ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warrant officer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrant officer-, *warrant officer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrant officer(n) พันจ่า, See also: เป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง noncommissioned officer และ commissioned officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Warrant Officer Falman, protect the building with the troops at hand.ร้อนตรีพิเศษฟาร์แมน นำกองกำลังไปคุ้มกันสถานที่รอบๆ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I'm a duly sworn warrant officer of the circuit court in Wichita, Kansas.ฉันศาลปกครองสาบานรับรอง สำเนาถูกต้องของศาลวงจรใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)
Uh, my name is Sam Chisolm, and, uh, I'm a duly sworn warrant officer in Wichita, Kansas.เอ่อชื่อของฉันคือแซมชิโซล์, และเอ่อฉันศาลปกครองสาบาน รับรองสำเนาถูกต้องใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันจ่า[phanjā] (n) EN: warrant officer

Japanese-English: EDICT Dictionary
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer [Add to Longdo]
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, n. [OE. warant, OF. warant a warrant, a
   defender, protector, F. garant, originally a p. pr. pf German
   origin, fr. OHG. wer[=e]n to grant, warrant, G. gew[aum]hren;
   akin to OFries. wera. Cf. {Guarantee}.]
   [1913 Webster]
   1. That which warrants or authorizes; a commission giving
    authority, or justifying the doing of anything; an act,
    instrument, or obligation, by which one person authorizes
    another to do something which he has not otherwise a right
    to do; an act or instrument investing one with a right or
    authority, and thus securing him from loss or damage;
    commission; authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A writing which authorizes a person to receive money
      or other thing.
      [1913 Webster]
    (b) (Law) A precept issued by a magistrate authorizing an
      officer to make an arrest, a seizure, or a search, or
      do other acts incident to the administration of
      justice.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil. & Nav.) An official certificate of appointment
      issued to an officer of lower rank than a commissioned
      officer. See {Warrant officer}, below.
      [1913 Webster]
 
   2. That which vouches or insures for anything; guaranty;
    security.
    [1913 Webster]
 
       I give thee warrant of thy place.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His worth is warrant for his welcome hither. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which attests or proves; a voucher.
    [1913 Webster]
 
   4. Right; legality; allowance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bench warrant}. (Law) See in the Vocabulary.
 
   {Dock warrant} (Com.), a customhouse license or authority.
 
   {General warrant}. (Law) See under {General}.
 
   {Land warrant}. See under {Land}.
 
   {Search warrant}. (Law) See under {Search}, n.
 
   {Warrant of attorney} (Law), written authority given by one
    person to another empowering him to transact business for
    him; specifically, written authority given by a client to
    his attorney to appear for him in court, and to suffer
    judgment to pass against him by confession in favor of
    some specified person. --Bouvier.
 
   {Warrant officer}, a noncommissioned officer, as a sergeant,
    corporal, bandmaster, etc., in the army, or a
    quartermaster, gunner, boatswain, etc., in the navy.
 
   {Warrant to sue and defend}.
    (a) (O. Eng. Law) A special warrant from the crown,
      authorizing a party to appoint an attorney to sue or
      defend for him.
    (b) A special authority given by a party to his attorney
      to commence a suit, or to appear and defend a suit in
      his behalf. This warrant is now disused. --Burrill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warrant officer
   n 1: holds rank by virtue of a warrant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top