, n. [Cf. OF. cerche. See {Search}, v. t.]
   The act of seeking or looking for something; quest; inquiry;
   pursuit for finding something; examination.
   [1913 Webster]
 
      Thus the orb he roamed
      With narrow search, and with inspection deep
      Considered every creature.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Nor did my search of liberty begin
      Till my black hairs were changed upon my chin.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Right of search} (Mar. Law), the right of the lawfully
    commissioned cruisers of belligerent nations to examine
    and search private merchant vessels on the high seas, for
    the enemy's property or for articles contraband of war.
 
   {Search warrant} (Law), a warrant legally issued, authorizing
    an examination or search of a house, or other place, for
    goods stolen, secreted, or concealed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scrutiny; examination; exploration; investigation;
     research; inquiry; quest; pursuit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, n. [OE. warant, OF. warant a warrant, a
   defender, protector, F. garant, originally a p. pr. pf German
   origin, fr. OHG. wer[=e]n to grant, warrant, G. gew[aum]hren;
   akin to OFries. wera. Cf. {Guarantee}.]
   [1913 Webster]
   1. That which warrants or authorizes; a commission giving
    authority, or justifying the doing of anything; an act,
    instrument, or obligation, by which one person authorizes
    another to do something which he has not otherwise a right
    to do; an act or instrument investing one with a right or
    authority, and thus securing him from loss or damage;
    commission; authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A writing which authorizes a person to receive money
      or other thing.
      [1913 Webster]
    (b) (Law) A precept issued by a magistrate authorizing an
      officer to make an arrest, a seizure, or a search, or
      do other acts incident to the administration of
      justice.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil. & Nav.) An official certificate of appointment
      issued to an officer of lower rank than a commissioned
      officer. See {Warrant officer}, below.
      [1913 Webster]
 
   2. That which vouches or insures for anything; guaranty;
    security.
    [1913 Webster]
 
       I give thee warrant of thy place.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His worth is warrant for his welcome hither. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which attests or proves; a voucher.
    [1913 Webster]
 
   4. Right; legality; allowance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bench warrant}. (Law) See in the Vocabulary.
 
   {Dock warrant} (Com.), a customhouse license or authority.
 
   {General warrant}. (Law) See under {General}.
 
   {Land warrant}. See under {Land}.
 
   {Search warrant}. (Law) See under {Search}, n.
 
   {Warrant of attorney} (Law), written authority given by one
    person to another empowering him to transact business for
    him; specifically, written authority given by a client to
    his attorney to appear for him in court, and to suffer
    judgment to pass against him by confession in favor of
    some specified person. --Bouvier.
 
   {Warrant officer}, a noncommissioned officer, as a sergeant,
    corporal, bandmaster, etc., in the army, or a
    quartermaster, gunner, boatswain, etc., in the navy.
 
   {Warrant to sue and defend}.
    (a) (O. Eng. Law) A special warrant from the crown,
      authorizing a party to appoint an attorney to sue or
      defend for him.
    (b) A special authority given by a party to his attorney
      to commence a suit, or to appear and defend a suit in
      his behalf. This warrant is now disused. --Burrill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 search warrant
   n 1: a warrant authorizing law enforcement officials to search
      for objects or people involved in the commission of a crime
      and to produce them in court; the warrant describes the
      locations where the officials may search

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top