ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

search warrant

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search warrant-, *search warrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search warrant[N] หมายค้น, Syn. authorization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
search warrantn. หมายค้นจากศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
SEARCH search warrant(n) หมายค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're executing a search warrant for your vehicle as we speak.เราจะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน น้ำมันและสีของคุณ. Rio (2006)
Captain Lister got us the search warrant for Meeks Doctor.ผู้การลิสเตอร์ให้เราเอาหมาย... ไปค้นบ้านหมอกระดูกของมี้คส์ Mr. Brooks (2007)
Federal agents today executed a search warrant in the Wind River range of Wyoming where Swagger had been living for several years.วันนี้หน่วยสืบสวนได้ค้นหา ในแม่น้ำวินด์ในเขตไวโอมิ่ง ที่ๆสแว๊กเกอร์เคยอยู่มาหลายปี Shooter (2007)
WOLFE: And by the way, a search warrant for your dorm room at this point...ช่างเถอะ แค่ไปค้นที่พักของนายก็เจอแล้ว Won't Get Fueled Again (2008)
We need to get a search warrant for the malone residence.เราต้องการหมายค้นที่พักของมาโลน Double Blind (2009)
and I can't get a search warrant on this come mierda.ที่ผมไม่ได้หมายค้น ก็เพราะเรื่องนี้แหละ Slack Tide (2009)
I can't authorize a search warrant without probable cause, and he knows it.อย่าพูดเลย. - ฉันมีพี่ชาย หรือน้องชาย. G-Force (2009)
This is the one we got Through the search warrant at kevorkian's,นี่คือที่เราได้มาจาก การใช้หมายศาลค้นบ้านพวกเควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)
- ...and a search warrant for the premises.- และนี่คือหมายค้นบ้านหลังนี้ The Next Three Days (2010)
Insufficient evidence, search warrant denied.มีหลักฐานไม่เพียงพอ การขอหมายศาลเข้าตรวจค้นถูกปฏิเสธ Episode #1.3 (2010)
I need you to get a search warrant for Evan Murphy's place.ช่วยขอหมายค้นบ้าน อีวาน เมอร์ฟี่ ให้ที A Deadly Affair (2010)
That search warrant on Evan Murphy's place?That search warrant on Evan Murphy's place? A Deadly Affair (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายค้น[N] search warrant, Example: เมื่อเจ้าหน้าที่มีหมายค้นมา และในขณะที่มีการค้นเราสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเจ้าหน้าที่หรือคนที่มาตรวจค้นได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อยึดสิ่งของหรือจับกุมบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ หรือเพื่อช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant   

Japanese-English: EDICT Dictionary
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, n. [Cf. OF. cerche. See {Search}, v. t.]
   The act of seeking or looking for something; quest; inquiry;
   pursuit for finding something; examination.
   [1913 Webster]
 
      Thus the orb he roamed
      With narrow search, and with inspection deep
      Considered every creature.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Nor did my search of liberty begin
      Till my black hairs were changed upon my chin.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Right of search} (Mar. Law), the right of the lawfully
    commissioned cruisers of belligerent nations to examine
    and search private merchant vessels on the high seas, for
    the enemy's property or for articles contraband of war.
 
   {Search warrant} (Law), a warrant legally issued, authorizing
    an examination or search of a house, or other place, for
    goods stolen, secreted, or concealed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scrutiny; examination; exploration; investigation;
     research; inquiry; quest; pursuit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, n. [OE. warant, OF. warant a warrant, a
   defender, protector, F. garant, originally a p. pr. pf German
   origin, fr. OHG. wer[=e]n to grant, warrant, G. gew[aum]hren;
   akin to OFries. wera. Cf. {Guarantee}.]
   [1913 Webster]
   1. That which warrants or authorizes; a commission giving
    authority, or justifying the doing of anything; an act,
    instrument, or obligation, by which one person authorizes
    another to do something which he has not otherwise a right
    to do; an act or instrument investing one with a right or
    authority, and thus securing him from loss or damage;
    commission; authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A writing which authorizes a person to receive money
      or other thing.
      [1913 Webster]
    (b) (Law) A precept issued by a magistrate authorizing an
      officer to make an arrest, a seizure, or a search, or
      do other acts incident to the administration of
      justice.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil. & Nav.) An official certificate of appointment
      issued to an officer of lower rank than a commissioned
      officer. See {Warrant officer}, below.
      [1913 Webster]
 
   2. That which vouches or insures for anything; guaranty;
    security.
    [1913 Webster]
 
       I give thee warrant of thy place.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His worth is warrant for his welcome hither. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which attests or proves; a voucher.
    [1913 Webster]
 
   4. Right; legality; allowance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bench warrant}. (Law) See in the Vocabulary.
 
   {Dock warrant} (Com.), a customhouse license or authority.
 
   {General warrant}. (Law) See under {General}.
 
   {Land warrant}. See under {Land}.
 
   {Search warrant}. (Law) See under {Search}, n.
 
   {Warrant of attorney} (Law), written authority given by one
    person to another empowering him to transact business for
    him; specifically, written authority given by a client to
    his attorney to appear for him in court, and to suffer
    judgment to pass against him by confession in favor of
    some specified person. --Bouvier.
 
   {Warrant officer}, a noncommissioned officer, as a sergeant,
    corporal, bandmaster, etc., in the army, or a
    quartermaster, gunner, boatswain, etc., in the navy.
 
   {Warrant to sue and defend}.
    (a) (O. Eng. Law) A special warrant from the crown,
      authorizing a party to appoint an attorney to sue or
      defend for him.
    (b) A special authority given by a party to his attorney
      to commence a suit, or to appear and defend a suit in
      his behalf. This warrant is now disused. --Burrill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 search warrant
   n 1: a warrant authorizing law enforcement officials to search
      for objects or people involved in the commission of a crime
      and to produce them in court; the warrant describes the
      locations where the officials may search

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top