ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consummate

K AA1 N S AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consummate-, *consummate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consummate(vt) ทำให้เสร็จสมบูรณ์, Syn. accomplish, finish
consummate(adj) ที่เชี่ยวชาญ, See also: ที่มีความสามารถ
consummate(adj) มากมาย, Syn. supreme
consummately(adv) อย่างมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consummate(คันซัม'มิท) { consummated, consummating, consummates } vt. ทำให้สมบูรณ์, ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์, เสร็จบริบูรณ์, ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat

English-Thai: Nontri Dictionary
consummate(adj) สมบูรณ์, บริบูรณ์, บรรลุ, เลิศ, เต็มที่, เสร็จสมบูรณ์
consummate(vt) ทำให้สมบูรณ์ทำให้บริบูรณ์, ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will now consummate the marriage as the tribe watches. Well done, Ace.พวกล่าหัวมนุษย์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I consummate mine all the time.พวกผู้หญิงเขาคุยกัน Good Mourning (2009)
You see, consummate professionals.นายเห็นแล้วนี่ ผู้เชี่ยวชาญ โปรเฟสชั่นแนล Chuck Versus the Role Models (2010)
Consummate overachiever.นักเรียนที่ฉลาดและเชี่ยวชาญ ...A Thousand Words (2010)
Sir, the woman is consummate in the art of deception.ใช่ นางเป็นโจร เก่งเรื่องหลอกลวง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
They're similar pathologies, but a sociopath is less likely to participate in criminal activity and can be lured by a dominant, while a psychopath is a consummate leader and likely to engage and destroy anyone in their way.พวกเขามีอาการป่วยคล้ายๆกัน แต่ผู้ต่อต้านสังคม จะมีส่วนร่วมน้อยกว่าในการก่อเหตุ และอาจถูกล่อลวงโดยผู้นำ The Thirteenth Step (2011)
The event planner was called Consummate Catering.อะไรประมาณนั้น ฉันมีงานอย่างหนึ่ง ที่ฉันอยากให้นายจัดการ Guilt (2011)
Today, the story is of the great job done by these two teams of consummate professionals working together in harmony.วันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ดี โดยสองทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพได้บรรลุเผล การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี The Crimson Ticket (2012)
In the time of oceans, the celestial lovers rose from the sea each night to consummate their love in the sky.เมื่อครั้งมีพระสมุท คู่รักแห่งสวรรค์ ได้ขึ้นมาจากทะเลทุกค่ำคืน เพื่อไปพบกับคนรักของตนบนฟ้า John Carter (2012)
My lord father has commanded me to consummate this marriage.ลอร์ดบิดาสั่งข้าแฃ้ง ให้ทำงานแต่งให้สมบูรณ์ Second Sons (2013)
So... go on then. How was it to finally consummate your marriage? Oh God, my head...โบ.. ต่อสิ SubterrFaenean (2013)
Of course, after the bachelor party, me, the Duke, needed a few penicillin shots so he could safely consummate the marriage.แน่นอนหลังจากงานปาร์ตี้สละ โสดที่ฉันดยุค จำเป็นต้องมีการนัดยาปฏิชีวนะ ไม่กี่เพื่อให้เขาสามารถ ได้อย่างปลอดภัยบรรลุการ แต่งงาน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consummateHer ambition was consummated when she was elected to Congress.
consummateMarriages are made in heaven and consummated on earth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบูรณ์[sombūn] (adj) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound  FR: absolu ; parfait ; complet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSUMMATE K AA1 N S AH0 M AH0 T
CONSUMMATE K AA1 N S AH0 M EY2 T
CONSUMMATED K AA1 N S AH0 M EY2 T AH0 D
CONSUMMATES K AA1 N S AH0 M EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consummate (v) kˈɒnsəmɛɪt (k o1 n s @ m ei t)
consummate (j) kˈənsˈʌmət (k @1 n s uh1 m @ t)
consummated (v) kˈɒnsəmɛɪtɪd (k o1 n s @ m ei t i d)
consummates (v) kˈɒnsəmɛɪts (k o1 n s @ m ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精湛[jīng zhàn, ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] consummate; exquisite, #14,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨悪[きょあく, kyoaku] (n) great evil; consummate villain [Add to Longdo]
至芸[しげい, shigei] (n) art of consummate skill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Consummate \Con*sum"mate\ (k[o^]n*s[u^]m"m[asl]t), a. [L.
     consummatus, p. p. or consummare to accomplish, sum up; con-
     + summa sum. See {Sum}.]
     Carried to the utmost extent or degree; of the highest
     quality; complete; perfect. "A man of perfect and consummate
     virtue." --Addison.
     [1913 Webster]
  
           The little band held the post with consummate tenacity.
                                                    --Motley
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Consummate \Con"sum*mate\ (k[o^]n"s[u^]m*m[=a]t or
     k[o^]n*s[u^]m"m[=a]t; 277), v. t. [imp. & p. p. {Consummated}
     (k[o^]n"s[u^]m*m[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Consummating}
     (k[o^]n"s[u^]m*m[=a]`t[i^]ng).]
     To bring to completion; to raise to the highest point or
     degree; to complete; to finish; to perfect; to achieve.
     [1913 Webster]
  
           To consummate this business happily.     --Shak.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  consummate
      adj 1: having or revealing supreme mastery or skill; "a
             consummate artist"; "consummate skill"; "a masterful
             speaker"; "masterful technique"; "a masterly performance
             of the sonata"; "a virtuoso performance" [syn:
             {consummate}, {masterful}, {masterly}, {virtuoso(a)}]
      2: perfect and complete in every respect; having all necessary
         qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a
         consummate performance" [syn: {complete}, {consummate}]
      3: without qualification; used informally as (often pejorative)
         intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
         consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
         negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
         mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
         nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
         {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
         {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
         {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
         {utter(a)}, {unadulterated}]
      v 1: fulfill sexually; "consummate a marriage"
      2: make perfect; bring to perfection

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top