Search result for

perfect

P ER0 F EH1 K T   
132 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfect-, *perfect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfect[ADJ] ถูกต้อง, See also: ซึ่งแม่นยำ, Syn. acurate, Ant. imperfect
perfect[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. fit
perfect[VT] ทำให้สมบูรณ์, See also: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย, Syn. complete, Ant. imperfect, flawed
perfect[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, Syn. expert
perfect[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ซึ่งไม่เจือปน, Syn. pure, unmixed
perfect[ADJ] ซึ่งสมบูรณ์แบบ, See also: ครบถ้วน, สมบูรณ์, ซึ่งไม่มีที่ติ, Syn. complete, faultless, unblemished
perfect[N] กาลสมบูรณ์ (ทางไวยากรณ์)
perfectly[ADV] อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfect(vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีเลิศ,ทำให้ดีขึ้น
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
perfectness(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
pluperfect(n) อดีตกาลสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perfectสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect and imperfect rightสิทธิที่สมบูรณ์และสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect fungiราสืบพันธุ์ได้สองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect instrumentตราสารที่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect numberจำนวนสมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perfect squareกำลังสองสมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ, ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perfect gasแก๊สสมบูรณ์, ดู ideal gas [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perfect squareกำลังสองสมบูรณ์, กำลังสองของจำนวนหรือของพหุนาม  เช่น       4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ 2 และมีค่าเท่ากับ 22       a2 + 2ab + b2 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ a + b และมีค่าเท่ากับ (a + b)2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had found the perfect plaything.ฉันเจอของเล่นที่เจ๋งที่สุดแล้ว Confrontation (2017)
I thought it would be the perfect size for just one person.ผมคิดว่าขนาดมันน่าจะพอดี สำหรับคนหนึ่งคน Disbanded (2017)
He's perfect for the anniversary.เหมาะกับโอกาสครบรอบพอดี Appeal (2017)
Boxing has never been a perfect sport and it never will be.มวยไม่เคยเป็นกีฬาที่ไร้ที่ติ มันไม่มีทางจะเป็นได้ CounterPunch (2017)
So, is he the perfect athlete for this new age of narcissism?แต่เขาเป็นนักกีฬาที่เหมาะกับ ยุคสมัยใหม่แห่งการหลงตัวเองรึเปล่า CounterPunch (2017)
It's perfect to turn the media's attention away.อาวุธชั้นดีที่จะสวนกระแสสื่อ The King (2017)
- We're perfect together.- เราเหมาะสมกัน You Get Me (2017)
Yeah, but you guys are so perfect together.แต่เธอสองคนดูเหมาะสมกันจะตาย You Get Me (2017)
We want to use you, you're perfect for it.เราอยากได้คุณมาเล่น คุณเหมาะกับมันมาก After Porn Ends 2 (2017)
She wants you perfect for her big telecast!เธออยากให้แกดูสมบูรณ์แบบ สำหรับการถ่ายทอดทางทีวี Okja (2017)
She needs to be perfect for their beauty pageant.มันต้องดูสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อการประกวดความงาม Okja (2017)
Finally, my life was perfect again.ในที่สุด ชีวิตผมก็เพอร์เฟกต์อีกครั้ง The Boss Baby (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectAll that you say is perfectly correct.
perfectAnd it is all perfectly clear.
perfectA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
perfectAs in the Bible, man may not be always perfect.
perfectAt no time does the plain look so perfect as in early autumn.
perfectAya has good reason to speak perfect German.
perfectDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectEach movement of the dancer was perfect.
perfectEach muscle shows perfect teamwork.
perfectEvery employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition.
perfectExcept for a few mistakes, his composition is perfect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนี้ยบ[ADV] perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์[ADV] perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
เลิศเลอ[ADJ] superb, See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, Example: เขาเป็นคนประเภทที่เห็นฝรั่งเป็นคนวิเศษเลิศเลอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยม
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ[ADV] perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
สมประกอบ[ADJ] regular, See also: perfect, uncrippled, Example: เขาเป็นคนมีร่างกายสมประกอบ แต่จิตใจของเขาไม่สมประกอบ
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)
ครบครัน[ADV] completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ดิก[ADV] exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง[ADV] perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[v.] (ēm) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
จำนวนสมบูรณ์[n. exp.] (jamnūan sombūn) EN: perfect number   FR: nombre parfait [m]
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact   FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECT    P ER0 F EH1 K T
PERFECT    P ER1 F IH2 K T
PERFECTA    P ER0 F EH1 K T AH0
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K L IY0
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K T L IY0
PERFECTED    P ER0 F EH1 K T AH0 D
PERFECTING    P ER0 F EH1 K T IH0 NG
PERFECTION    P ER0 F EH1 K SH AH0 N
PERFECTIONISM    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
PERFECTIONIST    P ER0 F EH1 K SH AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfect    (j) pˈɜːʳfɪkt (p @@1 f i k t)
perfect    (v) pˈəfˈɛkt (p @1 f e1 k t)
perfects    (v) pˈəfˈɛkts (p @1 f e1 k t s)
perfected    (v) pˈəfˈɛktɪd (p @1 f e1 k t i d)
perfectly    (a) pˈɜːʳfɪktliː (p @@1 f i k t l ii)
perfecting    (v) pˈəfˈɛktɪŋ (p @1 f e1 k t i ng)
perfection    (n) pˈəfˈɛkʃən (p @1 f e1 k sh @ n)
perfectible    (j) pˈəfˈɛktəbl (p @1 f e1 k t @ b l)
perfectionist    (n) pˈəfˈɛkʃənɪst (p @1 f e1 k sh @ n i s t)
perfectibility    (n) pˈəfˌɛktəbˈɪlɪtiː (p @1 f e2 k t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完善[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete, #1,183 [Add to Longdo]
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, / ] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets, #37,570 [Add to Longdo]
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄨˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired, #42,089 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] perfectly round; tactful; sophisticated, #45,818 [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument, #420,798 [Add to Longdo]
完成时[wán chéng shí, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] perfect tense (grammar) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterbeispiel {n}perfect example [Add to Longdo]
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage [Add to Longdo]
Musterexemplar {n}perfect specimen [Add to Longdo]
Traumpaar {n}perfect couple [Add to Longdo]
formvollendetperfect in form [Add to Longdo]
hergelaufeneperfect stranger [Add to Longdo]
Gelbkopflori {m} [ornith.]Perfect Lorikeet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
こよない[, koyonai] (adj-i) best; perfect; superb [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワードパーフェクト[わーどぱーふぇくと, wa-dopa-fekuto] WordPerfect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfect \Per"fect\ (p[~e]r"f[e^]kt), a. [OE. parfit, OF. parfit,
   parfet, parfait, F. parfait, L. perfectus, p. p. of perficere
   to carry to the end, to perform, finish, perfect; per (see
   {Per-}) + facere to make, do. See {Fact}.]
   1. Brought to consummation or completeness; completed; not
    defective nor redundant; having all the properties or
    qualities requisite to its nature and kind; without flaw,
    fault, or blemish; without error; mature; whole; pure;
    sound; right; correct.
    [1913 Webster]
 
