หรือคุณหมายถึง baseleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baseless

B EY1 S L AH0 S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baseless-, *baseless*, baseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseless[ADJ] ไม่มีมูลความจริง, See also: ไม่มีเหตุผล, Syn. unfounded, groundless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded

English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So let's push aside all these baseless accusationsดังนั้นอย่ามากล่าวหาผมแบบนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I realize you are under a great deal of pressure, but there is no reason for these baseless accusations.ผมเข้าใจว่าท่านอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนัก แต่ก็ไม่ควรที่จะกล่าวหา่ผมเช่นนี้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย Us or Them (2011)
Are you so worried that I'll find happiness without you that you feel the need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?คุณกังวลมากสินะ ว่าฉันจะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ ถึงกับรู้สึกว่าต้องกระจายคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริง ที่งานเฝ้าศพของย่าเพื่อนสนิทฉัน? The Princess Dowry (2012)
And you pick today, after Andrew proposes, to come to me with these baseless accusations?คุณสามารถเลือกได้ หลังจากที่แอนดรูนำเสนอ ว่าจะมากับผมโดยที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลยเหรอ? P.S. You're an Idiot (2012)
Judge O'Connor, this case is baseless, just like every other ex-con nuisance caseท่านผู้พิพากษา คดีนี้ไม่มีมูล เช่นเดียวกับทุกๆคดีที่ ไร้สาระของพวกขี้คุก Legacy (2012)
The S.E.C. has been harassing my family's company for months and is now attempting to trade on the mistrust the public has of me to build a baseless case against it.ก.ล.ต.คุกคามบริษัทของ ครอบครัวผมมาหลายเดือน และตอนนี้พวกเขาพยายามที่จะขายมัน จากความไม่เชื่อใจ ของประชาชนที่มีต่อผม Absolution (2012)
I checked Lady Whitmore's medical records again, and everything was normal, which I would have known if I had double-checked them before making accusations that were unfounded, baseless, dickish.ผมเช็คผลของเลดี้วิทมอร์อีกรอบแล้ว และทุกอย่างเป็นปกติ ซึ่งผมควรจะรู้ ถ้าผมเช็คสองรอบ Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baselessA baseless accusation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมลอย[ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ไม่มีหลักฐาน[X] (mai mī lakthān) EN: baseless   FR: sans fondement ; sans preuve
ไม่มีมูล[adj.] (mai mī mūn) EN: baseless   FR: sans fondement

CMU English Pronouncing Dictionary
BASELESS    B EY1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baseless    (j) bˈɛɪslɪs (b ei1 s l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, / ] baseless (lie); without foundation, #23,262 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
根拠のない[こんきょのない, konkyononai] (adj-i) baseless; groundless [Add to Longdo]
飛語;蜚語[ひご, higo] (n) baseless rumor; baseless rumour; gossip; false report [Add to Longdo]
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baseless \Base"less\, a.
   Without a base; having no foundation or support. "The
   baseless fabric of this vision." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baseless
   adj 1: without a basis in reason or fact; "baseless gossip";
       "the allegations proved groundless"; "idle fears";
       "unfounded suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn:
       {baseless}, {groundless}, {idle}, {unfounded},
       {unwarranted}, {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top