       My strength is made perfect in weakness. --2 Cor.
                          xii. 9.
    [1913 Webster]
 
       Three glorious suns, each one a perfect sun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I fear I am not in my perfect mind.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O most entire perfect sacrifice!   --Keble.
    [1913 Webster]
 
       God made thee perfect, not immutable. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Well informed; certain; sure.
    [1913 Webster]
 
       I am perfect that the Pannonians are now in arms.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Hermaphrodite; having both stamens and pistils; --
    said of a flower.
    [1913 Webster]
 
   {Perfect cadence} (Mus.), a complete and satisfactory close
    in the harmony, as upon the tonic preceded by the
    dominant.
 
   {Perfect chord} (Mus.), a concord or union of sounds which is
    perfectly coalescent and agreeable to the ear, as the
    unison, octave, fifth, and fourth; a perfect consonance; a
    common chord in its original position of keynote, third,
    fifth, and octave.
 
   {Perfect number} (Arith.), a number equal to the sum of all
    its divisors; as, 28, whose aliquot parts, or divisors,
    are 14, 7, 4, 2, 1. See {Abundant number}, under
    {Abundant}. --Brande & C.
 
   {Perfect tense} (Gram.), a tense which expresses an act or
    state completed; also called the {perfective tense}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Finished; consummate; complete; entire; faultless;
     blameless; unblemished.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfect \Per"fect\ (p[~e]r"f[e^]kt), n.
   The perfect tense, or a form in that tense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfect \Per"fect\ (p[~e]r*f[e^]kt" or p[~e]r"f[e^]kt; 277), v.
   t. [imp. & p. p. {Perfected}; p. pr. & vb. n. {Perfecting}.]
   [L. perfectus, p. p. of perficere. See {Perfect}, a.]
   To make perfect; to finish or complete, so as to leave
   nothing wanting; to give to anything all that is requisite to
   its nature and kind.
   [1913 Webster]
 
      God dwelleth in us, and his love is perfect in us. --1
                          John iv. 12.
   [1913 Webster]
 
      Inquire into the nature and properties of the things, .
      . . and thereby perfect our ideas of their distinct
      species.                 --Locke.
   [1913 Webster]
 
   {Perfecting press} (Print.), a press in which the printing on
    both sides of the paper is completed in one passage
    through the machine.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To finish; accomplish; complete; consummate.
     [1913 Webster] perfectibility

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfect
   adj 1: being complete of its kind and without defect or blemish;
       "a perfect circle"; "a perfect reproduction"; "perfect
       happiness"; "perfect manners"; "a perfect specimen"; "a
       perfect day" [ant: {imperfect}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   3: precisely accurate or exact; "perfect timing"
   n 1: a tense of verbs used in describing action that has been
      completed (sometimes regarded as perfective aspect) [syn:
      {perfective}, {perfective tense}, {perfect}, {perfect
      tense}]
   v 1: make perfect or complete; "perfect your French in Paris!"
      [syn: {perfect}, {hone}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 perfect /pɛrfɛkt/
  perfect

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top